"achtereenvolgens" vertalen - Engels

NL

"achtereenvolgens" in het Engels

NL

achtereenvolgens {bijwoord}

volume_up
achtereenvolgens
Ik wil erop wijzen dat drie EU-lidstaten, te weten België, Spanje en Finland, de komende jaren achtereenvolgens het voorzitterschap van de OVSE zullen bekleden.
I would like to point out that, over the next few years, three EU Member States in succession, namely Belgium, Spain and Finland, will hold the chairmanship of the OSCE.

Voorbeeldzinnen voor "achtereenvolgens" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVan 1889 tot 1952 stond Eritrea onder het bewind van achtereenvolgens Italië en het Verenigd Koninkrijk.
From 1889 to 1952 Eritrea was under the flags firstly of Italy, then of Britain.
DutchWij behandelen die verzoeken nu achtereenvolgens.
We shall examine each of these requests in turn.
DutchGezien de ontwikkelingen die zich daar achtereenvolgens hebben voorgedaan, heeft de Raad een speciale gezant van de Europese Unie voor de regio benoemd.
In the light of subsequent developments the Council appointed an EU special envoy to the region.
DutchIn de afgelopen jaren zijn achtereenvolgens de stroomgebieden van de Rijn, de Oder, de Wisla en de Elbe getroffen door overstromingen.
During the past few years, the Rhine, Oder, Vistula and Elbe basins have been affected by flooding one after the other.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik ga achtereenvolgens de kwesties behandelen waarover ik u een antwoord schuldig ben met betrekking tot Rwanda en Burundi.
Mr President, I shall take the statements that I must answer in order, first on the subject of Rwanda, then Burundi.
DutchZoniet vragen wij dat de Commissie zo'n werkprogramma opstelt en dat zij ons meedeelt welke delen wij achtereenvolgens zullen ontvangen.
And, if not, perhaps it could draw up an overall blueprint and advise us of what the successive volumes we are to receive will be.
DutchBovendien, mevrouw de voorzitter, heb ik verscheidene amendementen ingediend die gericht waren op de verwijdering van de paragrafen die u achtereenvolgens heeft voorgesteld.
Moreover, Mrs Jackson, I tabled numerous amendments calling for the series of paragraphs you had proposed to be deleted.
DutchWat Brian zei was dat de wetenschap achtereenvolgens verschillende uitgangsposities heeft geboden vanwaar we onszelf kunnen zien. ~~~ En daarom is ze zo waardevol.
What Brian was saying was science has opened up successively different vantage points from which we can see ourselves, and that's why it's so valuable.
DutchIn dit soort omstandigheden komt het helaas maar al te vaak voor dat de ouders verwikkeld geraken in een cyclus die achtereenvolgens de stadia liefde, haat en wraak doorloopt.
In these cases, situations unfortunately often occur that correspond to the cycle of love, hate and the desire for revenge of one or both of the parents.
DutchIk wil erop wijzen dat drie EU-lidstaten, te weten België, Spanje en Finland, de komende jaren achtereenvolgens het voorzitterschap van de OVSE zullen bekleden.
I would like to point out that, over the next few years, three EU Member States in succession, namely Belgium, Spain and Finland, will hold the chairmanship of the OSCE.
DutchAchtereenvolgens werden de politieke oppositie, de rijke boeren, de arme krottenwijken en de marktkooplieden het slachtoffer van zijn intimidaties en zijn op hun vernietiging gerichte activiteiten.
The political opposition, the rich farmers, the poor slums and the market traders became in turn the victims of his activities aimed at intimidating and destroying them.
DutchDe Raad en de Commissie hebben achtereenvolgens op 25 mei en op 2 juni de nodige besluiten overeenkomstig hun bevoegdheid genomen om het akkoord in die instellingen te kunnen toepassen.
The Council and the Commission adopted, on 25 May and 2 June respectively, the necessary decisions under their competence concerning the implementation of the agreement within those institutions.
DutchOok al beslissen achtereenvolgens de Europese Raad van Biarritz en die van Nice nu over het lot van deze tekst, toch is ons Parlement optimistisch gestemd over de uitkomst van deze onderhandelingen.
Even if the future of this text is now in the hands of the European Councils at Biarritz and then at Nice, this House looks forward to the results of these negotiations with a sense of optimism.