NL

aanvulling {de}

volume_up
Kapitalisatiestelsels kunnen goed een aanvulling vormen.
Capitalization systems can provide a supplement.
Daarom gaan wij akkoord met diverse amendementen ter aanvulling en verbetering van de tekst.
That is why we agree with many of the amendments tabled, which supplement and improve the text.
Dit programma moet een aanvulling zijn op de activiteiten van de lidstaten.
This will supplement the actions of the Member States in this area.
Deze instrumenten moeten worden beschouwd als aanvulling op en niet als vervanging van reeds bestaande middelen.
These are instruments that should be seen as complementary to and not replacements for those that already exist.
Er moet nog een derde punt opgehelderd worden: De tweede pijler is een aanvulling op de eerste pijler, maar is geen vervanging daarvan.
A third point of clarification is also necessary: the second pillar complements the first pillar, but is by no means a replacement for it.
aanvulling (ook: voleinding)
Wat wel zo is, is dat ik op de conferentie voor de aanvulling van het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria in Londen helaas maar 90 miljoen euro te bieden had.
What is true is that, when I went to London to the Global Fund Replenishment Conference, I unfortunately only had EUR 90 million available to offer.

Voorbeeldzinnen voor "aanvulling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk wil graag horen of collega Miller aanvaardt dit te zien als een aanvulling.
I look forward to hearing whether Mr Miller is going to see this as complementary.
DutchIn aanvulling op de door hem gestelde vragen heb ik nog de volgende drie opmerkingen.
Leading on from his questions, I would like to make the three following comments.
DutchDit " Pact voor meer werk " is een onontbeerlijke aanvulling op het stabiliteitspact.
This 'European Employment Pact ' is an essential adjunct to the stability pact.
DutchIk wil in aanvulling hierop nog twee opmerkingen maken als korte voetnoot.
There are just two points I would like to make in addition as a brief footnote.
DutchEuropa heeft daar wel degelijk, in aanvulling op wat de lidstaten doen, een taak.
Europe has its own role to play here, in addition to what the Member States are doing.
DutchDit voorstel vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande wetgevingskader.
This proposal will provide an important complement to the existing regulatory framework.
DutchIk heb evenwel een kleine aanvulling op het betoog van de twee vorige sprekers.
I will, however, briefly comment on what the two previous speakers said.
DutchDe onderhavige ontwerprichtlijn is een aanvulling op de waterkaderrichtlijn.
The proposed framework directive complements the Water Framework Directive.
DutchDat betekent geen vervanging maar een aanvulling op de NAVO bijvoorbeeld.
This does not, for instance, mean replacing NATO, but being an addition to it.
DutchDe richtlijn zou in zekere zin een aanvulling zijn op de internationale conventies.
The directive would in a way 'complement ' the international conventions.
DutchDe flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto dienen slechts als aanvulling hierop.
The flexible mechanisms of the Kyoto Protocol are merely additional mechanisms.
DutchHelaas blijkt uit de aanvulling dat er sindsdien geen verbeteringen hebben plaatsgevonden.
Unfortunately the update shows that no improvements have taken place since then.
DutchDe open coördinatie zie ik als een aanvulling op de wetgeving, niet als alternatief.
I regard open coordination as a complement to legislation, not as an alternative to it.
DutchDe overeenkomst is een aanvulling op de Berner Conventie, die literaire werken betreft.
The agreement complements the Berne Convention in regard to literary works.
DutchNaar ons oordeel vormen de amendementen in het algemeen een goede aanvulling op de tekst.
We think that by and large the amendments are sensible additions to the text.
DutchHet is een belangrijke aanvulling op de verslagen inzake het trein- en luchtverkeer.
It is an important addition to the reports on railways and air traffic.
DutchMet betrekking tot bio-ethanol zal ik mondeling een aanvulling voorstellen.
In the case of bioethanol, I should like to introduce a verbal addition.
DutchWe zijn van mening dat dit een goed controle-instrument kan zijn, maar enkel als aanvulling.
We feel this could prove a good monitoring tool, but only a complementary one.
DutchMeerdere amendementen vormen een aanvulling op en verbetering van de tekst.
Many of the amendments are designed to supplement and clarify the text.
DutchEr is namelijk alleen sprake van een aanvulling op het eerdere besluit 2000/24/EG van de Raad.
The issue here is just to supplement the earlier Council Decision 2000/ 2024/ EC.