NL

amusement {het}

volume_up
Mijnheer de Voorzitter, sport is schitterend internationaal amusement geworden.
Mr President, sport has become a magnificent form of international entertainment.
Onze missie is om amusement te leveren dat sociale verandering inspireert.
And our mission is to produce entertainment that creates and inspires social change.
Nygma Tech brengt driedimensionaal amusement bij u thuis!
Nygma Tech brings the joy of 3- D entertainment into your home!
amusement (ook: vertier, vermaak, schik)
amusement (ook: plezier, lol, genoegen, pret, vermaak, schik)
EN

amusement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amusement (ook: activity)
amusement (ook: fun)

Voorbeeldzinnen voor "amusement" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijnheer de Voorzitter, sport is schitterend internationaal amusement geworden.
Mr President, sport has become a magnificent form of international entertainment.
DutchOnze missie is om amusement te leveren dat sociale verandering inspireert.
And our mission is to produce entertainment that creates and inspires social change.
DutchNygma Tech brengt driedimensionaal amusement bij u thuis!
Nygma Tech brings the joy of 3- D entertainment into your home!
DutchFilm en filmen zijn niet alleen kunst en amusement.
Film and filming is not only art and entertainment.
DutchMaar we zitten in Zuid-Californië, vlakbij Los Angeles, dus moet ik afsluiten met de klemtoon op amusement.
But we're in Southern California, close to Los Angeles, so I have to conclude with something focused on entertainment.
Dutch-- Kinderspeelgoed dient niet alleen als amusement, maar zou kinderen ook iets moeten leren en zou ze moeten helpen de wereld te verkennen.
The role of children ’ s toys is not only to amuse, but also to teach children and help them get to know the world.
DutchZe kunnen bovendien kiezen uit een gedifferentieerd en ontzettend groot aanbod aan amusement waar ze meestal onbeperkt toegang tot hebben.
At the same time, a huge selection of different entertainment programmes is available to them, usually without any controls.
DutchWij moeten onze kinderen beschermen tegen geweld en pornografie, en tegelijkertijd zorgen voor amusement en informatie van hoog niveau.
We must shield our children from violence and pornography and at the same time provide high-grade entertainment and information.
DutchWe houden van amusement.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, voor de Europese burger is de televisie al jarenlang het instrument bij uitstek voor informatie, vorming en amusement.
   – Mr President, television has been a catalytic medium for many years now, informing, educating and entertaining European citizens.
DutchRecreatie en amusement zijn onontbeerlijk om de werkkracht te hernieuwen en moeten daarom als een onaantastbaar recht van het volk worden erkend.
Consequently, it must be made into a universal right of the people, not a means for the big businesses ravaging the sector to suck in excessive profits.
DutchLaat ik als burger van het oude Europa zeggen dat het vaak verstandiger is om te reageren met een mengeling van verbazing en amusement, dan een belediging te retourneren.
Speaking as a citizen of old Europe, I would say that we need to remember that it is often wiser to raise a quizzical eyebrow than to return an insult.
DutchHet is ondenkbaar dat de zieken of ouderen hun televisie als bron van amusement moeten opgeven, ook al hebben ze niet altijd nieuwe digitale diensten nodig.
It is unthinkable that the sick or elderly would have to give up their televisions as a source of entertainment, even though they might not always need new digital services.
DutchHet digitale tijdperk wordt geacht zodanig in elkaar te steken dat informatie en amusement voor iedereen toegankelijk zijn, en niet alleen maar voor een steeds kleinere groep mensen.
The digital era is supposed to be such that information and entertainment are accessible to all rather than to an increasingly restricted number of people.
DutchIk kom bij het derde en laatste deel hiervan, dat, zoals gezegd, een poging zou doen om je wat voorbeelden te geven die meer te maken hebben met de wereld van amusement.
I'm at the third and last part of this, which I said I would make an attempt to at least give you some examples that may be more directly related to the world of entertainment.

Synoniemen (Engels) voor "amusement":

amusement
amusing
amusement park