NL afleiden
volume_up
[leidde af|afgeleid] {werkwoord}

Dat alles mag, denk ik, de aandacht niet afleiden van één van de hoofdopdrachten van de Europese Unie: conflictpreventie.
All of this should not detract from one of the European Union's key roles, namely conflict prevention.
Deze onderhandelingen mogen echter niet de aandacht afleiden van één bijzonder feit, namelijk dat de uitbreiding van de Unie op 1 mei 2004 plaatsvindt.
These negotiations should not detract from one particular fact, namely that the enlargement of the Union will take place on 1 May 2004.
Tenslotte moeten we ons door het huidige conflict over het presidentschap van de Europese Centrale Bank niet laten afleiden van de voorwaarden waaronder die Bank zal gaan optreden.
Finally, the present argument over the Presidency of the European Central Bank must not detract from the necessary operational terms for that Bank.
We moeten nu echter verdergaan met ons programma en ons niet te zeer laten afleiden.
However, we should now proceed with our programme and not be distracted too much.
We moeten ons niet laten afleiden door ' mumbo jumbo?.
Let us not be distracted by 'mumbo jumbo ' is what she has said.
Het blijkt dat dat niet de dingen zijn die echt afleiden.
It turns out that those aren't the things that are really distracting.
Zal het de momenteel ondergefinancierde publieke diensten afleiden van de echte noodgevallen?
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?
Dit alles zou het EOF van zijn oorspronkelijke bedoeling, ontwikkelingshulp, afleiden.
All this would divert the EDF from its purpose, which is development.
Zij heeft zich niet laten afleiden door al het lawaai om haar heen.
She has not allowed herself to be diverted by all the noise around her.
Dat de terroristen er flink huishouden kan iedereen afleiden uit de persberichten.
That terrorist activity exists on a wide-scale can be inferred by anyone with access to information services.
Moeten we hieruit afleiden dat het bevorderen van de handel en deregulering van de landbouw de belangrijkste pijlers van het ontwikkelingsbeleid zijn?
Are we to infer from this that boosting trade and agricultural deregulation are the essential pillars of development policy?
Moet ik daaruit afleiden dat het voorzitterschap van mening is dat mensenrechten alleen buiten de Europese Unie een serieuze behandeling verdienen?
Should I infer from that that the Presidency takes the view that human rights only deserve serious consideration outside of the European Union?
Meetkundige verhoudingen afleiden uit deze afbeeldingen.
. ~~~ Extract geometry from the images.
Haar verandering van iets dat we onttrekken aan en afleiden uit de wereld naar iets dat de wereld begint te vormen -- de wereld rondom ons en de wereld in ons.
That its transition from being something that we extract and derive from the world to something that actually starts to shape it -- the world around us and the world inside us.
Wij kunnen hieruit afleiden dat redevoeringen over het lot van de burgers niet langer volstaan en dat we tot actie moeten overgaan.
This gathering shows us that we need to go further than humanitarian discussions and to start to take action.
Mijnheer de commissaris, mag ik uit uw woorden afleiden dat er garanties en toekomstperspectieven zijn voor de mediterrane landbouw?
Mr Commissioner, can we deduce from what you have said that there will be guarantees and prospects for the future of Mediterranean agriculture?
De conclusie kan duidelijk worden afgeleid uit het commentaar dat ik net heb geleverd.
The conclusion can clearly be deduced from the comments I have just made.
Mijnheer de commissaris, het is niet voldoende dat deze kunnen worden afgeleid uit de lezing van de door de Commissie voorgestelde acties.
Commissioner, it is not sufficient to be able to deduce what they are from the measures proposed by the Commission.

Voorbeeldzinnen voor "afleiden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten nu echter verdergaan met ons programma en ons niet te zeer laten afleiden.
However, we should now proceed with our programme and not be distracted too much.
DutchDaaruit kunnen we afleiden of er al dan niet sprake is geweest van een evenwichtige verdeling.
That way, we shall be able to see if it was done in a balanced manner or not.
DutchWe mogen hieruit afleiden dat de Europese regeringsleiders een nodig hebben.
From this we may conclude that the European Heads of State or Government need a reality check.
DutchKennelijk wil de Zweedse regering de aandacht afleiden van haar eigen nalatigheden.
It is evident that the Swedish Government is trying to draw attention away from its own failings.
DutchZij heeft zich niet laten afleiden door al het lawaai om haar heen.
She has not allowed herself to be diverted by all the noise around her.
DutchZo'n verbetering is echter een ondergeschikt kwaad, dat ons niet moet afleiden van de grondvraag.
This improvement is a lesser evil that must not cause us to forget the basic question.
DutchMaar hij moet jammer genoeg de aandacht afleiden en heeft zondebokken nodig.
Unfortunately, however, he needs a diversion and a scapegoat.
DutchJe kan het aantal tankstations in de stad afleiden uit de grootte van de stad.
That is that the number of petrol stations in the city is now given to you when you tell me its size.
DutchAlleen daaruit kan men reeds afleiden hoe ingewikkeld deze materie is.
This alone probably allows us to draw conclusions as to the complexity of the subject matter.
DutchDat kun je afleiden uit het feit dat structuren in toenemende mate in stand worden gehouden.
That can be seen in the increasing conservation of structures.
DutchUit de gebeurtenissen van de afgelopen dagen kunnen we afleiden dat het vredesproces bijzonder fragiel is.
The events of the last few days demonstrate exactly how fragile the peace process is.
DutchDat de terroristen er flink huishouden kan iedereen afleiden uit de persberichten.
That terrorist activity exists on a wide-scale can be inferred by anyone with access to information services.
DutchHet blijkt dat dat niet de dingen zijn die echt afleiden.
It turns out that those aren't the things that are really distracting.
DutchMoet ik daaruit afleiden dat de task forces niet tot de belangrijkste aspecten behoren?
Am I then right in assuming that the task forces are not regarded as one of the more important aspects here?
DutchIk zal hier niet ingaan op de Eurostat-kwestie, dat zou ons te ver afleiden.
I shall not embark on a discussion of the Eurostat question here: that would lead us off on too much of a tangent.
DutchJe zou daaruit kunnen afleiden dat de lidstaten milieuvoorschriften inmiddels serieuzer nemen.
This could be taken to show that Member States are now taking the environmental directives more seriously.
DutchHieruit zou het publiek afleiden dat de toestand achteruitgegaan is, terwijl dat niet het geval is.
This would lead the public to this conditions had deteriorated when in fact no change had taken place.
DutchUit de speculaties en geruchten kunnen we dat al afleiden.
We learn them already from the grapevine and the rumour mill.
DutchWe moeten ons niet laten afleiden door ' mumbo jumbo?.
Let us not be distracted by 'mumbo jumbo ' is what she has said.
DutchDit mag echter niet de aandacht afleiden van het gegeven dat het bijenbeleid van de Commissie ver onder de maat is.
That is the only compulsory expense in the agricultural budget to which this has happened.