NL

afschuw {de}

volume_up
Ondanks mijn afschuw over hetgeen hij verkondigt, sta ik daar volledig achter.
Despite my abhorrence of his views I fully support that.
Een hele wereld wendt zich vol afschuw tot Iran.
A whole world turns in abhorrence upon Iran.
Het was onze manier om onze afschuw te tonen over hetgeen duizenden vreedzame demonstrerende studenten overkwam.
It was our way of showing our abhorrence of what happened to thousands of peaceful demonstrating students.
Ik wil mijn ontzetting en afschuw uitspreken over dit optreden.
I wish to express my dismay and disgust at those actions.
Hier laat ze haar afschuw blijken door verontwaardigd te proesten...
This is her just puffing out, you know, snorting out in disgust.
Vooral uitingen van minachting of afschuw moeten door een heleboel positieve dingen worden gecompenseerd.
Especially expressions of contempt or disgust, well you really need a lot of positives to upset that.
Morgen zal de wereld met afschuw toezien, hoe haar grootste stad zichzelf vernietigd.
Tomorrow the world will watch in horror as its greatest city destroys itself.
Het is echter niet genoeg om alleen maar uitdrukking te geven aan de afschuw die ons allen vervult.
I am bound to say that expressing the horror we feel is not enough.
Wij spreken nu onze afschuw uit over deze oorlog.
We are now expressing our horror concerning this war.
Er zijn zonder meer harde maatregelen nodig om deze afschuwelijke gewoonte, deze gruwelijke handeling te kunnen bestrijden, waar ze ook wordt uitgevoerd.
There is a need for really vigorous efforts to combat this abomination, this terrible act, wherever it occurs.

Voorbeeldzinnen voor "afschuw" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMorgen zal de wereld met afschuw toezien, hoe haar grootste stad zichzelf vernietigd.
Tomorrow the world will watch in horror as its greatest city destroys itself.
DutchDe kwestie Tsjetsjenië wekt niet slechts onze bezorgdheid, maar onze woede, onze afschuw.
We are not only concerned about the question of Chechnya; we are outraged, horrified.
DutchAlleen het woord u201Cisolatiekampenu201D zou al afschuw bij ons moeten oproepen.
The very term ‘ isolation camp’ should make our blood run cold.
DutchDe jaarlijkse omvang van deze misselijkmakende handel vervult mij met afschuw.
I am horrified by the scale of this sickening trade every year.
DutchDergelijke voorstellen vervullen ieder zinnig mens met woede en afschuw.
How can we fail to be shocked and horrified by such suggestions?
DutchOndanks mijn afschuw over hetgeen hij verkondigt, sta ik daar volledig achter.
Despite my abhorrence of his views I fully support that.
DutchHier laat ze haar afschuw blijken door verontwaardigd te proesten...
This is her just puffing out, you know, snorting out in disgust.
DutchHet is echter niet genoeg om alleen maar uitdrukking te geven aan de afschuw die ons allen vervult.
I am bound to say that expressing the horror we feel is not enough.
DutchVandaag zullen we daarover opnieuw onze afschuw uitspreken en oproepen tot vrede en verzoening.
Today, we will once again express our horror at the situation and call for peace and reconciliation.
DutchIk wil mijn ontzetting en afschuw uitspreken over dit optreden.
I wish to express my dismay and disgust at those actions.
DutchNu denk ik dat dit hele idee afschuw wekt bij veel mensen, of woede, of een mate van ongerustheid .
Now that very idea, I think, strikes terror in many people, or anger, or anxiety of one sort or another.
DutchWij moeten dus allen onze afschuw uitspreken over dit juridische zwarte gat waarin zich de gedetineerden bevinden.
We must all therefore denounce this legal black hole in which the detainees find themselves.
DutchVooral uitingen van minachting of afschuw moeten door een heleboel positieve dingen worden gecompenseerd.
Especially expressions of contempt or disgust, well you really need a lot of positives to upset that.
DutchDe Ierse regering heeft haar afschuw hierover al kenbaar gemaakt en zal gepaste maatregelen nemen.
The Irish Government has already expressed its sentiments in this regard and will be taking appropriate action.
DutchHet vervult ons met enorme afschuw om dit te zien gebeuren in een land dat al heel lang onze bondgenoot is.
It is extremely repugnant to us to see this from a country that has been our ally for a very long time.
DutchZoals u hoort, mijnheer Solana en mijnheer Patten, zijn wij vervuld van een enorme machteloosheid, afschuw en frustratie.
As you hear, Mr Solana and Mr Patten, we all feel incredibly powerless, disgusted and frustrated.
DutchWij spreken nu onze afschuw uit over deze oorlog.
We are now expressing our horror concerning this war.
DutchHet was onze manier om onze afschuw te tonen over hetgeen duizenden vreedzame demonstrerende studenten overkwam.
It was our way of showing our abhorrence of what happened to thousands of peaceful demonstrating students.
DutchZo zijn we bijvoorbeeld geboren met een voorliefde voor zoet en reageren met afschuw op iets bitter.
So for example, we're born loving the taste of something sweet and reacting aversively to the taste of something bitter.
DutchEen hele wereld wendt zich vol afschuw tot Iran.