NL

afstemmen {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "afstemmen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten de kredieten afstemmen op de uitvoeringscapaciteit van de Commissie.
We must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
DutchDaarom moeten we het interne en externe beleid beter op elkaar afstemmen.
We must therefore be better at coordinating internal and external policies.
DutchWe zullen ons handelen moeten afstemmen op de problemen die zich voordoen.
In the light of the various problems, we shall then consider what to do.
DutchDat geldt bijvoorbeeld voor de zender, waar de Europese moslims massaal op afstemmen.
A good example of this is the television channel, which is popular amongst European Muslims.
DutchAls wij ons altijd op de traagste afstemmen, komen wij niet vooruit.
But if we always set our sights according to the slowest, we will not make much progress.
DutchDe lidstaten moeten die activiteiten afstemmen op hun nationale referentiekaders.
Member States need to coordinate these activities with their national strategic reference frameworks.
DutchOok op andere gebieden moeten de instellingen hun beleid dringend op elkaar afstemmen.
In other areas, too, there is a real need for the institutions to cooperate in their deliberations.
DutchHet proces voor het afstemmen van nationale strategieën kan daardoor aanzienlijk sneller gaan verlopen.
This will also significantly speed up the process of coordinating national strategies.
DutchOns vierde actieterrein is het afstemmen van de middelen op de doelen.
Our fourth focus is on adapting the means to the objectives.
DutchIn plaats daarvan moeten wij de Chinese export naar Europa nu afstemmen op onze eigen export naar China.
Instead, we need to match China's exports to Europe with our own to China.
DutchIn dat geval kunnen wij ons beleid beter daarop afstemmen.
This would enable us to target our policies more strongly on this area.
DutchWij moeten de trend waarnemen en onze reactie daarop afstemmen.
What we have to do is discern the trend and react accordingly.
DutchWe zullen zowel op mannen als op vrouwen afstemmen -- vast, vloeibaar, of stick, wat het ook moge zijn.
We will have them geared for both male or female -- solid, roll-on or stick, whatever it may be.
DutchDaarop moeten wij onze politieke strategie afstemmen.
And that is what our political strategy should be geared towards.
DutchHet fiscaal beleid van de lidstaten beter op elkaar afstemmen, dat betekent nog geen volledige harmonisatie.
However, the objective of greater co-ordination of national tax policies is not complete harmonization.
DutchEn in bepaalde gevallen moeten we onze multilaterale agenda beter afstemmen met de bilaterale agenda.
And we need, in some cases, to create a better balance between our multilateral agenda and the bilateral agenda.
DutchIk vind dat wij onze landbouw beter op de markt moeten afstemmen.
I believe we need more market in farming.
DutchWe zullen verder moeten onderzoeken hoe we de strategie van Lissabon beter op de industriesector kunnen afstemmen.
It is also necessary to consider how the Lisbon strategy could be improved for the industrial sector.
DutchPolitie en justitie moeten, net als de Europese criminelen, meer gaan samenwerken en hun procedures op elkaar afstemmen.
The forces of law and order must cooperate as do Europe's criminals and harmonise their procedures.
DutchWe moeten onze wetgeving hierop afstemmen.
We have to tailor our legislation to take account of this.