NL

achterstelling {de}

volume_up
achterstelling (ook: verwaarlozing, verzuim, verzaking)
Maar dat zal in de toekomst niet meer alleen om regionale achterstelling gaan.
But in the future the result will be not only regional neglect.
Buiten Europa door de onopgeloste problemen van armoede, achterstelling en onrecht alsnog te helpen oplossen.
Outside of Europe, it would involve helping to solve the problems of poverty, neglect and injustice.
Op dit moment zijn de structuurfondsen vooral erg gericht op achterstelling van bepaalde regio's.
Currently, the stipulated regions are suffering neglect because the structural funds are, above all, badly focused.
achterstelling (ook: verwaarlozing, verzaking)

Voorbeeldzinnen voor "achterstelling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOver Hongarije en Cyprus wordt geklaagd wegens achterstelling van homoseksuelen.
There have been complaints against Hungary and Cyprus for discrimination against homosexuals.
DutchMaar dat zal in de toekomst niet meer alleen om regionale achterstelling gaan.
But in the future the result will be not only regional neglect.
DutchAlleen op lokaal niveau kan de negatieve keten van achterstelling en discriminatie doorbroken worden.
Only at a local level can the negative cycle of disadvantage and discrimination be broken.
DutchBuiten Europa door de onopgeloste problemen van armoede, achterstelling en onrecht alsnog te helpen oplossen.
Outside of Europe, it would involve helping to solve the problems of poverty, neglect and injustice.
DutchDat geldt ook voor vrouwen wier achterstelling van loon tot werktijd nog niet kleiner is geworden.
The same applies to women, who are still just as disadvantaged as ever, in everything from pay to working hours.
DutchOp dit moment zijn de structuurfondsen vooral erg gericht op achterstelling van bepaalde regio's.
Currently, the stipulated regions are suffering neglect because the structural funds are, above all, badly focused.
DutchHet kan en moet helpen ongelijkheid, achterstelling en scheefgroei binnen de Europese Unie te vermijden of weg te nemen.
It can and must help to prevent or eliminate inequalities, injustices and anomalies within the EU.
DutchWij zijn natuurlijk niet tegen een beleid van gelijkstelling en al helemaal niet voor een achterstelling van vrouwen.
We are not, of course, opposed to equal opportunities policy and we are certainly not against women's participation.
DutchEr zijn landen waar kinderarbeid en achterstelling van vrouwen regel zijn, en toch kunnen deze landen profiteren van het SAP.
Countries where child labour and discrimination against women are the rule continue to benefit from the GSP.
DutchMet name de paragrafen 17 en 18 uit dat verslag acht ik van buitengewoon groot belang om de achterstelling van vrouwen weg te werken.
I think that paragraphs 17 and 18 of the report are particularly important in our attempt to improve women's lot.
DutchHet is hoog tijd om een eind te maken aan de laatste restanten van de wettelijke achterstelling van een groot deel van onze bevolking.
It is high time we tore down the last vestiges of statutory discrimination against a large proportion of our population.
DutchVijfentwintig jaar geleden konden we praten over maatschappelijke achterstelling van vrouwen als groep en over discriminatie en ongelijke behandeling.
Twenty-five years ago, we were able to talk about social discrimination of women as a group and about unequal treatment.
DutchVele derdewereldlanden worden geteisterd door archaïsche cultuurpatronen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de achterstelling van vrouwen.
Many developing countries are being plagued by archaic cultural patterns to which the disadvantaged position of women is directly attributable.
DutchHet verslag beschrijft deze problematiek van armoede en achterstelling terecht in termen van mensenrechten en dat lijkt me een stap vooruit in de discussie.
The report quite rightly describes this issue of poverty and disadvantage in terms of human rights, and this seems to be a step in the right direction.
DutchOorzaken zijn vooral de armoede, de sociale ongelijkheid, het wegvallen van beschermende gezins- en gemeenschapsverbanden, de achterstelling van meisjes en onwetendheid.
The chief causes are poverty and social inequality, the collapse of family and community protection, discrimination against girls and ignorance.
DutchAlleen op deze manier kunnen wij effectief strijden tegen de achterstelling en de georganiseerde mensenhandel, waar jaarlijks zoveel mensen het slachtoffer van worden.
That is the only way we can effectively combat marginalisation and the organised crime of human trafficking, which causes so many victims each year.
DutchSlechts één NGO legde een verband tussen de eigen achterstelling en de achterstelling van alle andere, in artikel 13 genoemde groepen, en dat was de Engelse Stonewall Group.
Only one NGO made the connection between its oppression and the oppression of all the groups cited in Article 13 and that was the UK-based Stonewall Group.
DutchMijnheer de fungerend voorzitter, erkent u dat dit een nieuw en schokkend voorbeeld is van de onderdrukking en achterstelling van vrouwen, en hun opsluiting in het privé-leven?
Mr President-in-Office, do you accept that this is a new and profoundly oppressive instance of the subordination of women and their seclusion into private life?
DutchEr wordt gesproken over de bevordering van de democratie, maar nergens wordt gesproken over de systematische achterstelling van christenen en andere minderheidsgroepen in de moslimwereld.
There is talk of promoting democracy, but there is no reference anywhere to the discrimination systematically meted out to Christians or other minority groups in the Muslim world.
DutchHet is niet langer doelbewuste achterstelling door de overheid maar wel laksheid tegenover de discriminatie die door ultranationalisten tegen deze groepen wordt uitgeoefend.
The government is no longer intentionally putting those people at a disadvantage, but there is an attitude of apathy in respect of the discrimination by ultra-nationalists against those groups.