"allen" vertalen - Engels

NL

"allen" in het Engels

EN
EN
EN

"allen wrench" in het Nederlands

NL

allen

volume_up
Wij moeten dus allen tezamen meer doen, en we moeten het beter doen.
What we want, therefore, is to do more and to do better all together.
Laat ons alstublieft allen tezamen druk uitoefenen op onze lid-staten.
Please let us, all together, put pressure on our Member States.
Voor een keer hebben wij met zijn allen nee kunnen zeggen.
For once, we all together were able to say no.
EN

allen wrench {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "allen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik dank u allen voor dit lange maar stimulerende debat.
Mr President, I would like to thank you all for this long but stimulating debate.
DutchDe toestand in Mitrovica is natuurlijk zeer gevaarlijk en wij weten allen waarom.
Needless to say, the situation in Mitrovica is very dangerous and we all know why.
DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchLoyaliteit moet daarom voor allen de regel zijn, te beginnen in de Europese Unie.
Fairness should therefore be the rule for all, starting within the European Union.
DutchWij hebben allen onze mening daaromtrent geuit en ik wil niet in herhaling vallen.
We have all expressed our opinions already and I do not want to reiterate them.
DutchWij hebben regels waaraan wij allen hier aanwezig onze goedkeuring hebben gehecht.
Nevertheless, we have a doctrine and rules which all of us here have endorsed.
DutchDat is misschien voor 24 uur zo, maar daarna is het een zaak voor ons allen.
Arguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
DutchWe weten allen dat schapen niet bepaald briljant zijn -- ze zijn niet zo slim.
We all know sheep are not exactly rocket scientists -- they're not very smart.
DutchHet is nog steeds een prachtige vakantiebestemming en u bent allen van harte welkom.
It is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
DutchIk feliciteer de heer Rothley en allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen.
Congratulations to Mr Rothley and everyone else who has contributed to this outcome.
DutchIk zou drie dingen willen zeggen die moeten leiden tot een open debat met u allen.
I have three things to say in the interests of having a frank debate with you.
DutchDit onrecht, zowel binnen als buiten de Unie, moeten wij met zijn allen bestrijden.
Together we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
DutchAlleen dit gegeven toont al aan hoe groot de uitdaging is waar wij allen voor staan.
This in itself is an indication of the size of the challenge we have before us.
DutchWe zijn allen geschokt door deze moordaanslag en leven mee met de Spaanse bevolking.
We are fully in sympathy with the Spanish people and very sorry to hear about it.
DutchDat is een vraag die niet alleen ons allen hier, maar ook de bevolking bezighoudt.
It is a question of the utmost interest to all of us and all of our citizens.
DutchIk vertrouw erop dat u allen de ontwerpresolutie zult steunen die voor ons ligt.
I trust that you will all support the resolution proposal tabled before us.
DutchZoals wij allen weten, wil Roemenië een volwaardig lid van de Europese Unie worden.
As we all know, Romania wants to become a full Member State of the European Union.
DutchHet is immers veel bevredigender als wij allen bij dat debat worden betrokken.
It would be far more satisfactory for all of us to be engaged in that debate.
DutchZe zijn allen onvolledig, omdat je onderdeel bent van een netwerk van verbindingen.
Each one is incomplete, because you’re embedded in a network of relationships.
DutchEen kernpunt dat door allen is genoemd betreft de transparantie en de openheid.
One vital issue - which everyone has mentioned - concerns transparency and openness.