NL

analyse {de}

volume_up
1. algemeen
Ik moet zeggen dat die analyse niet altijd vrolijk stemt, maar wel correct is.
I have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
Deze verwachting, die voortvloeide uit onze economische analyse, kwam overeen met onze monetaire analyse.
This expectation resulting from our economic analysis was in line with our monetary analysis.
2. "wiskunde", wiskunde
analyse
Deze hoort bij een van de eerste video's over analyse.
This is actually from one of the original calculus videos.
Als Isaac Newton YouTube-video's had gemaakt over analyse, dan hoefde ik het niet te doen.
If Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.
Analyse wordt traditioneel pas laat onderwezen.
So calculus has traditionally been taught very late.
EN

to analyse [analysed|analysed] {werkwoord}

volume_up
The Commission will then analyse and evaluate those measures.
De Commissie zal deze maatregelen vervolgens analyseren en evalueren.
We must be quite specific about this and analyse the situation honestly.
We moeten heel nauwkeurig argumenteren en de zaken eerlijk analyseren.
However, we must be pragmatic and analyse the circumstances.
Desalniettemin moeten wij pragmatisch te werk gaan en de omstandigheden analyseren.

Voorbeeldzinnen voor "analyse" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is triest dat men met zo'n onvolledige en eenzijdige analyse aan komt zetten.
It is sad that such an incomplete and one-sided analysis has been carried out.
DutchWat betreft de verzameling en de analyse van data kan ik iets positiever zijn.
With regard to the collection analysis of data, I can be somewhat more upbeat.
DutchDe Commissie kan zich vinden in de algemene tendens van de analyse en aanbevelingen.
The Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
DutchIk hoop dat de relevante parlementaire delegaties zich over de analyse buigen.
I hope that the relevant parliamentary delegations will look at the analysis.
DutchEn toen werden ze zo slim dat ze een analyse konden doen van fossiel stuifmeel.
And then they were so clever, they found a way to analyze fossilized pollen.
DutchHet verslag bevat een goede analyse van het " democratisch tekort " in de EU.
The report contains a good analysis of the 'democratic deficiency ' in the EU.
DutchBeide afgevaardigden hebben de Commissie aan hun kant wat deze analyse betreft.
Both Members of Parliament have the Commission on their side as regards that analysis.
DutchHet probleem is dat als er een analyse komt, de resultaten ervan niet worden geloofd.
The problem is that when an analysis is carried out, the results are not believed.
DutchZo'n oplossing kan alleen maar voortkomen uit een diepgaande analyse en een open debat.
This solution can only result from an in-depth analysis and from an open debate.
DutchEen grondiger analyse van de vraag naar energie moet het uitgangspunt zijn.
The starting point has got to be a strengthening of the analysis of energy demand.
DutchHet standpunt van het Europees Parlement is zeer belangrijk voor onze analyse.
The position of the European Parliament is very important for our analysis.
DutchZo'n hervorming is echter alleen te verantwoorden op grond van een diepgaande analyse.
Such a reform can, however, only be justified on the basis of a detailed analysis.
DutchTen slotte is er geen serieuze analyse gemaakt van de veiligheidstoestand in de regio.
Finally, there is no serious analysis of the security situation in the region.
Dutchde verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
DutchMijnheer Kinnock, ik vind echter eerlijk gezegd dat die analyse zeer onvolledig is.
But, Commissioner, I must be honest and say that I find the analysis very incomplete.
DutchDe analyse van de verschillende aspecten van het GLB is verre van coherent.
This report is deeply contradictory in its assessment of various aspects of the CAP.
DutchLaten we alstublieft bij alles wat we verordenen een kosten-baten-analyse doorvoeren.
And let us carry out a cost-benefit analysis of all the rules that we adopt.
DutchWij betwisten ook zeker niet het belang van een gedetailleerde analyse van deze sector.
Nor do we doubt the usefulness of a detailed analysis at an intrasector level.
DutchDie analyse van de Commissie toont duidelijk aan waar de problemen vooral rijzen.
The Commission assessment shows clearly the main source of the problems.
DutchAnders klopt de analyse nog wel, maar de politieke conclusies niet meer.
Otherwise the analysis may be valid but the political conclusions will not be.