NL

apart {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Apart inzamelen is vanuit milieuoogpunt niet effectief.
The separate collection of these is not environmentally effective.
Het systeem van financiële controle vormt een hoofdstuk apart in de onderhandelingen.
The financial control system forms a separate chapter in the negotiations.
Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
Wij zouden dus eerst over de oorspronkelijke tekst moeten stemmen, waarin " vrije en eerlijke wereldhandel " stond, en vervolgens apart over de woorden " sociaal evenwichtige ".
We should therefore vote on the original text saying " free and fair world trade " and then vote separately on " socially-balanced ".
EN

apart {bijwoord}

volume_up
apart
But that apart, it is important that an official visit takes place.
Maar los daarvan is het erg belangrijk dat er een officieel bezoek plaatsvindt.
So, apart from the subsidiarity which each of us respects, it is about that.
Dus nog los van de subsidiariteit die ieder van ons respecteert, gaat het daarover.
These reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
Deze hervormingen zijn noodzakelijk, ook los gezien van het meer algemene kader van Agenda 2000.
What sets this programme apart is that it involves the participation of partners from Africa, where the programme is to be implemented.
Bijzonder aan dit programma is dat de Afrikaanse partners ter plekke bij de uitvoering ervan betrokken zullen worden.
But apart from some imprecisions of this kind, the report is, I have already said, very accurate indeed and very well written.
Maar behalve enkele van dit soort onnauwkeurigheden is het verslag, zoals ik reeds heb gezegd, heel accuraat en bijzonder goed geschreven.
An issue which is particularly close to my heart, as a local administrator apart from anything else, is reducing the number of masts in residential areas.
Een thema dat mijn bijzondere interesse heeft, ook in mijn hoedanigheid van plaatselijk bestuurder, is de vermindering van het aantal antennes in woonwijken.
apart (ook: asunder)
And the top of this mountain range is splitting apart, creating a rift valley.
De top van deze bergketen splijt uiteen, wat een vallei creëert.
However, people's views on what makes a good or bad treaty are still miles apart.
De opvattingen over wat een goed en wat een slecht verdrag is liggen echter nog mijlenver uiteen.
Despite a compromise, the European Parliament and the Council are still far apart.
Hoewel er een compromis is gesloten, liggen de standpunten van het Europees Parlement en de Raad nog ver uiteen.
apart (ook: separately)
I wonder why they met in parallel, and thousands of kilometres apart, rather than together.
Ik vraag me af waarom ze niet samen vergaderden, maar apart, duizenden kilometers van elkaar verwijderd!
Another problem is that remand prisoners are not held apart from those who have been convicted and sentenced.
Een ander probleem is het feit dat mensen in voorarrest niet apart worden gehouden van diegenen die inmiddels schuldig bevonden en veroordeeld zijn.
I hope that the Union might serve as a model to Northern Ireland, that so much more can be achieved collectively than apart.
Ik hoop dat de Europese Unie model kan staan voor Noord-Ierland en dat de mensen daar zullen inzien dat zij samen veel meer kunnen bereiken dan apart.
That is separate and apart from the animal kingdom.
Dat is gescheiden en verschillend van het dierenrijk.
Many mammals have to produce contact calls when, say, a mother and calf are apart.
Veel zoogdieren moeten contactroepen maken, bijvoorbeeld als moeder en jong gescheiden zijn.
The couple were forced to live apart, because she was unable to visit him and he was not permitted to visit her.
Ze waren gedwongen gescheiden te leven, omdat zij hem niet kon bezoeken en hij haar niet mocht bezoeken.
Quite apart from anything else, these integrated guidelines are a step in this direction.
Al het andere terzijde gelaten, doen wij met deze geïntegreerde richtsnoeren een stap in die richting.
I have to say that, expressions of concern apart, there do not appear to be any concrete proposals.
Er bestaan dus blijkbaar, alle uitingen van bezorgdheid even terzijde gelaten, geen concrete voorstellen op dit punt.
Apart from that, it is not just the people of East Timor who are persecuted but the Indonesians themselves.
Dit echter terzijde gelaten, zijn het niet alleen de mensen op Oost-Timor die vervolgd worden, maar ook de Indonesiërs zelf.

Voorbeeldzinnen voor "apart" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchElk nummer heeft een apart thema; dit hier gaat over de toekomst van intelligentie.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
DutchMijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
DutchHet zou daarom niet gepast zijn om die nu in de verordening reeds apart te vermelden.
It would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
DutchIn dat opzicht was dit verslag en het voorbereiden ervan een klasse apart.
In that respect, this report and its preparation are in a class of their own.
DutchApart van het bilaterale proces stellen wij een multilateraal overleg voor.
In addition to the bilateral process, we propose multilateral negotiations.
DutchHet systeem van financiële controle vormt een hoofdstuk apart in de onderhandelingen.
The financial control system forms a separate chapter in the negotiations.
DutchDat is uiteraard een kwestie waar wij apart binnen de Europese Unie naar moeten kijken.
This is a problem which calls for specific attention in the European Union.
DutchZe zijn een beetje een verhaal apart; wellicht is dit in het Parlement ter sprake gekomen.
I know they are slightly off-track and perhaps Parliament has discussed this.
DutchJammer genoeg is het zelfs dan helaas niet mogelijk om elke TEDTalk apart samen te vatten.
Even then, unfortunately, it's not possible to summarize each TEDTalk individually.
DutchZijn duizelingwekkende, opwindende vaardigheden maakten van hem een klasse apart.
His dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
DutchMaar de problemen op zich dienen natuurlijk in ieder land apart te worden opgelost.
But the problems themselves will obviously have to be solved in each country individually.
DutchOver de inhoud van de voedselhulp zal natuurlijk apart worden onderhandeld.
Naturally, the amount of food aid will be the subject of separate talks.
DutchIn de eerste plaats: is het niet riskant apart te onderhandelen over de " built-in " -agenda?
Firstly, surely it is dangerous to negotiate separately on the Built-In Agenda?
DutchDames en heren, de Economische en Monetaire Unie verdient misschien een apart hoofdstuk.
Ladies and gentlemen, economic and monetary union perhaps deserves a separate chapter.
DutchDe Europese begroting kent voor de leningen van de Investeringsbank een apart Garantiefonds.
There is a special Guarantee Fund in the Union budget for loans from the EIB.
DutchDaarom moet PVC apart worden ingezameld en speciaal geëtiketteerd!
That is why we need differentiated collection and distinctive labelling of PVC.
DutchIk stel voor om dit praktisch te doen, dat wij straks apart stemmen over amendement 43.
I suggest we address this in a practical manner and vote on Amendment No 43 in a moment.
DutchEr zijn echter nog enkele punten waarover apart gestemd moet worden.
There are nonetheless a few points that will have to be voted on separately.
DutchMet andere woorden: de samenwerking moet meer opleveren dan onderzoek door ieder apart.
In other words, if we work together, the total should be greater than the sum of the parts.
DutchDe harmonisatie van de belasting en de steunregelingen is een vraag apart.
The harmonisation of taxation and aid schemes is a different matter.

Synoniemen (Engels) voor "apart":

apart
apartment
English