NL

aanzienlijke {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Bovendien leidt die vervroegde financiering tot aanzienlijke rentebesparingen.
In addition accelerated financing leads to considerable savings in interest.
Ook Ierland, Groot-Brittannië en Nederland hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Ireland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
De bestaande installaties zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid emissies.
The existing plants are responsible for a considerable proportion of the emissions.

Voorbeeldzinnen voor "aanzienlijke" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe lopen aanzienlijke bedragen mis omdat ze niet worden geïnd door de lidstaten.
We lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
DutchOok Ierland, Groot-Brittannië en Nederland hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Ireland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
DutchIk kan u zeggen dat wij op die drie punten aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt.
I want to tell you that we have made considerable progress on all three issues.
DutchHet voorstel levert echter wel aanzienlijke voordelen op voor dat deel van de markt.
However, the proposal will give significant benefits to that part of the market.
DutchOp deze leeftijd sturen de hersenen in aanzienlijke mate de zelfontplooiing.
And in fact at this age it is substantially controlling its own self-development.
DutchVoor dit soort onderzoek zijn aanzienlijke financiële middelen vrijgemaakt.
Significant financial support has been made available for this type of research.
DutchIn achttien maanden parlementswerk hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt.
In the course of 18 months of parliamentary work, we have made significant progress.
DutchOok voor de samenwerking met exJoegoslavië zijn aanzienlijke middelen uitgetrokken.
Cooperation with the former Yugoslavia has also been allocated substantial funding.
DutchBovendien leidt die vervroegde financiering tot aanzienlijke rentebesparingen.
In addition accelerated financing leads to considerable savings in interest.
DutchDe bedoeling is dus de formulering te wijzigen van " te abrupte " in " aanzienlijke ".
So, the aim is to change the wording from ‘ too brutal ’ to ‘ very significant’.
DutchEr zijn gebieden, zoals Mostar, waar aanzienlijke bestuursproblemen bestaan.
At some points, such as Mostar, there are important local government problems.
DutchHet is een aanzienlijke stap vooruit voor de Europese geneesmiddelenindustrie.
It represents significant progress for the European pharmaceutical industry.
DutchVoor een aanzienlijke deel belanden deze gelden bij bureaucratische tussenpersonen.
To a considerable extent this money ends up in the hands of bureaucratic middlemen.
DutchBovendien omvat de begroting een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe promoties.
In addition, the Budget contains a significant number of new staff promotions.
DutchDe Stichting Azië-Europa heeft aan dit doel een aanzienlijke bijdrage geleverd.
The Asia-Europe Foundation has contributed considerably to this objective.
DutchDat vergt een aanzienlijke wederzijdse inspanning, een oprecht dienen van elkaar.
This requires a considerable mutual effort, a sincere attending to each other's needs.
DutchDit zou echter leiden tot een aanzienlijke vertraging in toekomstige aanwervingen.
I am bound to say that this would lead to a substantial delay in future recruitments.
DutchDat is vooral belangrijk omdat Roemenië aanzienlijke problemen heeft op dit gebied.
This is important, especially because Romania has significant problems in this area.
DutchStructuurfondsen: aanzienlijke vermindering van de steunkredieten voor de regio's.
Structural Funds: appreciable reduction in the regional aid appropriations.
DutchGeen van deze technieken leidt tot een aanzienlijke hoeveelheid recyclage.
None of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.