NL

aanvallen [viel aan|aangevallen] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Wat u hier ziet, zijn de rapporten van alle aanvallen die we er op hebben ondernomen.
What you see now, are the records of assault on the media to date.
Een miljoen mensen zijn het slachtoffer geworden van Saddams aanvallen en rooftochten binnen Iran.
A million people were killed because of Saddam's assault and predatory efforts inside Iran.
Er vinden steeds meer incidenten tegen etnische minderheden en aanvallen op leiders van Hongaarse organisaties plaats.
There are more and more incidents against ethnic minorities and assault attempts against leaders of Hungarian organisations.
Als we de meteoor hiermee aanvallen, smoren we de fantomen in de kiem.
If we attack their media with this, we will eliminate the phantoms at their source.
Wat ze ons ook aandoen, we zullen niemand aanvallen en niemand doden.
Whatever they do to us...... we will attack no one...... kill no one.
Het gerucht deed de ronde dat 't leger van Qin die dag zou aanvallen.
Rumor had it the Qin army would attack that day

Voorbeeldzinnen voor "aanvallen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk herhaal, wij wijzen die aanvallen met kracht af, want het gaat om propaganda.
I repeat, they are attacks that we firmly reject because it is all just propaganda.
DutchWij in Europa wijzen de theorie van preventieve aanvallen op mogelijke bedreigingen af.
We in Europe reject the theory of preventive strikes against potential dangers.
DutchZij maken gebruik van online-aanvallen om veel geld te verdienen, heel veel geld.
They use online attacks to make lots of money, and lots and lots of it.
DutchOm de moorddadige voortzetting soms van de aanvallen op Joegoslavië, Afghanistan en Irak?
Perhaps the continuing murderous attacks against Yugoslavia, Afghanistan and Iraq?
DutchAls we de meteoor hiermee aanvallen, smoren we de fantomen in de kiem.
If we attack their media with this, we will eliminate the phantoms at their source.
DutchZe zeiden: u201CWe zullen u niet openlijk steunen, maar u ook niet openlijk aanvallen.
They said, ‘ We will not publicly support you, but neither will we publicly oppose you’.
DutchIk laat het aan de Franse collega's over om te antwoorden op deze aanvallen op Straatsburg.
I shall leave it for our French colleagues to respond to the attacks on Strasbourg.
DutchVijf maanden later begonnen de gewelddadige aanvallen op de meisjesscholen.
Then, after five months, these violent attacks on girls'schools began.
DutchEr worden enorm veel aanvallen op de fysieke infrastructuur gepleegd.
A huge number of attacks have been committed on the physical infrastructure.
DutchDenk aan de chaos die zou heersen...... als legers zonder leiders elkaar zouden aanvallen.
Imagine the chaos that would follow...... from leaderless armies having at each other.
DutchDe Kerstdagterrorist slaagde bijna in het aanvallen van de Verenigde Staten van Amerika.
And the Christmas Day bomber almost succeeded in attacking the United States of America.
DutchDat betekent dat de internetcriminelen kunnen investeren in hun aanvallen.
And that means that the online criminals can actually afford to invest into their attacks.
DutchVoor alle duidelijkheid: dreigen met militaire aanvallen werkt altijd averechts.
Let me spell it out: threats of military attack always have the opposite effect to that intended.
DutchDe aanvallen op de Noordse alcoholaccijnzen hebben volgens mij een zeer cynische achtergrond.
I believe the background to the attack on Nordic alcohol taxes is a very cynical one.
DutchDe zaak van het aanvallen van de militaire rechtbank moeten wij consequent verder zetten.
We must persist in consistently attacking the idea of a military court.
DutchWat u hier ziet, zijn de rapporten van alle aanvallen die we er op hebben ondernomen.
What you see now, are the records of assault on the media to date.
DutchOmdat de NAVO niet 100% zeker kon zijn dat het Kremlin daadwerkelijk achter deze aanvallen zat.
Because NATO couldn't be 100% sure that the Kremlin was indeed behind these attacks.
DutchIn de dagen voor de Top van Berlijn hadden de Servische veiligheidstroepen hun aanvallen...
During the days before the Berlin Council, the attacks by the Serbian security forces...
DutchIk betreur de sektarische aanvallen waaraan beide de jongste dagen onderhevig zijn geweest.
I deplore the sectarian attacks to which each of them have been subjected in recent days.
DutchAls we nu eens keken naar de distributie van de omvang van de aanvallen?
What if we were to look at the distribution of the sizes of attacks?