NL

aanvullende {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ten eerste: de aanvullende protocollen moeten geratificeerd of ondertekend worden.
Firstly: the additional protocols must be elevated to the status of rulings.
Desnoods kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen in de uitvoeringsverordeningen.
If needed, additional provisions can be included in the implementing regulations.
Elke evolutie op dit vlak zal de vorm aannemen van aanvullende middelen en aanvullende bijstand.
Any possible evolution in this area will be by way of additional resources and additional assistance.
aanvullende (ook: aanvullend)
Aanvullende vragen mogen alleen als aanvullende vraag worden gesteld.
Supplementary questions must be just that; supplementary questions.
Het aanvullende pensioensysteem is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.
The supplementary pension scheme is based on collective feeling and solidarity.
De vragensteller heeft een aanvullende vraag gesteld en er zijn nog twee andere aanvullende vragen.
The questioner has put a supplementary question and there are two further supplementary questions.

Voorbeeldzinnen voor "aanvullende" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet aanvullende pensioensysteem is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.
The supplementary pension scheme is based on collective feeling and solidarity.
DutchMijnheer de Voorzitter, mag ik de heer Fischler een aanvullende vraag stellen?
Mr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
DutchDames en heren, mag ik u verzoeken geen nieuwe of aanvullende vragen te stellen.
I would ask Members to limit themselves to new questions or supplementary questions.
DutchZaken zoals aanvullende pensioenen moeten toch betrekkelijk snel in te voeren zijn.
At the very least, issues like the pension fund can be introduced fairly quickly.
DutchEen tweede aanvullende vraag betreft de coördinator bij het SENSUS-programma.
A second supplementary question concerns the coordinator of the Sensus programme.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik steun de aanvullende begroting en erken de noodzaak ervan.
Mr President, I support the supplementary budget and recognise the need for it.
DutchStaat u mij toe een aanvullende vraag te stellen, opnieuw van algemene aard.
With your permission, my additional question will also be of a general nature.
DutchOver deze aanvullende bilaterale instrumenten wordt momenteel onderhandeld.
These complementary bilateral instruments are currently at the negotiation stage.
DutchBij de opbouw van de handelscapaciteit is het aanvullende aspect wel duidelijk.
In terms of developing trading capacity, the complementary aspect is clear.
DutchEn hij kende haar; hij had aanvullende informatie over haar kunnen verschaffen.
And he knew her, he would have been able to furnish additional information about her.
DutchTen eerste: de aanvullende protocollen moeten geratificeerd of ondertekend worden.
Firstly: the additional protocols must be elevated to the status of rulings.
DutchHet is daarom noodzakelijk dat er aanvullende steun komt voor het wetgevingswerk.
For that reason, it will be necessary to give additional support to legislative work.
DutchDe regio's lijden sterk onder hoge uitvoerkosten en aanvullende marketingkosten.
Export costs and excess costs to the market put these regions at a major disadvantage.
DutchVan de aanvullende begroting zou 70% uitsluitend voor dat doel gebruikt moeten worden.
Seventy per cent of the supplementary budget has been earmarked for this alone.
DutchHet gaat hier om een aanvullende activiteit, die binnen onze bevoegdheden valt.
This would be by way of an additional activity that is within our powers to undertake.
DutchDat is wellicht belangrijker dan hier en daar een aanvullende begroting goed te keuren.
This is probably more important than approving the occasional additional budget.
DutchAanvullende tests in de lidstaten van de Europese Unie zouden uiteraard overbodig zijn.
Additional tests in the various EU Member States would of course be unnecessary.
Dutch- De aanvullende vraag gaat over de kwestie van de doorgifte van passagiersgegevens.
. – The supplementary question touches on the issue of the transfer of name records.
DutchDesnoods kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen in de uitvoeringsverordeningen.
If needed, additional provisions can be included in the implementing regulations.
DutchIk weet dat andere lidstaten bezig zijn met de voorbereiding van aanvullende hulp.
I am aware that other Member States are in the process of preparing additional offers.