NL

alternatieve {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
alternatieve
Ik begrijp dat die alternatieve grondstoffen niet zomaar voorhanden zijn.
I appreciate that these alternative raw materials are not readily available.
Deze alternatieve besteding van ontwikkelingsgelden vind ik een uitstekend idee.
I think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
Hiervoor circuleren veel voorstellen en alternatieve oplossingen.
Here too there are numerous proposals and numerous alternative solutions.

Voorbeeldzinnen voor "alternatieve" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDeze alternatieve besteding van ontwikkelingsgelden vind ik een uitstekend idee.
I think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
DutchWat dit punt betreft schijnen zich twee alternatieve oplossingen af te tekenen.
It appears that two alternative solutions are being drawn up for this matter.
DutchIn Kenia zijn mobiele-telefoonminuten eigenlijk een alternatieve valuta geworden.
In Kenya, mobile phone minutes have actually become an alternative currency.
DutchDat alles geldt ook voor het alternatieve voorstel dat ik in Florence heb geformuleerd.
And all that is equally true for the alternative suggestion I made in Florence.
DutchDaarom moeten wij in de eerste plaats streven naar goede alternatieve producten.
We must therefore begin by doing our best to find suitable substitutes.
DutchIk begrijp dat die alternatieve grondstoffen niet zomaar voorhanden zijn.
I appreciate that these alternative raw materials are not readily available.
DutchEen nog betere alternatieve energievoorziening kan probleemloos tot stand worden gebracht.
An even better alternative energy supply could be established without problems.
DutchDaarom hebben we in ons voorstel ook de deur opengezet voor alternatieve technologieën.
We have therefore opened the way for alternative technologies here as well.
DutchTegelijkertijd moeten er alternatieve, niet-traditionele productketens worden ontwikkeld.
On the other hand, alternative non-traditional product chains must also be developed.
DutchVoor het onderzoek naar alternatieve methodes is een prioriteitenlijst onontbeerlijk.
Regarding research into alternative methods, there is need for a programme of priorities.
DutchWel is het van belang dat er goede alternatieve producten voorhanden zijn.
It is important, though, that sound alternative products are available.
DutchDe oplossing bestaat er natuurlijk in voor alternatieve teelten te zorgen.
The solution here is obviously the establishment of substitution crops.
DutchDaarom is de meerderheid van de sociaal-democraten voorstander van een alternatieve aanpak.
For this reason, the majority of socialists are in favour of switching over.
DutchAlle alternatieve vooruitzichten zijn mijns inziens uitermate verontrustend.
I cannot say that I find any alternative outlook anything other than profoundly disturbing.
DutchAls die voorhanden zijn, kan het concept van de alternatieve ontwikkeling functioneren.
Only when all this is in place will the concept of alternative development actually work.
DutchWij hebben de definitie uitgebreid door de alternatieve luchthaven als vereiste te schrappen.
We have extended this definition by leaving out the alternative airport requirement.
DutchDit alles mag niet tot sluipverkeer en alternatieve vervoersroutes e.d. leiden.
Having traffic doing such things as taking detours or going elsewhere altogether is just not on.
DutchIn deze projecten zijn zo ongeveer alle alternatieve brandstoffen aan bod gekomen.
Almost all alternative fuels have been covered in these projects.
DutchDie wijst de weg naar een alternatieve ontwikkeling die zal leiden tot een minder grote vraag.
It shows a way towards an alternative development which will result in less demand.
DutchEn daarin hoort natuurlijk plaats te zijn voor de complementaire en alternatieve geneeskunde.
Complementary and alternative medicine must of course have its place there.