NL

afbreuk {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "afbreuk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit doet absoluut geen afbreuk aan het werk van collega Tappin en van de Commissie.
This does not detract from the efforts made by Mr Tappin and of the Commission.
DutchDaarom mag deze overeenkomst geen afbreuk doen aan milieu- en sociale normen.
That is why this agreement should not lower environmental and social standards.
DutchWij mogen aan onze ontwikkelingspolitieke principes geen afbreuk meer doen.
We cannot take yet another step back from our development policy principles.
DutchOnze strijd voor de veiligheid kan en mag geen afbreuk doen aan de vrijheid.
Furthermore, our fight for security cannot and must not undermine freedom.
DutchDaarbij wil ik absoluut geen afbreuk doen aan het belang van de steunprogramma's.
This is not meant as a slight on the promotion programmes, God forbid.
DutchAlle zojuist genoemde bureaucratie doet afbreuk aan het eigenlijke onderzoek.
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
DutchIk denk dat dit redelijk is en dat het geen afbreuk doet aan het eindresultaat.
I think that is appropriate and does not affect the overall result.
DutchDoor de snelle overeenstemming werd afbreuk gedaan aan het democratische proces.
The rapid agreement made this a less than democratic process.
DutchWij hopen dat dit geen afbreuk zal doen aan het mededingingsbeleid.
We hope this will not prove to be to the detriment of competition policy.
DutchEr wordt geen afbreuk gedaan aan het beginsel dat de vervuiler betaalt.
No attempt is made to interfere with the ‘ polluter pays ’ principle.
DutchDergelijke berichten doen ernstig afbreuk aan het imago van ons Parlement.
These incidents are seriously damaging to our Parliament's image.
DutchZe hebben zelfs maatregelen aangenomen die afbreuk doen aan het acquis van de interne markt.
Indeed, they have even passed measures which detract from the acquis of the single market.
DutchBovendien doen zij op generlei wijze afbreuk aan de vrijheid en de rechten van de burgers.
In no way will they violate the freedom and rights of the citizens.
DutchDit feit doet echter geen afbreuk aan de stabiliteit van de dollar.
This does not necessarily affect the stability of the dollar, however.
DutchHet doet vooral afbreuk aan het recht van de Commissie om haar eigen organisatie in te richten.
In particular, it infringes on the Commission's right to determine its own organisation.
DutchU doet daarmee afbreuk aan de idealen waarin velen van ons geloven.
In so doing, you do damage to the ideals in which many of us believe.
DutchEen logge en kostbare administratie doet afbreuk aan die doelmatigheid.
An unwieldy and costly administration reduces that effectiveness.
DutchDat wil niet zeggen dat we afbreuk moeten doen aan het Europese sociale model.
This does not mean undermining the European social model.
DutchWat wij doen moet geen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van CITES zelf.
What we do must not dilute the credibility of CITES itself.
DutchHet staat buiten kijf dat efficiëntie geen afbreuk mag doen aan de noodzakelijke verantwoordingsplicht.
It is clear that efficiency must not undermine the necessary accountability.