NL

afwijken [week af|afgeweken] {onovergankelijk werkwoord}

volume_up
Er mag echter geen misverstand over bestaan dat we niet van onze beginselen kunnen afwijken.
But there must be an understanding that we cannot deviate from principles.
Geen enkel afzonderlijk land heeft van dit beleid kunnen afwijken.
No individual country has been able to deviate from this policy.
Deze richtlijn mag niet afwijken van de principes die zijn goedgekeurd in de kaderrichtlijn inzake water.
This directive must not deviate from the principles adopted in the Water Framework Directive.

Voorbeeldzinnen voor "afwijken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk aanvaard echter dat maatregelen voor de Golf van Cádiz zouden kunnen afwijken.
However, I accept that measures for the Gulf of Cadiz may need to be different.
DutchDat is waar ontwerpers in de auto-industrie echt afwijken van de ingenieurs.
Now this is really where designers in car business diverge from the engineers.
DutchIk kan geen toezeggingen doen die afwijken van wat mijn antwoord op uw vraag is.
I cannot make any other commitments other than what I stated in my reply to your question.
DutchIn uitzonderlijke gevallen kunnen de fracties dan ook van deze praktijk afwijken.
The Groups can choose not to observe this convention if they see fit in exceptional cases.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet een beetje afwijken van wat ik van plan was te zeggen.
Mr President, I have to depart a little bit from what I intended to say.
DutchEr mag echter geen misverstand over bestaan dat we niet van onze beginselen kunnen afwijken.
But there must be an understanding that we cannot deviate from principles.
DutchDat is van enorm belang, en de EU mag daar niet van afwijken.
That is incredibly important, and the EU must not distance itself from it in any way.
DutchOok in de toekomst zullen wij ten aanzien van Rusland niet van dit standpunt afwijken.
We will continue to present this position to Russia in future.
DutchJe kunt daar niet van afwijken zonder het Verdrag en artikel 109 J moedwillig te schenden.
It is not possible to disregard this without deliberately violating article 109j of the Treaty.
DutchWat mij ietwat verbaast, is dat wij voor melk van de algemene regel zouden moeten afwijken.
What surprised me is that there would be a deviation from the general rule in the milk sector.
DutchIk hoop dat het Parlement inziet dat het zinloos is van dit principe te willen afwijken.
I hope Parliament can recognize that it does not really make sense to deviate from this principle.
DutchHet zijn ook deze begrotingsposten die jaar na jaar volledig afwijken van de ramingen.
There are also these budget items that, year after year, completely miss the mark in budgeting terms.
DutchDaar kunnen we, in het belang van ons milieu en in het belang van onze bevolking, niet van afwijken.
And in the interests of our environment and our population we must deviate not from it.
DutchVan dat principe kan en wil de Commissie niet afwijken.
The Commission cannot depart from this principle and does not want to do so.
DutchGeen enkel afzonderlijk land heeft van dit beleid kunnen afwijken.
No individual country has been able to deviate from this policy.
DutchDe Raad geeft zichzelf een mandaat en verklaart daarna dat hij niet van dit mandaat mag afwijken.
The Council grants itself a mandate and then declares that it cannot deviate from this mandate!
DutchUit niets blijkt dat we daar in het jaar 2012 van moeten afwijken.
There is nothing to say that it must be abandoned in 2012.
DutchHet voorstel van de Commissie voorziet vaste regels waarvan de lidstaten niet mogen afwijken.
The Commission's proposal lays down firm rules from which the Member States will not be able to depart.
DutchHet gaat om bijvoorbeeld geneesmiddelen, die niet op een milligram mogen afwijken van wat ermee bedoeld wordt.
It cannot be even one milligram different from what the mark designates.
Dutch. ~~~ Maar laten we aanvaarden dat onze ideeën soms afwijken.
and make sure that we own them, that we are truly the authors of our own ambitions.