NL

appel {mannelijk}

volume_up
1. gastronomie
appel
Het is goed mogelijk dat een wormstekige appel veel gezonder is dan een glanzende, stralend ronde appel.
An apple with wormholes in it can be far healthier than a shiny, beautifully round apple.
Maar we moeten niet het hele systeem veroordelen omdat er één rotte appel tussen zit.
We should not condemn the whole system just because of one bad apple.
Een bestraalde appel kan er vers uitzien, terwijl hij in feite al oud is.
An irradiated apple may look fresh, but actually be old.
EN

appellant {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "appel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVandaar mijn dringende verzoek om een appèl aan de Europese Commissie te doen.
Hence my urgent request that an appeal be made to the European Commission.
DutchAls u die appel van de heer Nassauer hebt gekregen, dan zou ik maar uitkijken.
If you have been given this apple by Mr Nassauer, then I would look out.
DutchPersoonlijk wil ik dit appèl van harte bij de Raad en de Commissie ondersteunen.
Personally, I should like to warmly back this appeal within the Council and the Commission.
DutchEn ik stel voor dat we niet eerst in de rotte appel bijten en daarna op betere tijden hopen.
And I suggest that we do not go rushing in first and then hope things get better.
DutchStel je nu voor wat je in je handen zou kunnen leggen: een appel, misschien je portefeuille.
Now imagine what you could place in your hands: an apple, maybe your wallet.
DutchMaar we moeten niet het hele systeem veroordelen omdat er één rotte appel tussen zit.
We should not condemn the whole system just because of one bad apple.
DutchDie grond kun je dus bijna voor niks, voor een appel en een ei, opkopen.
The multinationals of Europe will buy up land in Bulgaria and Romania.
DutchPrecies dit appèl roept zeer gemengde gevoelens op aan Europese zijde.
It is precisely this appeal which is stirring up very mixed emotions in European quarters.
DutchIk heb geen appel voor de heer Sacconi, maar ik wil hem wel vragen mijn gelukwensen te aanvaarden.
I did not bring an apple for Mr Sacconi, but I ask him to accept my congratulations.
Dutch. ~~~ Ook deze appel.
But plants work the same way and insects work the same way, and this apple works the same way.
DutchHet appel aan de Duitse regering om in te grijpen, gaat dus niet op.
The appeal for intervention on the part of the German Government does not carry much weight.
DutchDe rechters van het appel van Genève hebben dit overigens duidelijk benadrukt.
The Geneva appeal judges have already stressed this point.
DutchWist je dat de Fentys 'n appel-boerderij hadden in Pennsylvania?
Did you know that the Fentys had an apple farm back in Pennsylvania?
DutchVoorzitter, Nigeria is wel een heel erg rotte appel in de mand van het niet al te gave Afrikaanse fruit.
Mr President, Nigeria is a particularly bad apple in a basket of not too sound fruit.
DutchOf, om het iets anders te zeggen, één appel voedt één man, maar een idee kan de hele wereld voeden.
Or to put it slightly differently: one apple feeds one man, but an idea can feed the world."
DutchEen bestraalde appel kan er vers uitzien, terwijl hij in feite al oud is.
An irradiated apple may look fresh, but actually be old.
DutchZijn appèl luidde: geen geweldspiraal maar een gebedsspiraal.
His appeal was not for a spiral of violence but a spiral of prayer.
DutchEen concrete daad: ik aanvaard het appel van de paus van vanmorgen.
As regards practical action, I am taking up the call made again this morning by the Supreme Pontiff.
DutchHet is goed mogelijk dat een wormstekige appel veel gezonder is dan een glanzende, stralend ronde appel.
An apple with wormholes in it can be far healthier than a shiny, beautifully round apple.
DutchIk wil tot slot een appél richten tot mijn collega's uit de Confederale Fractie Europees Unitair Links.
Let me end by appealing to our friends in the Confederal Group of the European United Left.

Synoniemen (Engels) voor "appellant":

appellant
appellate
English
appellative
appellation