"alles en nog wat" vertalen - Engels

NL

"alles en nog wat" in het Engels

NL

alles en nog wat [voorbeeld]

volume_up
De verleiding is dan ook groot om deze instrumenten voor alles en nog wat te gaan gebruiken.
There is also the temptation to use those instruments for anything and everything.
Ook de gretigheid waarmee sommigen het woord terrorisme op alles en nog wat kleven, stemt mij een beetje achterdochtig.
Similarly, the keenness with which some label anything and everything as terrorism, makes me a little suspicious.

Voorbeeldzinnen voor "alles en nog wat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe tweede reden: kan men voor alles en nog wat voorschriften uitvaardigen?
My second reason is that I do not know how we can impose standards in every area.
DutchDe Commissie kan niet in ieder document ingaan op alles en nog wat.
Not every document the Commission produces should deal with each and every issue.
DutchDe verleiding is dan ook groot om deze instrumenten voor alles en nog wat te gaan gebruiken.
There is also the temptation to use those instruments for anything and everything.
DutchDe Europese Unie kan niet over van alles en nog wat blijven praten zonder werkelijk iets te zeggen.
The European Union cannot carry on talking about everything and saying nothing.
DutchHet lijkt onder de leden usance te zijn geworden over van alles en nog wat te klagen.
There seems to be a culture of complaining among the Members.
DutchIk neem de mijne, maar U kunt mij niet van alles en nog wat, Hiroshima incluis, in de schoenen schuiven!
I assume mine but I am not the scapegoat for everything including Hiroshima!
DutchDaar staat van alles en nog wat in: gedecentraliseerde samenwerking, maatschappelijk middenveld en NGO's.
It contains a little of everything: decentralised cooperation, civil society and NGOs.
DutchWij mogen Turkije niet beschouwen als een homogeen geheel dat wij alles en nog wat kunnen toeschrijven.
We should not say that Turkey has a particular character, and then put all manner of things down to that.
DutchOok de gretigheid waarmee sommigen het woord terrorisme op alles en nog wat kleven, stemt mij een beetje achterdochtig.
Similarly, the keenness with which some label anything and everything as terrorism, makes me a little suspicious.
DutchEr valt ook bij de inzet van militair en burgerpersoneel nog van alles en nog wat te coördineren.
There is also great potential for coordination in relation to personnel deployment, by which I mean both military personnel and civilians.
DutchHelaas horen we vandaag echter dat de doelstellingen van Lissabon van alles en nog wat zouden moeten inhouden.
Unfortunately what we hear today is everything but the kitchen sink being thrown into what the Lisbon Strategy should be doing.
DutchIn plaats daarvan raakt het verslag de draad kwijt, versnippert het en haalt het alles en nog wat door elkaar.
Instead of doing that, the report strays from the point, spreads itself too thinly and jumbles together anything and everything.
DutchMaar hoge bescherming is niet hetzelfde als absolute indekking tegen van alles en nog wat en ten koste van eender wat.
But a degree of protection is not the same as absolute cover against a host of things at the expense of something similar.
DutchOndanks het feit dat in het verslag van alles en nog wat aan bod komt, maakt men geen geheim van zijn voorkeur en selectieve houding.
Despite busying itself with absolutely everything, the report does not conceal its preferences or selectiveness.
DutchDe moeilijkheden die zij tijdens de overgangsperiode zullen ondervinden dreigen hun ongenoegen over alles en nog wat op de euro toe te spitsen.
The difficulties imposed on them by the transition period may well be a focus for all their discontent.
DutchMijnheer de Voorzitter, iedereen praat over van alles en nog wat, maar niemand, of bijna niemand, stelt voor het aantal taken te beperken.
Mr President, everyone talks about everything, and no one - or almost no one - sets a limit upon the number of tasks.
DutchWij gaan niet akkoord met het determinisme op grond waarvan vrouwen van alles en nog wat worden uitgesloten en voor de rest van hun leven worden veroordeeld.
We do not agree with the exclusive determinism for women, which condemns them for the rest of their lives.
DutchWij geloven evenwel niet dat dit een kerstboom is waaraan van alles en nog wat kan worden opgehangen, zoals een van de afgevaardigden terecht heeft opgemerkt.
We do not, however, believe this is a Christmas tree, as one Member says, which any old thing can be hung on.
DutchKinderen worden als onderpand gebruikt om de verkoop van alles en nog wat te stimuleren, waaronder, toegegeven, ook producten die voor hen bedoeld zijn.
They are taken hostage to sell the products destined for them, of course, but also to sell anything and everything.
DutchWij zitten hier niet om de vaak grillige ideeën te legitimeren van de technocraten in Brussel die over van alles en nog wat regels opstellen.
We are not here to legitimise the often strange desires of the technocrats in Brussels to legislate on anything and everything.