NL

aantal {het}

volume_up
Het aantal kandidaten is niet hoger dan het aantal te vervullen zetels.
The number of candidates does not exceed the number of seats to be filled.
Overigens is het aantal antwoorden hierop gelijk aan het aantal mensen die je het vraagt.
By the way, the number of answers you get equals the number of people you ask.
In dit geval is er sprake van een aantal onjuistheden, een aantal complete onwaarheden.
In this case, there are a number of inaccuracies, and a number of things that are frankly false.
Er ligt dus een indrukwekkend aantal projectvoorstellen.
So, there is quite an impressive amount of project proposals that are there.
Dat doen we tenslotte voor een groot aantal zaken: monumenten, objecten en noem maar op.
This is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Het dubbele aantal komt voort uit het normale operationele handelen van schepen.
Normal shipping operations account for double this amount.
Het vastleggen van tijdelijke aantallen is niet de oplossing, hoewel het misschien op korte termijn aanlokkelijk is.
The fixing of temporary quotas, though perhaps attractive in the short-term, is not the answer.
Wanneer het aantal boven de 63 miljoen schapen komt, is er een stabiliserend mechanisme, een boete en zijn er quota's.
When there are more than 63 million head of sheep, there is a stabilizing mechanism, there are penalties, and quotas.
Nu kunnen een aantal ontwikkelingslanden een vast contingent suiker naar de EU exporteren waarvoor zij meer geld ontvangen dan op de wereldmarkt.
Now, a number of developing countries are allowed to export a fixed quota of sugar to the EU, for which they receive more money than on the global market.

Voorbeeldzinnen voor "aantal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
I would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
DutchEen aantal van onze transformatieve leiders in de geschiedenis waren introvert.
Now in fact, some of our transformative leaders in history have been introverts.
DutchHet aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350.
The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
DutchVoor 2003 zijn een aantal projecten op dit terrein aangewezen voor financiering.
For 2003, a number of cancer-related projects have been identified for funding.
DutchDat leidt in een aantal gevallen tot onduidelijkheid en tot slepende procedures.
In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
DutchHet verslag-Rothe geeft een groot aantal belangrijke suggesties voor het witboek.
The Rothe report includes a large number of important ideas for the White Paper.
DutchIk heb nu een aantal jaren de vooruitgang van de politieke democratie bestudeerd.
For a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
DutchIk voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.
This report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
DutchEr is een groot aantal invasieve salmonellatypen die de volksgezondheid bedreigen.
We have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
DutchNu, kort voor de stemming, hangt er nog steeds een behoorlijk aantal aan de muur.
Now, just before the vote, there are still numerous posters hanging on the walls.
DutchOm al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
DutchDe post, een geïntegreerd staatsbedrijf, levert een groot aantal vaste banen op.
As an integrated public company the post office also creates many stable jobs.
DutchIk heb ook moed geput uit wat er in een aantal van de bijdragen hier gezegd is.
I am also encouraged by what has been said in a number of the contributions here.
DutchEen groot aantal vrouwen is besmet met het aids-virus en dat aantal is stijgend.
The number of women infected with the AIDS virus is high and is rising constantly.
DutchHij heeft de Commissie ongetwijfeld een aantal keren stevig voor het blok gezet.
He has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
DutchEen aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
Some psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
DutchIn een aantal nieuwsberichten zullen we bij voorkeur naar de negatieve zoeken.
So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
DutchHet aantal moorden in Europa is met een factor 30 gedaald sinds de Middeleeuwen.
The murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
DutchZoals bekend hebben de Albanezen een aantal Servische soldaten gevangen genomen.
We know that a few Serbian soldiers have now been taken prisoner by the Albanians.
DutchNog erger is dat een aantal concrete beleidsproblemen nog steeds niet is opgelost.
But even more important are the real political problems which remain unresolved.