NL

advocate {de}

volume_up
Zij is een kersverse advocate en afgevaardigde in het regionale parlement van Lombardije voor de Partij van de Gepensioneerden.
She is a young lawyer and also a regional assembly member for the Pensioners ' Party in Lombardy.
De advocate Eren Keskin, vice-voorzitster van de IHD, heeft onlangs te horen gekregen dat ze een jaar lang niet mag pleiten.
Mrs Eren Keskin, a lawyer and deputy chairman of the IHD, has just been barred from practising law for a year.
Ik verklaar mij solidair met Radhia Nasraoui, een Tunesische advocate, die zeer onlangs opnieuw in hongerstaking is gegaan.
I would like to express my solidarity with Radhia Nasraoui, the Tunisian lawyer, who has just begun a new hunger strike.
EN

advocate {zelfstandig naamwoord}

volume_up
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet alleen voorstander, maar overtuigd voorstander van arbitrage.
Personally I am a great advocate of treatment in breast centres.
Persoonlijk ben ik een grote voorstander van behandeling in borstcentra.
Was a women's rights advocate invoking religion?
Deed een voorstander van vrouwenrechten een beroep op religie?
The Advocate-General at the time clearly stipulated " the 12 periods of monthly plenary sessions ".
De advocaat-generaal sprak indertijd over " de twaalf maandelijkse vergaderperioden ".
The Advocate-General's opinion, however, supported the Council.
De Advocaat-Generaal heeft de Raad in dezen gelijk gegeven.
Obviously, you have no reason in the final analysis to act as Council's advocate.
Bovendien is het zo dat u absoluut geen reden hebt om de advocaat van de Raad te spelen.
advocate (ook: defender)
Hij is een ware verdediger van de Europese film.
I would merely like to conclude with a question for Mr Schlyter, an advocate of ethnic rights.
Ter afsluiting zou ik nog slechts een vraag willen stellen aan de heer Schlyter, verdediger van de rechten van etnische minderheden.
This is a good lesson for those who are such vocal advocates of codecision.
Degenen die zich steeds als verdedigers van de medebeslissingsprocedure opwerpen kunnen hieruit lering trekken.
He is increasingly becoming the advocate of a Europe of governments.
Hij ontpopt zich hoe langer hoe meer als pleitbezorger van het Europa van de regeringen.
Mr President, Lord Plumb is an able advocate - nobody denies that.
Mijnheer de Voorzitter, Lord Plumb is een bekwaam pleitbezorger - niemand ontkent dat.
At no point has he acted as an advocate for the European Constitution.
Hij heeft zich bij geen enkele gelegenheid opgeworpen als pleitbezorger voor de Europese Grondwet.
advocate (ook: lawyer)
Which he did -- (Laughter) (Applause) -- and has since become a great advocate of the whole idea.
Dat deed hij -- (Gelach) (Applaus) en is sindsdien een groot voorvechter van het hele idee.
It is not enough to be an advocate of peace and to be peaceful oneself that alone will not bring peace.
Het is niet voldoende om voorvechter van de vrede te zijn en om zelf pacifistisch te zijn; daarmee bereik je nog geen vrede.
We must also be an advocate for the rights of the Chechen people, within the Russian Federation of course.
Wij moeten ook voorvechter zijn van de rechten van het Tsjetsjeense volk, uiteraard binnen de staatkundige entiteit Rusland.

Voorbeeldzinnen voor "advocate" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZij is een kersverse advocate en afgevaardigde in het regionale parlement van Lombardije voor de Partij van de Gepensioneerden.
She is a young lawyer and also a regional assembly member for the Pensioners ' Party in Lombardy.
DutchDe advocate Eren Keskin, vice-voorzitster van de IHD, heeft onlangs te horen gekregen dat ze een jaar lang niet mag pleiten.
Mrs Eren Keskin, a lawyer and deputy chairman of the IHD, has just been barred from practising law for a year.
DutchIk verklaar mij solidair met Radhia Nasraoui, een Tunesische advocate, die zeer onlangs opnieuw in hongerstaking is gegaan.
I would like to express my solidarity with Radhia Nasraoui, the Tunisian lawyer, who has just begun a new hunger strike.
DutchEn er was een advocate in Nairobi, Ory Okolloh - die sommigen van jullie misschien kennen van haar TEDTalk - die erover begon te bloggen op haar site, Kenyan Pundit.
And there was a lawyer in Nairobi, Ory Okolloh -- who some of you may know from her TEDTalk -- who began blogging about it on her site, Kenyan Pundit.
DutchDe advocate pleitte voor uitlevering aan België, waar de ex-dictator door een rechtbank gezocht wordt op verzoek van de slachtoffers.
Hissène Habré was once the leader of that desert country, and was automatically accepted by the outside world, holding on to power in part of it until 1990, when he was forced to escape to Senegal.
DutchHet is nog maar enkele jaren geleden dat Rosemarie Nelson, de moeder van een jong gezin, door loyalistische paramilitairen werd vermoord omdat ze als advocate opkwam voor de mensenrechten.
Only a few years ago, Rosemarie Nelson, the mother of a young family, was assassinated by loyalist paramilitaries because she was a human rights lawyer.
DutchHet buitenspel zetten van deze waarden en de overstap naar een soort snelrecht doet in de woorden van advocate Cherrie Booth afbreuk aan ons recht om onszelf een beschaafde samenleving te noemen.
To suspend those values and invoke a form of summary justice would, in the words of the lawyer Cherie Booth 'cheapen our right to call ourselves a civilised society '.