"ad hoc" vertalen - Engels

NL

"ad hoc" in het Engels

EN
EN
EN

"ad hoc" in het Nederlands

NL
NL
NL

ad hoc {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ten eerste stellen wij voor om een ad hoc tribunaal voor Irak in te stellen.
First, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
Het tweede punt waarop ik zou willen ingaan, is de kwestie van de ad hoc procedure.
The second point I should like to deal with is the question of the ad hoc procedure.
Er zijn groepen ad hoc opgericht, die de programmacomités grotendeels overlappen.
Ad hoc groups, broadly supporting programme committees, were set up.
EN

ad hoc {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
First, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
Ten eerste stellen wij voor om een ad hoc tribunaal voor Irak in te stellen.
The second point I should like to deal with is the question of the ad hoc procedure.
Het tweede punt waarop ik zou willen ingaan, is de kwestie van de ad hoc procedure.
Ad hoc groups, broadly supporting programme committees, were set up.
Er zijn groepen ad hoc opgericht, die de programmacomités grotendeels overlappen.

Voorbeeldzinnen voor "ad hoc" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTen eerste stellen wij voor om een ad hoc tribunaal voor Irak in te stellen.
First, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
DutchHet tweede punt waarop ik zou willen ingaan, is de kwestie van de ad hoc procedure.
The second point I should like to deal with is the question of the ad hoc procedure.
DutchIk had de eer enkele weken geleden de ad hoc-delegatie naar Bosnië te leiden.
I had the honour of leading the ad hoc delegation to Bosnia some weeks ago.
DutchSinds een jaar of drie hebben wij daarvoor een nieuwe procedure, de ad hoc-procedure.
For around three years now we have had a new procedure for this: the ad hoc procedure.
DutchHet lukt niet als iedere commissaris en elke Raad zijn eigen ad-hoc-benadering toepast.
It cannot be done by each Commissioner or each Council taking its own ad hoc approach.
DutchEr zijn groepen ad hoc opgericht, die de programmacomités grotendeels overlappen.
Ad hoc groups, broadly supporting programme committees, were set up.
DutchMet de ad hoc procedure zijn tot nu toe redelijk positieve ervaringen opgedaan.
Experience of the ad hoc procedure has been reasonably good to date.
DutchWe hebben vorig jaar een nieuwe ad hoc procedure ingevoerd, de Tillich-Mulder-procedure.
Last year, we introduced an ad hoc procedure, the Tillich-Mulder procedure.
DutchAl onze voorlichtingscampagnes zijn goed, maar dat zijn ad hoc maatregelen.
The many information campaigns are all well and good, but they are just ad hoc measures.
DutchHet Parlement heeft zich dit jaar meer dan ooit op deze ad hoc-procedure voorbereid.
This year Parliament has prepared more carefully than ever before for this ad hoc procedure.
DutchDaarvoor zou een ad hoc richtlijn van het Europees Parlement en de Raad nodig zijn.
An ad hoc directive should therefore be demanded from the European Parliament and the Council.
DutchWij hebben deze twee ad hoc-procedures vanaf het begin positief ingeschat.
We have reached a good understanding over those two ad hoc processes.
DutchIn het verslag-Nicholson wordt een internationaal ad hoc tribunaal voor Irak voorgesteld.
The Nicholson report proposes an ad hoc international tribunal on Iraq.
DutchMet dat in gedachten is dit jaar de ad hoc-procedure begonnen over de landbouwuitgaven.
With this in mind, the ad hoc procedure for agricultural expenditure was started this year.
DutchHet is trouwens merkwaardig dat de ad hoc-delegatie ons deze feiten niet heeft gerapporteerd.
Moreover, it is curious that the ad hoc delegation has not reported these facts to us.
DutchIk geloof dat wij daar in het kader van de procedure ad hoc nog over zullen moeten beraadslagen.
I believe we shall have to discuss this further in the course of the ad hoc procedure.
DutchDe resultaten van de ad hoc-tribunalen voor Rwanda en ex-Joegoslavië zijn teleurstellend.
The results of the ad hoc tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia are not satisfactory.
DutchHet is nog steeds zeer ad hoc, zoals blijkt uit het werk van het Parlement.
It is still very ad hoc as we can see from Parliament's work.
DutchMijnheer de commissaris, mijn probleem is dat er steeds opnieuw een ad hoc beleid wordt gevoerd.
However, Commissioner, my problem is that there is so much tinkering around going on now.
DutchOndertussen tracht de regering veeleer ad-hoc oplossingen voor de meeste acute problemen te vinden.
Meanwhile, the government is trying to find solutions to most of the critical problems.

Vergelijkbare vertalingen voor "ad hoc" in Engels

ad rem bijvoeglijk naamwoord
ad rem bijwoord