"aanvaarden" vertalen - Engels

NL

"aanvaarden" in het Engels

NL aanvaarden
volume_up
[aanvaardde|aanvaard] {werkwoord}

Als mijn voorstel wordt aanvaard, kan dat besluit rekenen op de volledige steun van de Galicische maatschappij.
If my proposal were acted on, I can assure you that the decision would receive the support and the warmth of Galician society.
Wij aanvaarden niet dat een Commissie in Brussel beslist of een voorstel al dan niet door de nationale parlementen behandeld kan worden.
We do not accept that a Commission in Brussels should decide whether or not elected representatives of the people can receive a proposal for debate.
Die hulp is in dank aanvaard, maar laten we het totaalbeeld niet uit het oog verliezen.
Such help has been received with gratitude, but let us put it into perspective.
aanvaarden (ook: erkennen, aannemen, vatten, beslaan)
Voor die burgers is het bestemd en we hopen dat zij het in dankbaarheid zullen aanvaarden.
It is intended to be for their benefit, and we hope they will take this on board with gratitude.
Wij moeten dit aanbod van de regering van de Verenigde Staten aanvaarden.
We should take up this offer by the US Administration.
Toch geloof ik dat het een verstandig besluit is geweest om deze verantwoordelijkheden te aanvaarden.
Nevertheless, I feel that it was a good decision for us to take on these responsibilities.
aanvaarden (ook: erkennen, aannemen, bedotten, innen)
Als wij uitgaan van het subsidiariteitsprincipe kunnen wij dat niet aanvaarden.
We cannot accept this, if we take account of the principle of subsidiarity.
Voor die burgers is het bestemd en we hopen dat zij het in dankbaarheid zullen aanvaarden.
It is intended to be for their benefit, and we hope they will take this on board with gratitude.
Wij moeten dit aanbod van de regering van de Verenigde Staten aanvaarden.
We should take up this offer by the US Administration.

Voorbeeldzinnen voor "aanvaarden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet gaat er eigenlijk niet om of we het GALILEO-project wel of niet aanvaarden.
It is not a question of deciding whether or not to approve the Galileo project.
DutchAmendement 34 kunnen wij evenmin aanvaarden, noch de amendementen 12, 14 en 38.
Then there are Amendments Nos 12, 14 and 38 which are also unacceptable to us.
DutchAls het Parlement dat zou aanvaarden, zou dat in beginsel geen probleem zijn.
In principle, there would not be a problem over this, provided Parliament agreed.
DutchDit zijn de redenen waarom wij de amendementen 3 en 4 niet kunnen aanvaarden.
These are the reasons why Amendments Nos. 3 and 4 do not seem acceptable to us.
DutchDemocratie en integratie verbieden ons echter een dergelijke procedure te aanvaarden.
This procedure is unacceptable from a democratic and integrationist perspective.
DutchZij wij van plan zulke onverantwoordelijke vooruitzichten lijdzaam te aanvaarden?
Are we going to be ready for action when faced with such irresponsible perspectives?
DutchDe Commissie kan alle amendementen aanvaarden die het Parlement heeft ingediend.
Generally speaking, the Commission accepts all the amendments proposed by Parliament.
DutchWij kunnen deze amendementen na een beperkte herformulering principieel aanvaarden.
These amendments can therefore be accepted in principle, after some rewording.
DutchWelke industrie zou het aanvaarden producten onder de productiekosten te verkopen?
Would any other industry agree to sell its products at less than cost price?
DutchIk hoop dat Commissie en Raad de voorstellen van het Parlement zullen aanvaarden.
I hope that Parliament's proposals will be accepted by the Commission and the Council.
DutchAandachtig zijn draait puur om het aanvaarden van je innerlijke driejarige.
Having a sense of awareness is just about embracing your inner three year-old.
DutchDe Commissie kan maar liefst 47 van de 48 ingediende amendementen aanvaarden.
The Commission can, in fact, agree with 47 out of the 48 amendments tabled.
DutchDe werknemers aanvaarden bij stemming de omstandigheden waaronder zij wensen te werken.
Employees use ballots to agree upon the conditions under which they wish to work.
DutchJullie hebben professor Buttiglione geofferd en aanvaarden een dictatoriale Grondwet.
You sacrificed Professor Buttiglione, and you agreed to a dictatorial Constitution.
DutchDe meerderheid van de Raad zou dergelijke amendementen ook niet aanvaarden.
Such amendments would not be acceptable to a majority of the Council either.
DutchDaarom kunnen wij de amendementen 67, 68 en 69 op dit ogenblik niet aanvaarden.
Amendments Nos 67, 68 and 69 therefore cannot be accepted at the moment.
DutchCentraal bij het besluit is het aanvaarden of verwerpen van het document.
Central to the resolution will be the acceptance or rejection of the document.
DutchWij aanvaarden het idee van een verslag zoals bij de parameters voor lood.
The idea of a report along the lines of parameters for lead has also been accepted.
DutchDe EU kan niet aanvaarden dat grote delen van de bevolking onze cultuur verwerpen.
Europe simply cannot live with large population groups in the EU rejecting our culture.
DutchDaarom verzoek ik ook de heer Arias Cañete onze amendementen te aanvaarden.
I therefore ask Mr Arias Cañete too to look favourably on these amendments.