NL

aansprakelijkheid {de}

volume_up
aansprakelijkheid (ook: verplichting)
Een overheidsregister en volledige aansprakelijkheid bestaan niet.
There is no provision for a public register or comprehensive liability.
Voor de certificatiedienstverleners is een minimale aansprakelijkheid voorzien.
It is envisaged that there will be a minimum liability for certification-service providers.
Ten zevende: de aansprakelijkheid van de transportbedrijven is duidelijk geregeld.
Seventhly, there are clear rules on the hauliers’ liability.

Voorbeeldzinnen voor "aansprakelijkheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDan rest ons nog amendement 10 inzake de beperking van de aansprakelijkheid.
That leaves Amendment No 10 dealing with the important issue of liability limits.
DutchWe mogen de kwestie van de aansprakelijkheid in geen geval afschuiven op de boeren.
There is no way the question of liability should be left to the farmers to resolve.
DutchOmdat ze niet zeker zijn en omdat ze geen juridische aansprakelijkheid willen.
Because they're not sure, and they don't want to take legal responsibility.
DutchTenslotte moet deze aansprakelijkheid in verhouding staan tot de erkende schuld.
Finally, this liability must be in proportion to the acknowledged fault.
DutchZonder concurrentie is er geen reden om kwaliteit te handhaven, of aansprakelijkheid.
Without competition, there is no need to maintain quality, or accountability.
DutchWij hebben maximale en verzekerbare waarden voor die aansprakelijkheid nodig.
We need to have ceilings for financial liability and the amounts need to be insurable.
DutchStraffen worden immers niet uitgedeeld in de vorm van wettelijke aansprakelijkheid.
Punishment should be meted out by criminal sanctions not civil liability.
DutchWij moeten het vraagstuk van de aansprakelijkheid heel nauwkeurig bekijken.
As far as liability is concerned, we must take a very careful look at that.
DutchObjectieve aansprakelijkheid, dat wil zeggen, dat noch fout noch nalatigheid relevant zijn.
Objective liability - that means that neither blame nor negligence are relevant.
DutchVoor de certificatiedienstverleners is een minimale aansprakelijkheid voorzien.
It is envisaged that there will be a minimum liability for certification-service providers.
DutchOp drie lidstaten na bestaat er in de lidstaten voor de aansprakelijkheid geen bovengrens.
There is no ceiling on liability in any of the Member States apart from three.
DutchLaat ik nu even kort ingaan op de beperking van de aansprakelijkheid van de accountant.
Let me just say a few words on the question of limiting auditor liability.
DutchKwesties van aansprakelijkheid bijvoorbeeld moeten op mondiaal niveau worden geregeld.
For example, issues of responsibility must be addressed at global level.
DutchEen verzwaarde aansprakelijkheid is in deze Europese context onhaalbaar voor de producent.
In this European context, more stringent liability is not feasible for manufacturers.
DutchKwesties zoals de aansprakelijkheid moeten wereldwijd worden aangepakt.
For example, questions of liability must be dealt with on a global basis.
DutchHet gaat bij politieke aanwezigheid nu juist om politieke aansprakelijkheid.
The whole point of political presence is political accountability.
DutchHet is erg belangrijk dat het begrip aansprakelijkheid daarbij betrokken wordt.
It is very important that we include liability in that process.
DutchWij moeten vermijden dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid in rook opgaat.
We have to prevent criminal responsibilities from being blurred.
DutchOok wil ik de aandacht vestigen op de kwestie van de wettelijke aansprakelijkheid.
Finally, I would draw attention to the issue of civil liability.
DutchTen zesde, ik pleit ervoor dat de aansprakelijkheid van producenten ten volle speelt.
Sixthly, I would push for producer liability to play its full part.