NL

aanvaarding {de}

volume_up
Voor de gedeeltelijke aanvaarding van deze amendementen hebben wij een aantal redenen.
The partial acceptance of these amendments is due to a number of reasons.
We verbergen die prijs achter de sociale aanvaarding van uitdijende tailles.
We are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
Aanvaarding door alle Europeanen, dat is dus een eerste aspect waar ik bij stil wilde staan.
Acceptance by all Europeans, therefore, is the first aspect on which I wish to dwell.
In dit opzicht juichen we de toetreding van Cuba tot het Verdrag in 2002 toe, evenals die van Oost-Timor in 2003, waardoor universele aanvaarding wederom dichterbij is gekomen.
In this regard we welcome the accession to the Treaty by Cuba, in 2002, and by Timor Leste in 2003, which brings it closer to universality.
aanvaarding (ook: berusting)

Voorbeeldzinnen voor "aanvaarding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk wil de rapporteur danken voor de aanvaarding van onze amendementen op dit punt.
I would like to thank the rapporteur for accepting our amendments in this regard.
DutchIk vraag daarom uw steun voor de aanvaarding van deze belangrijke maatregel.
I would therefore ask for your support for the adoption of this important measure.
DutchZo waren de commissie en zelfs de heer Lannoye bereid tot aanvaarding van E949 en E650.
Indeed, the committee and even Mr Lannoye were prepared to accept E949 and E650.
DutchWe verbergen die prijs achter de sociale aanvaarding van uitdijende tailles.
We are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
DutchVoor de gedeeltelijke aanvaarding van deze amendementen hebben wij een aantal redenen.
The partial acceptance of these amendments is due to a number of reasons.
DutchAanvaarding van dit amendement zou naar ons oordeel inconsequent zijn en verwarring scheppen.
Accepting this amendment would, in our judgment, be inconsistent and confusing.
DutchHet voorstel zal belangrijk verbeteren door aanvaarding van amendement 20.
The proposal will be significantly improved by adopting Amendment No 20.
DutchAanvaarding door alle Europeanen, dat is dus een eerste aspect waar ik bij stil wilde staan.
Acceptance by all Europeans, therefore, is the first aspect on which I wish to dwell.
DutchDe aanvaarding van dat argument zou regelrecht indruisen tegen ieder beleid voor milieubehoud.
To accept this argument would be to fly in the face of conservation policy.
DutchIk wil Oostenrijk graag gelukwensen met de aanvaarding van het voorzitterschap van de Raad.
I would like to congratulate Austria on having taken over the Presidency of the Council.
DutchHet is al met al niet eenvoudig om de lidstaten tot aanvaarding van deze plannen te bewegen.
Nevertheless, ladies and gentlemen, it is difficult for the States to accept it as it is.
DutchDaarom zal de Raad energiek toewerken naar de aanvaarding van bovengenoemd handvest.
The Council will work energetically towards the adoption of the charter which I have referred to.
DutchDe niet-aanvaarding van dat akkoord had ook op een andere -betere - wijze kunnen worden uitgedrukt.
There would have been more appropriate ways of expressing non-acceptance of the agreement.
DutchHet tweede betreft de aanvaarding van de kaart overal in Europa.
And the second concerns acceptance of the card throughout Europe.
DutchHet begrip van een Europese identiteit moet berusten op aanvaarding van de waarheid over ons verleden.
The notion of a European identity must be based on acceptance of the truth about our past.
DutchBij de aanvaarding van de secretariaatsvergoeding zouden de leden zich moeten binden aan deze gedragscode.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
DutchTen derde is dit verslag ambigu en ligt de aanvaarding van het voorstel van de Commissie er reeds in besloten.
Thirdly, this report is ambiguous and implicitly accepts the Commission’ s proposal.
DutchWe moeten eensgezind zijn in de aanvaarding van het feit dat deze ernstige consequenties inderdaad kunnen volgen.
We have to be united in accepting that those serious consequences will follow.
DutchHet vinden van de juiste balans is van cruciaal belang voor de aanvaarding van het integratieproces.
Getting that balance right is crucial to ensuring popular acceptance of the integration process.
DutchVoor het nemen van maatregelen zijn zowel beperking als aanvaarding van een bepaald risico van belang.
Both restriction and acceptance of a certain level of risk are important in order to take measures.