"afstappen van" vertalen - Engels

NL

"afstappen van" in het Engels

NL afstappen van
volume_up
{werkwoord}

afstappen van (ook: zwichten, toegeven, wijken, afstaan)
afstappen van (ook: afzien van)
afstappen van
De lidstaten moeten afstappen van oude nationale gewoonten en meer investeren in de opbouw van Europa.
The Member States must give up their old national habits and devote more resources to building Europe.
Ten derde zou ik willen dat u zou afstappen van het nogal abstracte standpunt dat u de inspanningen van de heer Baker steunt zonder aan te geven hoe u die steunt.
Thirdly, I hope you will give up that metaphysical position which allows you to state that you support Mr Baker's efforts without specifying exactly how you propose to do so.

Vergelijkbare vertalingen voor "afstappen van" in Engels

afstappen werkwoord
van bijwoord
English
van voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "afstappen van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij moeten definitief afstappen van de idee dat arbeidskrachten een last zijn.
We should definitely rid ourselves of the idea that it is a burden.
DutchZelf ben ik ervoor dat we afstappen van het beginsel van de unanimiteit.
I myself think that we should move away from the principle of unanimity.
DutchDus niet alleen afzwakken, maar er volledig van afstappen.
I do not mean that you should play them down, I mean that you should bury them.
DutchDus ik zou echt zeggen, laten we nou afstappen van het curieuze debat.
I am therefore in favour of abandoning this curious debate.
DutchAlle fracties, de liberale fractie incluis, zullen zeker afstappen van het strategisch amendement.
Surely all groups, including the Liberal Group, will adopt the departure from the strategic amendment.
DutchDit houdt in dat wij afstappen van het shredderen van autowrakken.
This means that we move away from shredding.
DutchTot dan, tot dan zal ik blijven hameren op vallen en opstaan en waarom we moeten afstappen van het godcomplex.
Until then, until then I'm going to keep banging on about trial and error and why we should abandon the God complex.
DutchAls we die zouden krijgen kunnen we volgens mij heel snel afstappen van het ruimen van de volledige veestapel.
I think that when that does come to light, we could say goodbye in no time to the idea of killing off all our livestock.
DutchEuropa moet afstappen van het idee dat de veranderingen in Rusland het land dichter bij de democratie brengen.
Europe should rid itself of the notion that the changes taking place in Russia are taking the country closer to democracy.
DutchHoe graag sommigen dat ook zouden willen, het afstappen van kernenergie maakt geen deel uit van het communautaire acquis.
However much some people wish it did, diversifying out of atomic energy does not form part of the Community acquis.
DutchDe zaak van de prijsaanduiding per meeteenheid is een duidelijk voorbeeld van afstappen van het subsidiariteitsbeginsel.
The measure concerning comparative price labelling is a clear example of the move away from the principle of subsidiarity.
DutchStrijdende partijen moeten kunnen afstappen van hun maximale eisen en streven naar een compromis dat elkaars behoeften erkent.
Conflict parties need to move away from maximum demands and towards a compromise that recognizes each other's needs.
DutchVooral echter had men resoluut moeten afstappen van het huidige verkeerde en volkomen op de industrie afgestemde landbouwbeleid.
But above all, there should have been a total rejection of an unsuccessful, recklessly industrialized agricultural policy.
DutchDat betekent niet dat wij afstappen van onze toezegging dat ontwikkelde landen een grotere bijdrage dienen te leveren dan ontwikkelingslanden.
This does not mean going back on our commitment that developed countries will do more than developing countries.
DutchHet afstappen van kernenergie, zoals dit thans in sommige Europese landen wordt voorbereid en uitgevoerd, vergroot het probleem.
The diversification out of nuclear power currently being planned or implemented in some countries in Europe exacerbates the problem.
DutchVoorzitter, ik wil ook een meer globale benadering geven van dit probleem en een beetje afstappen van die details van onderhandelingen.
Mr President, I also want to have a more global approach to this problem and step back somewhat from the details of the negotiations.
DutchGeen enkel land dat aan het proces deelneemt, vindt dat wij moeten afstappen van onze doelstelling dat die landen volwaardig lid moeten worden.
There is not a single country involved in the process which takes the view that we should depart from this objective of full membership.
DutchLaten wij afstappen van onze manicheïstische houding ten aanzien van Belgrado, die in deze omstandigheden alleen tot een nieuwe oorlog kan leiden.
Let us have no more of this anti-Belgrade oversimplification, an oversimplification which, in this case, can only lead to another war.
DutchHet was de eerste keer dat ik dat gevoel had dat ik moest afstappen van mijn normale, terughoudende, vrouwelijke houding en besliste dat ik namens ons land moest spreken.
And so that happened more at various times, but I really think that there was a great advantage in many ways to being a woman.
DutchLaten we afstappen van het paradigma van het zoeken naar de coolste chemie en daarna de kosten proberen te drukken door massaproductie.
So let's abandon the paradigm of let's search for the coolest chemistry and then hopefully we'll chase down the cost curve by just making lots and lots of product.