"actiepunten" vertalen - Engels

NL

"actiepunten" in het Engels

NL

actiepunten {meervoud}

volume_up
Bestrijden van honger is een van de belangrijkste actiepunten.
Fighting hunger is one of the most important action points.
Dit is een race tegen de klok en ik zou de volgende actiepunten verwezenlijkt willen zien.
This is a race against time and I want to see the following action points.
Daarnaast bevatten deze conclusies, zoals ik zei, een aantal zeer concrete actiepunten.
As I have already stated, these conclusions also contain very specific action points.

Voorbeeldzinnen voor "actiepunten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarnaast bevatten deze conclusies, zoals ik zei, een aantal zeer concrete actiepunten.
As I have already stated, these conclusions also contain very specific action points.
DutchIk zal u in het kort nog eens de actiepunten van het programma noemen.
I should like to remind you briefly of the main features of this programme.
DutchDit is een race tegen de klok en ik zou de volgende actiepunten verwezenlijkt willen zien.
This is a race against time and I want to see the following action points.
DutchMet die lijst actiepunten die u noemt, had men al lang, al heel lang moeten beginnen.
The catalogue of initiatives he mentions should have been embarked upon a long, long time ago.
DutchBestrijden van honger is een van de belangrijkste actiepunten.
Fighting hunger is one of the most important action points.
DutchWe verheugen ons over de mededeling en de tien actiepunten.
We welcome the communication and its ten points for action.
DutchIn feite zou je kunnen zeggen dat dit verslag eigenlijk buitengewoon goed aansluit bij die actiepunten van de Tobin-tax.
Actually, one could say that, in fact, this report fits in perfectly with the Tobin tax action points.
DutchIn dat kader moet onze Koreaanse politiek worden bezien en moeten de actiepunten ervan worden vastgesteld.
This is the context in which our policy on Korea must be viewed and the scope of our policy actions must be defined.
DutchMet betrekking tot de groothandel stelt de Commissie acht actiepunten voor die moeten leiden tot nieuwe wetgeving.
More generally speaking, the Commission is proposing eight points for action concerning the wholesale markets.
Dutch- Uw lijst van tien actiepunten voor de bevordering van de voorlichting over het Grondwettelijk Verdrag is heel welkom.
Your list of ten points of action in terms of promoting information about the Constitution are very welcome.
DutchHet is voor de Raad een aansporing om die actiepunten uit te werken in goede samenwerking met het Europees Parlement.
It is now for the Council to urge action on working out particular points in consultation with the European Parliament.
DutchHet biedt een keur van actiepunten.
DutchAls ondernemer zou ik de Commissie willen feliciteren, omdat zij met deze drie actiepunten heel goed heeft aangegeven waar het in Europa aan ontbreekt.
Especially with my being an entrepreneur, I would like to congratulate the Commission on having brought out, to excellent effect, what is lacking in Europe.
DutchDoor haar doelstellingen en de voorgestelde actiepunten heeft het proces grote verwachtingen gewekt onder de bevolking van de landen ten zuiden van de Middellandse Zee.
By its objectives, and by the actions which it envisaged, it gave rise to great hopes among the peoples on the southern shore of the Mediterranean basin.
DutchIk denk dan met name aan geweld tegen vrouwen, een van de prioritaire actiepunten voor mij als staatssecretaris; ik weet dat dit onderwerp ook u zeer aanspreekt.
I am thinking in particular of the violence they suffer, one of my priorities for government action, and I know that is a specific issue that impels you to action too.
DutchHet verslag geeft duidelijk aan wat de actiepunten zijn en met de juiste aanpak kunnen we het dagelijks leven van vrouwen in allerlei opzichten ingrijpend veranderen.
It encompasses all those areas where action is needed and, if successfully coordinated, could make a real difference to women in all aspects of their everyday lives.
DutchGezien de grote variëteit aan voorgestelde actiepunten enerzijds en de weinige middelen anderzijds heeft het weinig zin deze te verdelen volgens het principe van ieder even veel.
In view of the broad spectrum of projects proposed on the one hand and the modest funds on the other, there is little point in squandering resources in dribs and drabs.
DutchDat betekent ook dat ik voor de briefingnota die ze op 10 januari gestuurd heeft, maar ook voor de actiepunten die ze vandaag heeft aangekondigd, in elk geval veel respect heb.
This also means that, in any case, I have a great deal of respect for the briefing note which she sent on 10 January but also for the action points which she announced today.
DutchIk ben het wel eens met mijn collega Oreja die zojuist zei dat het er nu op aankomt met concrete daden te komen, prioriteiten te geven aan concrete actiepunten op korte termijn.
I do share the views of Mr Oreja, who stated a moment ago that what matters now is to take concrete action, and to give priorities to concrete action points in the short term.