"af" vertalen - Engels

NL

"af" in het Engels

EN
EN
volume_up
petje af [voorbeeld]
EN

"to be full af conceit" in het Nederlands

NL

af {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Beste collega's, dank u vriendelijk voor de samenwerking, maar het werk is niet af.
Ladies and gentlemen, thank you so much for the cooperation, but our task is not finished.
Toen het document af was, heeft een zesde fractie zich erbij aangesloten.
Once the document was finished, a sixth group joined in.
De vorige programmeringsperiode liep eind 1999 af.
The previous programming period finished at the end of 1999.
De lidstaten schuiven de schuld maar al te graag af op de Europese instellingen, op Brussel.
Member States are all too ready to apportion the blame to the European institutions, to Brussels.
Hoe dan ook, de Commissie doet haar best om alles op tijd af te krijgen.
However, it does its best to get everything ready on time.
Ik vind dat het tijd is om deze vergadering rustig af te sluiten.
I believe we should now get ready to end this part-session calmly instead.
EN

to be full af conceit [idioom]

volume_up
naast zijn schoenen lopen van verwaandheid

Voorbeeldzinnen voor "af" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchHet is natuurlijk geen oplossing de ontwikkeling in de arme landen af te remmen.
The solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchWij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
We would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
DutchOf die beslissing ook genomen wordt, hangt af van u, van de fractievoorzitters.
It will depend upon you, the Chairmen of the Groups, whether it is taken or not.
DutchHet is niet voldoende een militaire invasie in Irak met alle kracht af te wenden.
It is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
DutchHet zou niet logisch zijn één verzoek in te willigen en de andere af te wijzen.
It would not make sense to accept one of the requests and to reject the others.
DutchIk vraag me af of dat wel rechtvaardig is voor hen, om zo hun rechten te krijgen.
And I wonder if that is really justice for them, to get their rights in that way.
DutchIk herhaal, wij wijzen die aanvallen met kracht af, want het gaat om propaganda.
I repeat, they are attacks that we firmly reject because it is all just propaganda.
DutchNu de Economische en Monetaire Unie een feit is, tekenen zich andere horizonten af.
Having achieved economic and monetary union, other plans are now being drawn up.
DutchTenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.
So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
DutchSta mij toe om af te sluiten met de mededeling dat ik de ontwerpresolutie steun.
I should like to conclude by expressing my support for the motion for a resolution.
DutchAls die niet toenemen, nemen de kansen voor effectievere hulp aanzienlijk af.
If they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
DutchDit bewijst dat het functioneren van de Unie nog af en toe te wensen overlaat.
This proves that the way the European Union works leaves something to be desired.
DutchHet extern beleid: ik vraag me zo langzamerhand af of dat hier nog wel thuis hoort.
As far as foreign policy is concerned, I am starting to wonder what is going on.
DutchDe politieke elites van Europa komen steeds verder af te staan van hun electoraat.
The political elites of Europe are ever more distanced from their electorates.
DutchHet Europees Parlement wijst deze uitzonderingsregeling klaar en duidelijk af.
The European Parliament flatly rejects this regulation on possible exceptions.
DutchJe vraagt je soms af welke ambtenaar dit nu weer achter zijn bureau bedacht heeft.
Sometimes you wonder which bureaucrat sitting behind his desk thought this one up.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, in juni 2002 loopt het EGKS-Verdrag af.
Mr President, ladies and gentlemen, the ECSC Treaty will expire in June 2002.
DutchDe industrie ziet nu al vrijwillig af van het gebruik van cadmium in PVC-producten.
Industry already voluntarily refrains from using cadmium in PVC products today.