"afgesproken" vertalen - Engels

NL

"afgesproken" in het Engels

EN
EN
volume_up
Afgesproken!! {tw.}
EN
volume_up
zoals afgesproken [voorbeeld]
NL

afgesproken {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Zal het voorzitterschap voortbouwen op het reeds afgesproken uitbreidingsprogramma?
During his time in office, will he build on the already agreed enlargement programme?
Uitgangspunt is en blijft het handhaven van de afgesproken toetredingsdatum.
What is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.
Dat hebben we immers afgesproken tijdens het begrotingsoverleg.
That is something about which we, of course, agreed in the budget conciliation.

Voorbeeldzinnen voor "afgesproken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe auto die mij zou komen ophalen was een half uur later dan was afgesproken.
The car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
DutchEén van de geschilpunten betreft de benadering die in VN-verband is afgesproken.
One of the points of difference concerns the approach adopted at UN level.
DutchJullie krijgen geen geld meer tot jullie eindelijk doen wat we hebben afgesproken.
You will get no more money until you finally do what we originally agreed '.
DutchUitgangspunt is en blijft het handhaven van de afgesproken toetredingsdatum.
What is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.
DutchLaten we ons veel soepeler opstellen dan nu bij de onderhandelingen is afgesproken.
Let us allow far greater flexibility than the negotiations have settled on.
DutchZal het voorzitterschap voortbouwen op het reeds afgesproken uitbreidingsprogramma?
During his time in office, will he build on the already agreed enlargement programme?
DutchDe Commissie heeft een tijdschema voor de hervorming van het huidige systeem afgesproken.
The Commission has agreed on a timetable for reforming the system used hitherto.
DutchHet is onverstandig strengere criteria te stellen dan die in Marrakesh zijn afgesproken.
There is no sense in setting more stringent criteria than was agreed at Marrakech.
DutchWij hebben met zijn drieën afgesproken om effectief met elkaar samen te werken.
The three of us have committed ourselves to working together and to doing so effectively.
DutchIn de eerste plaats is afgesproken dat de nieuwe Commissie op 1 november in functie treedt.
Firstly, the agreement that the new Commission should take office on 1 November.
DutchMevrouw de Voorzitter, het gaat niet alleen om wat er volgens de heer Cox is afgesproken.
Madam President, this is not just a matter of Mr Cox understanding what was agreed.
DutchDat werd namelijk afgesproken in het kader van de financiële vooruitzichten.
The fact is that this has been agreed within the framework of the Financial Perspective.
DutchZoals afgesproken lees ik nu de uitslag voor van de stemming over de ombudsman.
I shall now announce the result of the ballot for the election of the Ombudsman, as agreed.
DutchIk wil dat we consequenter zijn bij het uitvoeren en nakomen van wat is afgesproken.
I call for greater consistency in implementing what we have agreed to and adhering to it.
DutchWij hebben enkele weken geleden hier in het Parlement een goede strategie afgesproken.
This House agreed what was really quite a good strategy a few weeks ago.
Dutch-- Mevrouw de Voorzitter, er is afgesproken dat het Iers getolkt zou worden.
Madam President, we made arrangements that Irish would be interpreted.
DutchDaarom hebben we afgesproken dat we op 20 maart een buitengewone vergadering houden.
Therefore we agreed that we would hold a special session on 20 March.
DutchWij hebben ook afgesproken om praktische ervaringen te zullen uitwisselen.
We also agree on the need to launch exchanges of practical experiences.
DutchDe meeste donoren geven nog steeds veel minder dan de afgesproken 0,7% van hun BNP.
Most donors still give far less than the agreed 0.7 % of their GNP.
DutchToch zijn we van mening dat enkele instrumenten op Europees niveau moeten worden afgesproken.
Nevertheless, we believe that some instruments should be adopted at European level.