NL

achten [achtte|geacht] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Het is aan de lidstaten om te besluiten welke extra maatregelen zij noodzakelijk achten.
It is for Member States to decide on what extra measures they deem necessary.
Hier applaudisseren afgevaardigden wanneer zij voorstellen aanhoren die zij gepast achten.
Here, Members applaud when they hear certain proposals put forward that are deemed appropriate.
Welke diensten acht de Commissie essentieel?
Which services does the Commission deem essential?

Voorbeeldzinnen voor "achten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchRaadpleging van de Commissie zoals door de Raad voorgesteld achten wij onvoldoende.
We do not think it is sufficient to consult the Commission as proposed by the Council.
DutchHet is aan de lidstaten om te besluiten welke extra maatregelen zij noodzakelijk achten.
It is for Member States to decide on what extra measures they deem necessary.
DutchWe achten het noodzakelijk om ook de nationale parlementen hierbij te betrekken.
We believe that it is necessary to involve national parliaments too.
DutchIk weet dat bepaalde lidstaten een veel langere overgangsperiode noodzakelijk achten.
I know certain Member States feel that a far longer transition period will be necessary.
DutchWij achten echter enkele wijzigingen van het ontwerp noodzakelijk.
We do, however, believe that a number of amendments to the draft are necessary.
DutchWij hebben twee amendementen ingediend die wij bijzonder belangrijk achten.
We have tabled two amendments which we consider to be very important.
DutchStaat u me toe uit te leggen waarom we de resterende vijf amendementen onacceptabel achten.
Let me explain the reason why we consider the remaining five amendments unacceptable.
DutchOm politieke redenen achten wij het echter wenselijk dat het opnieuw wordt uitgesteld.
We would, however, like to request that it be deferred for a third time for political reasons.
DutchOm te beginnen zou ik willen benadrukken wat wij essentieel achten en wat wij niet willen.
I must begin by emphasising what is essential and what we do not want.
DutchWij achten de door de Raad voorgestelde periode van zeven jaar een aanvaardbaar compromis.
In our view the seven-year duration proposed by Council represents an acceptable compromise.
DutchDe keuze voor " stabiliteit " als prioriteit achten wij een zeer juiste.
We consider that making stability a priority was the right choice.
DutchOok een institutionele hervorming van de NAVO achten wij noodzakelijk.
Institutional reform of Nato is also something we see as imperative.
DutchWij zullen derhalve geen producten uitvoeren die wij ongeschikt achten voor onze eigen burgers.
Thus, we will not export products, which are considered inappropriate for our citizens.
DutchOok de nationale instanties kunnen daarvoor, als zij dat nodig achten, een regeling treffen.
Internal state authorities can also regulate this to whatever extent they think necessary.
DutchAnderzijds werpt dit ook de concrete vraag op welke grondwet we wenselijk zullen achten.
The issue of the type of constitution we should seek also arises.
DutchHelaas achten wij het voorgestelde bedrag van 30 miljoen euro van meet af aan ontoereikend.
The proposal of EUR 30 million in payment appropriations, however, seems insufficient to us.
DutchWij achten het noodzakelijk om de juiste signalen uit te zenden naar zowel handelaars als donoren.
We felt it was necessary to send out the right signals both to traffickers and donors.
DutchWij achten het van groot belang dat onze burgers een signaal krijgen van de Europese Unie.
We feel it is very important that our people should receive a message from the European Union.
DutchHier applaudisseren afgevaardigden wanneer zij voorstellen aanhoren die zij gepast achten.
Here, Members applaud when they hear certain proposals put forward that are deemed appropriate.
DutchDaarom achten wij de lijst van punten in het rapport-Dehaene ontvankelijk.
This is why the list of questions mentioned in the Dehaene report seems perfectly admissible to us.