"afstand doen van" vertalen - Engels

NL

"afstand doen van" in het Engels

NL

afstand doen van {werkwoord}

volume_up
Men kan evenwel geen afstand doen van het geslacht waarmee men geboren wordt.
But it is impossible to abandon the sex you were born with.
Men kan afstand doen van zijn religieuze opvattingen.
People can abandon their religious beliefs.
Men kan afstand doen van zijn politieke opvattingen.
People can abandon their political ideas.
Sommigen wilden helemaal niets, anderen wilden geen afstand doen van hun bijzonder goede modellen en uiteindelijk is het dan nergens op uitgelopen.
Some people wanted nothing at all, others did not want to give up their particularly good systems and in the end nothing came of it.
Daarvoor heeft de Iraakse leiding VN-besluiten getrotseerd en wilde zij geen afstand doen van haar massavernietigingswapens en wapenprogramma's.
Prior to that the Iraqi leadership had defied the decisions of the UN and not agreed to give up its weapons of mass destruction and weapons programmes.
Als we het gemeenschappelijk standpunt klakkeloos zouden goedkeuren, zouden we afstand doen van onze rol in het bemiddelingsproces, en dat is iets wat het Parlement niet graag doet.
Parliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine ' to the common position.
afstand doen van (ook: verwerpen)
We kunnen toch geen afstand doen van een recht dat we hebben bevochten?
We cannot just renounce a right that we have earned through struggle.

Vergelijkbare vertalingen voor "afstand doen van" in Engels

afstand zelfstandig naamwoord
doen werkwoord
van bijwoord
English
van voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "afstand doen van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Europese Unie zou graag zien dat de heren Karadic en Mladic afstand doen van hun macht.
The European Union would like to see Mr Karadzic and Mr Mladic relinquishing power.
DutchHet Parlement mag geen afstand doen van zijn verantwoordelijkheden als begrotingsautoriteit.
Parliament cannot abrogate its responsibilities as a budgetary authority.
DutchNiemand wil afstand doen van zijn auto, maar de auto moet worden getemd.
Nobody wants to be deprived of an automobile, but we must tame it.
DutchJuist daarom menen wij dat wij vandaag virtueel afstand doen van de controlebevoegdheden van het Parlement.
That is precisely why we believe in principle what we are doing today is a virtual abdication of parliamentary rights of review.
DutchAls wij nu aan dit verzoek tegemoetkomen, zouden wij afstand doen van onze medewerking, want dan hebben wij niets meer te zeggen.
If we agree to an urgent procedure now, we would relinquish the possibility of participating, as we would then be out of the picture altogether.
DutchHet is absoluut noodzakelijk dat mannen anders gaan denken, dat zij afstand doen van de enigszins ouderwetse tradities en dat ze tot veranderen bereid zijn.
A change of mental attitude by men, abandonment of old-fashioned traditions, and a readiness to accept change are all unavoidable.
DutchVoorwaarde voor het afstand doen van die individuele rechten en vrijheden is echter dat onze machthebbers eenzelfde soort gebaar van verantwoordelijkheid maken.
But, in giving away those individual rights and freedoms, we also expect the same responsibility on the part of those in power.
DutchDe Commissie juridische zaken en interne markt is van oordeel dat het afstand doen van de parlementaire onschendbaarheid geen rechtsgevolgen heeft.
The Committee on Legal Affairs and the Internal Market considers that the waiver of parliamentary immunity by the Member does not have legal effects.
DutchOnder het voorwendsel dat er geen gevaar van wereldwijde omvang bestaat, moeten de landen afstand doen van hun bevoegdheden ten voordele van supranationale instellingen.
On the pretext of a threat on a global scale, the Member States are to be deprived of their powers in favour of supranational institutions.