"adoptie" vertalen - Engels

NL

"adoptie" in het Engels

NL

adoptie {de}

volume_up
adoptie (ook: aanneming)
Daarop volgen dan de volgende zinnen over homo-adoptie: Wat is het probleem met homo-adoptie?
And that's followed by these lines about gay adoption: What is the problem with gay adoption?
Corruptie bij internationale adoptie is duidelijk een probleem geweest.
Corruption in international adoption has been clearly a problem.
Het gaat over het uiterst belangrijke maar ook gevoelige onderwerp adoptie in Roemenië.
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.

Voorbeeldzinnen voor "adoptie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
DutchHet gaat over het uiterst belangrijke maar ook gevoelige onderwerp adoptie in Roemenië.
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
DutchHet VN-verdrag inzake de rechten van het kind verbiedt internationale adoptie niet.
The UN Convention on the Child does not forbid international adoption.
DutchHier vloeit een heel reeks overwegingen uit voort met betrekking tot adoptie door alleenstaanden.
This gives rise to many different considerations relating to adoption by singles.
DutchTen eerste het probleem van de kinderen die in inrichtingen zitten of voor adoptie bestemd zijn.
Firstly: the issue of children in institutions and the issue of adoption.
DutchCorruptie bij internationale adoptie is duidelijk een probleem geweest.
Corruption in international adoption has been clearly a problem.
DutchInterlandelijke adoptie vindt natuurlijk plaats over de grenzen heen, internationaal en binnen Europa.
Inter-country adoption happens, of course, internationally and within Europe.
DutchDaarop volgen dan de volgende zinnen over homo-adoptie: Wat is het probleem met homo-adoptie?
And that's followed by these lines about gay adoption: What is the problem with gay adoption?
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil het met name hebben over het verslag inzake internationale adoptie.
Mr President, I would like to refer in particular to the report on intercountry adoption.
DutchAls dit betekent dat internationale adoptie soms moet worden toegestaan, dan moet dat maar zo zijn.
If sometimes that means allowing for international adoptions, then that should be the case.
DutchEn verderop zijn er inderdaad baby's beschikbaar voor adoptie.
And further afield, indeed, there are babies available for adoption.
DutchBij alle besluiten die over adoptie worden genomen, moeten de belangen van het kind op de eerste plaats komen.
All adoption decisions should be made on the basis of what is best for the child.
DutchInternationale adoptie is hoe dan ook een materie die de Europese Unie rechtstreeks interesseert.
On the other hand, international adoption is a subject of direct concern to the European Union.
DutchInternationale adoptie is zowel een globaal als ethisch vraagstuk.
International adoption is both a global and ethical issue.
DutchZoals boven gezegd, zijn wij het eens met het standpunt dat adoptie in het belang van het kind moet zijn.
As stated earlier, we share the view that adoption has to be in the interests of the child.
DutchIets anders is naar mijn gevoel adoptie door één ouder.
Adoption by a single person, in my view, is a different matter.
DutchHet gaat nu om de adoptie van Guatemalaanse kinderen.
Today we are discussing the adoption of Guatemalan children.
DutchVanzelfsprekend is het belangrijk en juist om in verband met adoptie erop toe te zien wat het beste voor het kind is.
It is naturally important and proper to ensure the best for the child in cases of adoption.
Dutch. ~~~ Haar oom stond toe dat ze daar bleef tot de adoptie rond was.
Hyun-Sook stayed at Father Keene's, and her uncle agreed to let her stay there until the adoption went through.
DutchIk ben van mening dat adoptie werkelijk de proef op de som is om na te gaan hoezeer het recht van het kind meetelt.
I believe that adoption is really the litmus test in determining what children's rights are worth.