NL afzien(van)
volume_up
{werkwoord}

Eerst moet hij afzien van zijn plannen om chemische en biologische wapens te ontwikkelen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
We moeten bijvoorbeeld bij heel belangrijke kwesties afzien van coëducatie.
We must, for example, abandon coeducation in some matters.
In een democratie moeten de gekozen partijen afzien van geweld en zich aan de democratische spelregels houden.
In a democracy, parties that have been elected must abandon violence and must play by the democratic rules.

Vergelijkbare vertalingen voor "afzien(van)" in Engels

afzien werkwoord
afzien
van bijwoord
English
van voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "afzien(van)" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen producent kan afzien van het gebruik van additieven, dat belet hem niemand.
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
DutchDan kunnen we toch afzien van de hele richtlijn, want dan is die net als ISO.
In that case we could forget the directive altogether, because it would correspond to ISO.
DutchAls we vandaag afzien van onderzoek, zijn we morgen minder efficiënt en minder concurrerend.
To go without research today means being less efficient and competitive tomorrow.
DutchBovendien konden wij hiermee afzien van de oorspronkelijke, gecompliceerde comitéprocedure.
Furthermore, we did away with the original, unwieldy committee procedure.
DutchWaar het nu in de allereerste plaats op aankomt, is dat beide partijen afzien van verdere gewelddaden.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
DutchAfzien van geweld wordt winstgevender dan een oorlog beginnen.
Abstaining from violence becomes more profitable than starting a war.
DutchMaar laten wij even afzien van het plan-Colombia ter beëindiging van de drugsproductie en -handel.
We agree, Commissioner, that violence can only create more violence.
DutchBetreft: Afzien van kernenergie in de EU om veiligheidsredenen
Subject: Closure of nuclear power plants in the EU on safety grounds
DutchWaarom kan Griekenland zo gemakkelijk afzien van miljarden euro's?
Why does Greece find it so easy to reject several billion euros?
DutchWe kunnen niet langer afzien van kernenergie, waar immers geen enkel broeikasgas bij vrijkomt.
It will be impossible for us to overlook nuclear energy, which does not emit any greenhouse gases.
DutchMijnheer de Voorzitter, moet ik afzien van mijn stemverklaringen alleen maar omdat ik geen stem heb?
Mr President, should I give up making explanations of vote just because I have lost my voice?
DutchAfzien van het gebruik van diermeel in de veehouderij is in het voordeel van de producent en de consument.
Declining to use meat and bone meal as animal feed benefits both producer and consumer.
DutchOns is ter ore gekomen dat Oostenrijk misschien zal afzien van de uitzondering waarvan het tot nu toe genoot.
We are told that Austria wishes to stop benefiting from the exception made for it thus far.
DutchNaar mijn idee moet de Europese Unie voortaan afzien van een beleid dat enkel met de mond beleden wordt.
I think it is time for the European Union's diplomacy to stop being purely declarative in nature.
DutchU moet afzien van de intensieve veeteelt en de fokbatterijen.
We must turn our backs on intensive and battery farming.
DutchAls er echter door terugverwijzing juist een vormfout ontstaat, kunnen we er maar beter van afzien.
If, though, sending it back results in one being committed, then that is something we will have to live with.
DutchIk kan daarmee instemmen zolang dat betekent dat banken afzien van hun heffingen op grensoverschrijdende betalingen.
I can endorse this, as long as it means that banks forgo their levies on cross-border payments.
DutchIk wil hierover nog een tweede visie uiteenzetten: zijn we dan van mening dat we moeten afzien van uitbreiding?
I would like to mention another consideration here: do we believe that enlargement should be postponed?
DutchHet is belangrijk dat we juridische duidelijkheid scheppen en afzien van het beginsel van wederzijdse strafbaarheid.
It is important to clarify the legal situation and to dispense with the notion of dual criminality.
DutchWaartoe zou het afzien van dit beginsel ons leiden?
Where would the abandonment of this principle lead us?