NL

achter {bijwoord}

volume_up
De Europese ministers van volksgezondheid staan achter dit programma.
The European ministers of health back this programme.
- Ik schaar mij achter de vraag van de heer Cushnahan en mevrouw Sandbæk.
In fact, I am referring back to Mr Cushnahan ’ s and also to Mr Sandbæk’ s questions.
Maar hier in dit gebied blijven enkele landen achter.
But some countries remain back in this area here.
achter
De Europese ministers van volksgezondheid staan achter dit programma.
The European ministers of health back this programme.
De kleuren zijn een code voor de richting: van achter naar voren of andersom.
The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.
Achter het huis ligt het lijk van Robert Paulsen begraven
In the back, buried in the garden, you'll find the body of Robert Paulson.

Voorbeeldzinnen voor "achter" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
And I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
DutchToch zal mijn fractie zich scharen achter degenen die kwijting willen verlenen.
Nevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
DutchWij staan achter de pacificatie van Euskadi en achter de pacificatie van Europa.
We support the peace-keeping of Euskadi and we support peace-keeping in Europe.
DutchEuropa loopt ver achter als het gaat om het aanbieden van investeringskredieten.
Europe is a long way behind when it comes to the provision of investment loans.
DutchZoals ik al zei, staat de Commissie achter de standpunten in het verslag-Sainjon.
As I said, the Commission agrees with the criteria set out in the Sainjon report.
DutchWij staan volledig achter het uitstekende verslag van mijn vriend Gerhard Botz.
We fully and entirely support the outstanding report by my friend Gerhard Botz.
DutchDaarmee wordt voorlopig een punt gezet achter een tamelijk ongelukkig avontuur.
It brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
DutchMijn vastbeslotenheid nam toe en een stille stem zei: "Ik zal je achter me laten."
There was a gathering of resolve and a quiet voice saying, "I will bypass you."
DutchIk sta volledig achter het derde meerjarenprogramma 1997-2000 van de Commissie.
I strongly support the Commission's third multiannual programme for 1997-2000.
DutchJe vraagt je soms af welke ambtenaar dit nu weer achter zijn bureau bedacht heeft.
Sometimes you wonder which bureaucrat sitting behind his desk thought this one up.
DutchIk heb deelgenomen aan het opstellen van de compromissen en sta achter het verslag.
I have played a part in bringing about the compromises, and I support the report.
DutchTot zover de intentie achter onze brief aan de voorzitter van de Raad Ecofin.
That is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik sta volledig achter het voorstel van collega Stubb.
Mr President, I strongly support the proposal made by our colleague Mr Stubb.
DutchHet Europees Parlement, een van 's werelds voornaamste instituten, staat achter me.
The European Parliament, one of the world’ s most important bodies, is behind me.
DutchIn dit opzicht staan we volledig achter de oprichting van een raadgevend comité.
We therefore very much support the proposal to set up an advisory committee.
DutchHet desbetreffende debat mag echter niet achter gesloten deuren plaatsvinden.
The debate ought not however to be carried on in isolation behind closed doors.
DutchMijn fractie heeft hier niets aan toe te voegen en staat hier volledig achter.
My group has nothing more to add to this, and we support this position completely.
DutchNamens mijn fractie kan ik dus zeggen dat wij volledig achter dit verslag staan.
On behalf of my group, I can therefore say that we are completely behind this report.
DutchWij willen een sterke Commissie, die vaart zet achter de Europese integratie.
We want a strong Commission which drives the European integration process forward.
DutchIk sta ook niet achter degenen die zeiden dat het pact dood en begraven is.
Even less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.