"allerhande" vertalen - Engels

NL

"allerhande" in het Engels

NL

allerhande {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "allerhande" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
National states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
DutchWeet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
You know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
DutchWe mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.
Nor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.
DutchHet gaat over organisaties die op allerhande manieren rijk worden van perverse activiteiten.
There are organizations which get rich in all manner of ways from immoral activities.
DutchDaar gaat het namelijk om en daardoor zijn ook allerhande misverstanden gerezen.
Mr President, this is what led to certain misunderstandings.
DutchEen forse vermindering van de emissies vereist gedifferentieerd beleid en allerhande maatregelen.
Significantly reducing emissions will require a whole range of policies and measures.
DutchJe kan immers allerhande dingen intypen in Google en je verwacht ook een antwoord.
Because you can type, you know, any kind of thing into Google, and you expect an answer back, right?
DutchDat wordt nu ook bevestigd door allerhande Waalse politici en vooraanstaande economisten.
This is now also being corroborated by various Wallonian politicians and prominent economists.
DutchDat was nog een stap van waarom ik hier sta: ik hield erg van allerhande soorten media.
That led me to another step of why I'm here today, is because I really liked media of all kinds.
DutchWe moeten bovendien oppassen voor allerhande soorten fraudeurs en oplichters.
We must also fight against swindling and confidence tricks.
DutchDat is geen onfatsoenlijk debat over allerhande sancties.
We are not talking about a controversial debate on any particular type of sanction.
DutchBovendien stond mevrouw Hieronymi open voor suggesties allerhande.
I believe that it has been very much improved by Parliament.
DutchOp de middellange termijn moeten er allerhande maatregelen worden genomen om de overheidsuitgaven bij te stellen.
In the medium-term they concern all matters related to improved public expenditure.
DutchHet waren de landen die hem omhoog wilden, en we hebben ze die omhoog laten drijven om allerhande redenen.
But it was the countries that wanted it to go up, and we let them push it up for all sorts of reasons.
DutchSindsdien zijn er echter duizenden doden gevallen in etnische conflicten en allerhande gewelddadige confrontaties.
But since then thousands of people have died in ethnic conflicts and all manner of violent clashes.
DutchIk denk dan bijvoorbeeld aan allerhande vakbonden.
I am thinking of a number of trade unions, for instance.
DutchIk weet dat de Commissie reeds begonnen is om met het oog op deze kwestie allerhande maatregelen te treffen.
I know that this issue is one that the Commission has already begun to address through a variety of measures.
DutchVier: dit voorstel zal ertoe leiden dat de burgers op allerhande al dan niet verhulde manieren onbillijk behandeld zullen worden.
For the euro, however, which of our grand principles would we not allow to be sacrificed?
DutchDat betekent dat de G8-landen medeverantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten en allerhande antidemocratische praktijken.
By so doing, the G8 countries are party to human rights violations and anti-democratic activities.
DutchDus bedachten we meerdere hypothesen: het komt door kleine groene mannetjes; allerhande dingen die gebeuren.
So, we came up with multiple hypotheses: there's little green people down there taking it; there's all sorts of things going on.