NL

aanreiken [reikte aan|aangereikt] {werkwoord}

volume_up
Deze mensen bleven niet afwachten tot zij ideeën aangereikt kregen van de Raad.
They did not wait for ideas to be handed down from the Council of Ministers.
Tenslotte vragen wij dat de Commissie de optie die ons in 1994 door de Rekenkamer werd aangereikt om rechtstreekse inkomenssteun te geven, nog eens ten gronde onderzoekt.
Finally, we are asking the Commission to again conduct a thorough study into the option which was handed to us by the Court of Auditors in 1994, namely direct income support.
Daarnaast moeten wij minderjarigen in de opvoeding leren wat mooi, goed en waarachtig is, zodat zij de middelen krijgen aangereikt om zichzelf te beschermen.
We should also be inculcating a genuine appreciation of the beautiful, the good and the true in minors, so that they hold the keys to their protection in their own hands.

Voorbeeldzinnen voor "aanreiken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVanuit de Europese Unie kunnen wij veel hulpmiddelen aanreiken.
The European Union has many resources it can draw on to provide assistance.
DutchIk wil Raad en Commissie nog een tweede, even urgent punt aanreiken voor de top.
I should like to offer the Council and Commission a second, equally urgent item for the Summit's agenda.
DutchJe moet kinderen steeds interessante zaken aanreiken.
This brings up the whole thing of you've got to show kids interesting stuff.
DutchDit zijn een aantal suggesties die ik u wilde aanreiken.
There you have a number of suggestions that I wanted to share with you.
DutchDie wachten niet tot anderen hen de metselkalk aanreiken.
They are not waiting for the mortar to be supplied to them by others.
DutchOf laat ik u mijn derde bouwsteen aanreiken, de Chinese staat.
Or let me give you my third building block, the Chinese state.
DutchDe Conventie kan verschillende keuzemogelijkheden aanreiken en zo een geanimeerd debat op gang brengen.
The possibility for the Convention to present various options must enable us to hold a debate with conflicting views.
DutchDat wou ik jullie als gedachte aanreiken.
DutchDe actie van de Europese Unie moet zich dan ook op dit niveau situeren, in het aanreiken van aanzienlijke financiële middelen.
The European Union's activities should be at this level, focusing on the allocation of substantial financial resources.
DutchAls wij dat willen, moeten wij de burgers ook inhoudelijke argumenten aanreiken en duidelijk maken waar het bij deze argumenten om draait.
If that is what we want, we must offer citizens real substance, and explain the importance of that substance.
DutchUit die brede studie zijn een bezorgdheid en een ambitie ontstaan, die uitgekristalliseerd zijn in de wens die ik jullie nu zal aanreiken.
Out of that broader study has emerged a concern and an ambition, crystallized in the wish that I'm about to make to you.
DutchDaar gaat het niet om: we moeten instrumenten voor water- en milieubeheer aanreiken aan een wereld die in armoede leeft.
That is not the problem: we must provide the parts of the world living in poverty with instruments for conserving water and conserving the environment.
DutchU weet dat het aanreiken van een aantal sleutels voor een beslissing vaak tot een akkoord kan leiden voor een salomonsoordeel moet worden geveld.
You know that on many occasions, when faced with a Solomon-like decisions, the introduction of a few keys can open the way to a solution.
DutchWij willen oplossingen aanreiken die winst opleveren voor zowel het milieu als de economie, oplossingen die duurzame energie opleveren.
What we are interested in is being able to offer ecologically as well as economically acceptable ways of obtaining sustainable energy to meet people's needs.
DutchIn die nieuwe Overeenkomst van Lomé moeten wij bepalen dat die landen democratisch moeten worden en moeten wij ze daartoe ook de nodige instrumenten aanreiken.
It should be our objective to lay down, in the new Lomé Convention, the precepts of democracy, and we should also make instruments available for that purpose.
DutchDit zijn alleen maar een paar suggesties die ik de Commissie wilde aanreiken, om ook een steentje bij te dragen tot het debat dat de Commissie met het Parlement zal voeren.
I have simply tried here to make a number of suggestions to the Commission and a contribution to the discussions it will be holding with the House.
DutchMevrouw de Voorzitter, ook ik wil de rapporteur bedanken voor het aanreiken van een uitstekende basis om het debat over deze uiterst gevoelige kwestie voort te zetten.
Madam President, I join with others in thanking the rapporteur for giving us an excellent basis for our debate on this very sensitive subject this morning.
DutchNu, als ik hier kwam, en ik zou willen dat ik hier vandaag zou kunnen komen, en ik zou een behandeling voor AIDS of kanker aanreiken, dan zouden jullie vechten en ruziemaken om tot bij mij te komen.
Now, if I came up here, and I wish I could come up here today and hang a cure for AIDS or cancer, you'd be fighting and scrambling to get to me.
DutchDe eerste suggestie die ik u daarom wil aanreiken is om de voorstellen te ordenen en zoveel mogelijk een reeks prioriteiten op te stellen met betrekking tot de doelstellingen die wij willen bereiken.
The first thing that I should like to suggest is that you should collate and prioritise the objectives that we wish to achieve as soon as possible.
DutchOok geloof ik - - niemand heeft dit punt nog genoemd, hoewel het deel uitmaakt van de resolutie - - dat telegeneeskunde een zeer belangrijk middel is dat op dit gebied oplossingen kan aanreiken.
I also believe – and no-one else has mentioned this, but it is in the resolution – that tele-medicine is a very important way of dealing with this issue.