"angst" vertalen - Engels

NL

"angst" in het Engels

NL angst
volume_up
{de}

Dames en heren, angst en vooral financiële angst stoort zich nergens aan.
Fear, particularly financial fear, comes free of charge.
Anderen speculeren liever op onzekerheid, op angst en zogenaamde ontevredenheid.
Others prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
Het terrorisme gaat vooral over angst, het brengt angst voort.
Terrorism is essentially about fear, it generates fear.
angst (ook: bezorgdheid, spanning)
Of, ik wil kijken naar angst, omdat mensen bidden voor angst.
Or, I want to look at anxiety, because people are praying for anxiety.
Je kan nu allerlei uitdrukken, van bewondering en lust tot ongerustheid en angst.
So they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.
Slecht onderwijs leidt tot onzekerheid, wantrouwen en uiteindelijk alleen maar tot angst.
Lack of information results in uncertainty, mistrust and, in the end, only anxiety.
No fear, no agony.
Dan, na de angst, na de schrik, na het verdriet, de woede.
Then, after the anguish, the fear and after the suffering comes the time for anger.
Laten wij een einde maken aan ellende, leed, onmacht, paniek, angst, dood en vernietiging van rijkdommen.
Let us wipe out misery, sadness, impotence, terror, anguish, death and the destruction of wealth.
Het was echter een dag van angst voor de toekomst van het vredesproces, dat nog slechts aan een zijden draadje hangt.
It was, in fact, a day of anguish for the peace process which is now only held together by a thread.
Wij zien de toename van angst en onrust, ook in de regio's waar de werkloosheid niet hoog is en de welvaart zeer groot.
We have noted increasing levels of apprehension and disquiet, even within regions where unemployment is quite low and prosperity very high.
Worden dergelijke voorstellen in concreto toegepast, dan moet het mogelijk zijn de begrijpelijke angsten om te vormen tot legitieme verwachtingen.
If these proposals are put into practice, they should help turn understandable apprehension into legitimate expectation.
angst
volume_up
fright {znw.}
Iedereen zal zeggen dat Europa zijn burgers uiteraard geen angst mag inboezemen, maar dat het hen geborgenheid en hoop moet geven.
Everyone will say, of course Europe must not instil fear or fright in the people but give them a sense of security and hope.
Mijnheer de minister-president, uw land is een van de weinige landen die geen angst hebben getoond voor de komst van werkenden uit de nieuwe lidstaten.
Prime Minister, your country is one of the few that has not taken fright at workers from the new Member States.
Nu heersen in het land angst, terreur en geweld van politie en bendes.
Today there is the rule of fear, terror and violence by the Police and by gangs.
De overheidsorganen zaaien angst en terreur en plegen geweld in het land.
Fear, terror and violence rule the land, violence by the state forces.
Terreurdaden zijn tragisch en zijn, zoals hun naam al zegt, bedoeld om angst en paniek te zaaien.
Acts of terror are tragic and, as their name suggests, they are designed to spread fear and panic.
Ik hoorde collega Della Vedova met angst en beven spreken over deficit spending.
I heard Mr Della Vedova refer in trepidation to 'deficit spending '.

Voorbeeldzinnen voor "angst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDurga, de moedergodin, zij zonder angst, gemaakt door het pantheon van Hindoegoden.
Durga, the mother goddess, the fearless one, created by the pantheon of Hindu gods.
DutchIedereen heeft ontzettend veel angst gehad voor geweld en ellende en toestanden.
Everyone was terribly concerned about violence and trouble and such like.
DutchKinderen moeten getuige zijn van wreedheden en moeten die uit angst ook zelf begaan.
Children have had to witness atrocities and carry them out themselves under coercion.
DutchEn dus had ik om te beginnen al een angst voor water, maar soms ging ik er toch in.
So water was something that scared me to begin with. ~~~ But I would go in on occasion.
DutchDeze ervaring wekt bij anderen veelal angst en stereotiepe beelden op.
Often, this experience creates fears and stereotypes on the part of the others.
DutchDe angst voor discriminatie in Noord-Ierland is geen fabeltje, het is de harde realiteit.
Fears of discrimination are not myths in Northern Ireland, they are stubborn facts.
DutchHet gaat om de angst en hoop van mensen, om kansen en risico's, om vooroordelen en feiten.
It is about people's hopes and fears, opportunities and risks, prejudice and fact.
DutchDe angst bestaat dat het rendement van investeringen op wetenschappelijk gebied laag is.
It is to be feared that the use of funds is inefficient in scientific terms.
DutchHebt u de indruk dat zij blij zijn met het vooruitzicht of boezemt het hun wellicht angst in?
Do you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?
DutchDat zijn de politieke risico's van deze hervorming, onze angst en vrees.
These are the political risks of these reforms, our fears and our concerns.
DutchNu bestaat er angst voor het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect.
Now they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.
DutchUiteraard is er angst en onzekerheid, maar die moet men overwinnen.
There are fears and uncertainties, of course, but they need to be cleared away!
DutchWe moeten de angst onder ogen zien en de straten terugpakken. ~~~ Onze steden, onze wijken.
We need to face our fears and take back our streets, our cities, our neighborhoods.
DutchEr is geen enkel lid van mijn fractie dat deze afgrijselijke angst niet deelt.
There is not one member of my group who does not share those dreads.
Dutchangst. ~~~ Denk aan de straten van Mexico. ~~~ Ze zijn onveilig door het geweld...
Let's think about Mexican streets: they're unsafe because of violence, so people stay at home.
DutchMaar misschien is het veeleer een teken dat dit Verdrag de burgers geen angst aanjaagt.
Perhaps rather, it demonstrates that the treaty does not frighten them.
DutchWij moeten met initiatieven op het gebied van cultuur en onderwijs op die angst reageren.
We must respond to this with cultural initiatives, with education and training measures.
DutchMaar het is onvermijdelijk dat er ook sprake is van zorgen en angst in deze periode.
But unavoidably there are also concerns and anxieties at this time.
DutchMaar om anderen angst in te boezemen, moet je eerst je eigen angst onder controle hebben.
To manipulate the fears in others...... you must first master your own.
DutchNiet voor niets komt in het Zweedse woord voor hondsdolheid het begrip angst voor.
It is not for nothing that, in Swedish, the disease is known by a word also meaning hydrophobia.