NL

adjunct {de}

volume_up
Wat de delegatie betreft, kan ik u laten weten dat de gedelegeerde en de adjunct-gedelegeerde zijn benoemd.
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Eerder dit jaar zijn de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-Toezichthouder aangesteld.
Earlier this year the European Data-Protection Supervisor and the Assistant Supervisor were appointed.
Het gaat hier immers niet om een collegiaal orgaan, maar om een Toezichthouder en een adjunct-Toezichthouder.
We are not talking about some form of collegiate body but about a supervisor and assistant supervisor.
EN

adjunct {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It was instituted from above as a kind of adjunct to the other EU bodies.
Het is van bovenaf gesticht als een soort aanhangsel van andere organen van de EU.
Making women's policy an adjunct to other political themes does not do the matter justice.
Wie het vrouwenbeleid als aanhangsel van andere politieke onderwerpen beschouwt, die heeft niet begrepen hoeveel er op het spel staat.
adjunct (ook: addition)

Voorbeeldzinnen voor "adjunct" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWat de delegatie betreft, kan ik u laten weten dat de gedelegeerde en de adjunct-gedelegeerde zijn benoemd.
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
DutchEen team onder leiding van de adjunct-secretaris-generaal van het Parlement heeft de eerste lijst gemaakt.
A team presided over by Parliament's Deputy Secretary General has drawn up the initial list.
DutchDe kandidaturen moeten via de adjunct-secretaris-generaal bij het oudste lid in jaren worden ingediend.
Nominations must be submitted to the Oldest Member through the offices of the Deputy Secretary-General.
DutchNeemt u mij niet kwalijk, maar ik kan geen antwoord geven op de vraag betreffende de benoeming van een adjunct-directeur.
I regret that I cannot answer the question about the appointment of a deputy director.
DutchHet gaat hier immers niet om een collegiaal orgaan, maar om een Toezichthouder en een adjunct-Toezichthouder.
We are not talking about some form of collegiate body but about a supervisor and assistant supervisor.
DutchEerder dit jaar zijn de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-Toezichthouder aangesteld.
Earlier this year the European Data-Protection Supervisor and the Assistant Supervisor were appointed.
DutchDe Commissie heeft gisteren besloten tot een grotere roulatie onder de directeuren-generaal en adjunct-directeuren-generaal.
Yesterday, the Commission decided on a quite major rotation of Directors-General and their deputies.
DutchIndiening van de voordrachten dient te geschieden bij de adjunct-secretaris-generaal in kamer R00.101 in het Louise Weiss-gebouw.
They should be lodged with the Deputy Secretary-General in R 00.101 in the Louise Weiss building.
DutchDe adjunct-directeur van het bedrijf heeft mij een brief gestuurd met informatie over de herstructureringsplannen.
I must tell you that the vice-president of the company sent me a letter informing the Commission of its restructuring plans.
DutchDe Raad zal tijdens het debat worden vertegenwoordigd door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, adjunct-minister van Buitenlandse Zaken.
Mrs Neyts-Uyttebroeck, joint minister at the Ministry for Foreign Affairs will represent the Council at the debate.
DutchDe adjunct-directeurgeneraal voor externe betrekkingen van de Europese Commissie heeft onlangs vier republieken in Midden-Azië bezocht.
The Deputy Director-General for external relations of the European Commission recently visited four republics in Central Asia.
DutchOndertussen kan mijnheer of mevrouw gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en een adjunct worden benoemd.
In the meantime, someone can already be appointed to be responsible for the common foreign and security policy, together with his or her deputy.
DutchElke aantasting van het statuut van de adjunct zou een verlies van onafhankelijkheid betekenen zonder dat dit besparingen in de begroting oplevert.
Any reduction in the status of the deputy would mean loss of independence without any corresponding budgetary savings.
DutchDe amendementen 10, 11, 13 en 14 zijn niet precies genoeg om het bezoldigingsniveau van de toezichthouder en diens adjunct vast te stellen.
Amendments Nos 10, 11, 13 and 14 are not sufficiently precise to determine the level of remuneration of the President and his deputy.
DutchMaar zoals gezegd kunnen we het vandaag alleen hebben over het statuut van de toezichthouder en zijn adjunct, en ook daar zet ik mijn vraagtekens bij.
However, as already stated, we can only talk about the statute of the Supervisor and his assistant today, a role which I also question.
DutchDe bezoldiging van zowel de toezichthouder voor gegevensbescherming als dienst adjunct is binnen onze commissies trouwens talloze malen onderwerp van discussie geweest.
Indeed, the salary of both the Data Protection Supervisor and his assistant has resulted in numerous discussions within our committees.
DutchIk heb de Commissie gevraagd om meer details over de inrichting en de organisatie, en over de verantwoordelijkheden en met name de rol van de adjunct.
I asked the Commission to give me more details about the establishment, the organisation, and the responsibilities and particularly the role of the assistant.
DutchTot nu toe zijn er echter slechts drie van de 34 adjunct-directeuren-generaal van de Commissie en niet één van haar 32 directeuren-generaal afkomstig uit de nieuwe lidstaten.
So far, however, only three of the Commission's 34 deputy directors-general and none of its 32 directors-general are from the new Member States.
DutchNu moeten wij nog slechts twee zaken regelen die niet in de verordening staan: de bezoldiging van de toezichthouder en zijn adjunct en de vestigingsplaats van het orgaan.
Only two points were not fixed by the regulation and are still to be settled: the remuneration to be paid to the Supervisor and his Assistant, and where the office will be located.
DutchIn plaats daarvan zal onder het voorzitterschap van de adjunct-secretaris-generaal van de OESO vandaag in Parijs met de Commissie en de lidstaten overleg worden gepleegd.
Instead, consultations under the chairmanship of the Deputy Secretary-General of the OECD will take place in Paris today with the participation of the Commission and Member States '.

Synoniemen (Engels) voor "adjunct":

adjunct
adjunction
English