"allereerst" vertalen - Engels

NL

"allereerst" in het Engels

EN
NL

allereerst {bijwoord}

volume_up
Dat dient te worden erkend, allereerst, dat vredestroepen effectief zijn.
And that needs to be recognized, first of all, that peacekeeping works.
Allereerst komt de aard van de islamitische dreiging onvoldoende uit de verf.
First of all, the nature of the Islamic threat is insufficiently highlighted.
Zo'n staatsmonopolie op geweld dient allereerst tot geruststelling.
Such a state monopoly on violence, first of all, serves as a reassurance.
Allereerst moet men daarbij de sociale verantwoordelijkheid in acht nemen.
Firstly, they must be carried out with a sense of social responsibility.
Allereerst waren de subsidiabiliteitsvoorschriften niet duidelijk in de bestaande regeling.
Firstly, the rules of eligibility were not clear in the existing regulation.
Allereerst hebben we ervaringen met consolidatie op de financiële markt.
Firstly, experience of consolidation in the financial market has been positive.
allereerst
Deze visserijovereenkomsten dienen allereerst door de industrie zelf afgesloten te worden.
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
Dat dient allereerst te geschieden door de bestaande branche-organisaties.
This should take place primarily via existing branch organisations.
Het is allereerst aan ons om dat goed te regelen.
It is primarily up to us to put proper arrangements in place.
Allereerst moeten ze de EU in de nationale debatten betrekken.
First and foremost, they should involve the EU in their national debates.
De kwestie van de toetreding van Turkije is allereerst een zaak van Turkije zelf.
The question of Turkey's accession is first and foremost a matter for Turkey itself.
Allereerst moeten we een politieke consensus bereiken.
It is, first and foremost, a matter of reaching a political consensus.

Voorbeeldzinnen voor "allereerst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
Madam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
DutchIk wil allereerst aangeven hoezeer ik deze resolutie van het Parlement verwelkom.
The first thing I want to say is how warmly I welcome this Parliament resolution.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur heel hartelijk bedanken.
Mr President, let me first of all express my sincere thanks to the rapporteur.
DutchAllereerst is er gezegd dat de voorwaarden die overblijven, haalbaar moeten zijn.
First of all, it has been said that the conditions that remain must be achievable.
DutchDe gevolgen van deze onomkeerbare degeneratie zijn allereerst van humane aard.
The consequences of this irreversible degenerative disease are above all human.
DutchAllereerst denken wij dat we onderzoek moeten verrichten en ons moeten beraden.
First, we believe that an effort must be made in terms of research and reflection.
DutchAllereerst is in de richtsnoeren het voorlichtingsbeleid niet vast verankerd.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik iedereen bedanken voor dit debat.
Mr President, first of all I should like to thank everyone for this discussion.
DutchAllereerst moeten wij de burgers duidelijk maken wat er hier op het spel staat.
First of all we need to ensure that the public understands what is at stake.
DutchAllereerst is het verzoek tot afschaffing van alle subsidies in de EU eenzijdig.
First of all, the proposal to abolish all subsidies in the EU is one-sided.
DutchDe kwestie van de toetreding van Turkije is allereerst een zaak van Turkije zelf.
The question of Turkey's accession is first and foremost a matter for Turkey itself.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik hulde brengen aan de drie rapporteurs.
Mr, President, first of all I want to pay tribute to our three rapporteurs.
Dutch' Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur bedanken voor haar verslag.
'Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur for her report.
DutchAllereerst over de vrijheid die omwille van de veiligheid in het gedrang komt.
I will start with the tightening up of security and the erosion of civil liberties.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik premier Juncker heel hartelijk danken.
Mr President, first I would like to thank Prime Minister Juncker very much.
DutchMaar ik zou serieus iets willen zeggen, allereerst over de motie van afkeuring.
Seriously, I should first like to say something about the motion of censure.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de commissaris bedanken voor zijn verklaring.
Madam President, I wish to begin by thanking the Commissioner for his statement.
DutchAllereerst wil ik mevrouw Oomen-Ruijten bedanken voor het werk dat zij verricht heeft.
First of all, I would like to thank Mrs Oomen-Ruijten for the work she has done.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, allereerst mijn dank aan de rapporteur.
   – Mr President, ladies and gentlemen, first of all I thank the rapporteur.
DutchAllereerst moet ik zeggen dat de groei - helaas, wellicht - niet op commando reageert.
First of all, I would say that growth - perhaps regrettably - cannot be decreed.