NL

achterhaald {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
achterhaald (ook: verouderd)
Het is echt zinloos dat wij over een volstrekt achterhaald verslag debatteren.
After all it really is outrageous for us to debate a totally obsolete report.
Na vijftig jaar is dit Verdrag, waarin kernenergie wordt gepropageerd, achterhaald.
After 50 years this Treaty promoting nuclear energy is obsolete.
Kernwapens zijn achterhaald en passen niet in dit kader.
Nuclear deterrence is obsolete, and does not arise here.
achterhaald
Het GROTIUS-programma en het FALCONE-programma zijn door de ontwikkelingen achterhaald.
The present Grotius and Falcone programmes have become out-dated as a result of developments.
Ofschoon deze Overeenkomst inmiddels achterhaald is, heeft de Top van Nice wat dat betreft helaas niets nieuws gebracht.
Meanwhile parts of it have become out-dated and the Nice summit has not improved matters either.
achterhaald (ook: ouderwets, verouderd)
De crisis rond Irak heeft aangetoond hoezeer een dergelijke constructie achterhaald is.
The Iraq crisis has shown the extent to which this organisation was outdated.
Helaas zijn deze bepalingen achterhaald en moeten zij op basis van ervaring worden herzien.
These provisions are, unfortunately, outdated and need revision based on experience.
Het huidige beleid van productsubsidies is achterhaald.
The present policy of product subsidies is outdated.
Deze zienswijze is allang achterhaald en als zijnde onjuist erkend.
This standpoint has long been recognized as outmoded and misguided.
Deze resolutie pleit voor een achterhaald systeem.
This resolution, however, pleads in favour of an outmoded system.
Zoals door veel collega's al is gezegd, is deze methode niet alleen achterhaald maar ook negatief.
As many of my fellow MEPs have said, this is a step that is, at one and the same time, outmoded and retrograde.

Voorbeeldzinnen voor "achterhaald" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is echt zinloos dat wij over een volstrekt achterhaald verslag debatteren.
After all it really is outrageous for us to debate a totally obsolete report.
DutchDe crisis rond Irak heeft aangetoond hoezeer een dergelijke constructie achterhaald is.
The Iraq crisis has shown the extent to which this organisation was outdated.
DutchOok het uitgangspunt van het protocol over de instellingen is daardoor achterhaald.
This new thinking has now broken with the thinking of the Protocol on the institutions.
DutchRegelingen dreigen dan ook snel te verouderen en achterhaald te raken.
Regulations, therefore, run the risk of fast becoming too old and out-of-date.
DutchEnkele daarvan dateren al uit de jaren vijftig en zijn geheel of gedeeltelijk achterhaald.
In some cases, this dates back to the 1950s and has been partly or wholly superseded.
DutchHelaas zijn deze bepalingen achterhaald en moeten zij op basis van ervaring worden herzien.
These provisions are, unfortunately, outdated and need revision based on experience.
DutchIk ben nog bezig met dit project, maar het is achterhaald, want jullie doen het ook allemaal.
I'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.
DutchHet systeem blijkt volkomen achterhaald te zijn, ouderwets en zelfs een aansporing tot fraude.
The system is totally out of date; it is oldfashioned and actually invites fraud.
Dutchachterhaald was.
Mr Méndez de Vigo replied that the concept of 'people ' was outdated.
Dutch-- Dames en heren, men zegt wel eens: niks is zo achterhaald als het nieuws van gisteren.
Ladies and gentlemen, there is nothing older than yesterday ’ s news, as the saying goes.
DutchHet is achterhaald en niet bij machte de vakverenigingen via de EU meer invloed te geven.
It is an old-fashioned idea that the unions should acquire more influence through the EU.
DutchMijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is de hele benadering van deze richtlijn achterhaald.
Mr President, I believe that the approach of this directive is out of date.
DutchAls de regels zijn achterhaald door de werkelijkheid, moeten de procedures worden aangepast.
When the real country moves ahead of the legal country, the procedures must be adapted.
DutchNa vijftig jaar is dit Verdrag, waarin kernenergie wordt gepropageerd, achterhaald.
After 50 years this Treaty promoting nuclear energy is obsolete.
DutchUiteindelijk in 1954, werd er iemand wakker die zich realiseerde dat 1950 nu wat achterhaald was.
Finally in 1954, someone woke up and realized that 1950 had gotten somewhat passé.
DutchDit beeld is nu achterhaald door de gebeurtenissen van de laatste tijd.
This is now an outdated view which has been bypassed by recent events.
DutchHet GROTIUS-programma en het FALCONE-programma zijn door de ontwikkelingen achterhaald.
The present Grotius and Falcone programmes have become out-dated as a result of developments.
DutchIn werkelijkheid is dit beeld van het gezin echter achterhaald.
The truth is that picture of the family is a declining picture of the family.
DutchDit amendement is nu echter in zekere zin achterhaald door de compromisamendementen 18 tot en met 23.
This has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
DutchToch lijkt het debat dat we hier vandaag voeren grotendeels achterhaald, en wel om twee redenen.
But the debate we are holding today seems to be outdated, for two reasons.