NL aanpassen
volume_up
[paste aan|aangepast] {werkwoord}

1. algemeen

Ik vind dat we het economisch beleid ook moeten aanpassen aan het sociale beleid.
In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.
Ten tweede moeten we de capaciteit van de vloot aanpassen aan de vangstmogelijkheden.
Secondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.
Het Hof van Justitie en de Rekenkamer zullen zich eveneens aan de uitbreiding moeten aanpassen.
The Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.
Immigranten moeten zich aanpassen aan hun nieuwe samenleving, maar de samenleving moet zich ook aanpassen aan hen.
Immigrants must adjust to their new societies – and societies must adjust too.
Iedereen moet zich aanpassen, iedereen zal zich moeten inspannen.
Everyone will need to adjust, everyone will need to make an effort.
De EU-integratie kan zich niet altijd aanpassen aan de zwakste schakel in de keten.
EU integration cannot always adjust to fit the weakest link in the chain.
Dat betekent dat bedrijven hun procedures daar ook aan moeten aanpassen.
This means companies will have to change their procedures appropriately.
Als u mij dat kunt uitleggen, dan zou ik mijn voorstellen misschien aanpassen.
If you can explain that to me, then perhaps I will change my proposals.
Als de landbouwpolitiek verandert, dan zal de financiering zich uiteraard ook moeten aanpassen.
If agriculture policy changes, the funding of it naturally has to change as well.
De WTO in haar huidige vorm is een mislukking, omdat zij noch aangepast, noch transparant is.
The WTO is a failure in its present form because the WTO is no longer appropriate nor is it transparent.
Een aangepast coulant monetair beleid is geen laks monetair beleid ".
Appropriate accommodating monetary policy is not lax monetary policy. '
Men moet deze leerlingen aangepast onderwijs bieden.
They need to be offered appropriate teaching.
Er is een algemene consensus over dat de Overeenkomst van Warschau aangepast dient te worden en er worden daar diverse pogingen toe ondernomen.
There is a general consensus that the Warsaw Convention needs to be modernized and there are various attempts to do so.
De EU-integratie kan zich niet altijd aanpassen aan de zwakste schakel in de keten.
EU integration cannot always adjust to fit the weakest link in the chain.
Ze veranderde haar naam in Vivian want ze wilde zich aanpassen aan Amerika.
She changed her name to Vivian because she wanted to fit in here in America.
Tot nu toe heeft Europa altijd met enige gematigdheid zijn middelen aangepast aan zijn ambities.
In moderation, Europe has so far always adapted its resources to fit in with its objectives.
We moeten het zo aanpassen, dat we het kunnen toedienen aan onze patiënten.
We need to fix it, so that we can deliver it to our patients.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Europese regelgeving inzake de vaststelling van maximumgehalten aan redisuen van bestrijdingsmiddelen moet worden aangepast.
Ladies and gentlemen, the European legislation on fixing maximum levels for pesticide residues is to be updated.
Invoerheffingen vormen een schijnoplossing die alleen maar schade toebrengt aan de EU-bedrijven die zich wel hebben aangepast aan de wereldeconomie.
Duties are quick fixes which only hurt those EU industries that have actually adapted to the global economy.
Want wat moeten wij anders doen dan ons aanpassen aan de grote veranderingen op het gebied van werk en van de plaats die werk in ieders leven inneemt?
It is therefore a matter of adapting to the changes that are affecting work and its place in everyone's lives.
Met andere woorden, er moeten goed gestructureerde overgangsregelingen worden getroffen, zodat de Ierse economie zich geleidelijk kan aanpassen.
In other words, well-constructed, transitional arrangements should be put into place to provide an economic soft landing for the Irish economy.
Die procedures moeten dus op de een of andere manier aangepast worden, niettegenstaande alle bemiddelende activiteiten die tussendoor hebben plaatsgevonden.
Those procedures must therefore be changed in one way or another, in spite of all the mediation that has taken place in the meantime.
En het probleem is, hoe je dat toezicht moet aanpassen aan die dynamische ontwikkelingen.
The problem is how to tailor this supervision to these dynamic developments.
Zij kunnen deze vormen van ontwikkelingssamenwerking aanpassen aan hun eigen specifieke omstandigheden.
This would allow Member States great flexibility to tailor development cooperation to their own particular needs.
Het lijkt alsof foetussen informatie halen uit de baarmoederlijke omgeving en hun fysiologie hieraan aanpassen.
It seems that fetuses are taking cues from the intrauterine environment and tailoring their physiology accordingly.
Alles wat wij de afgelopen twintig jaar aan de werkwijze van het Europees Parlement hebben leren waarderen en koesteren, moet aan de veranderende omstandigheden worden aangepast.
Everything has to be tested against what we have learned to appreciate and love about the modus operandi of the European Parliament over the last twenty years.
Niet het in beeld brengen van de huidige situatie is het probleem, maar het aanpassen van deze situatie.
Our main problem does not therefore involve understanding the situation we are in, but in trying to change it.
Ik wil de commissaris er graag aan herinneren dat wij deze kwestie eerder hebben besproken en de formulering hebben aangepast om de Commissie tegemoet te komen.
I would remind the Commissioner that we discussed these matters previously and amended the wording to try and accommodate the Commission.
u201D Ze hebben recent grote vorderingen gemaakt met het wijzigen van wetten, het aanpassen van hun systemen, die decennia oud zijn, het tot stand brengen van een realistischere aanpak.
They have progressed greatly in the recent past in changing laws, in amending systems that are decades old, to try and bring about a more realistic approach.
aanpassen (ook: passen)
Ik wil de commissaris er graag aan herinneren dat wij deze kwestie eerder hebben besproken en de formulering hebben aangepast om de Commissie tegemoet te komen.
I would remind the Commissioner that we discussed these matters previously and amended the wording to try and accommodate the Commission.
u201D Ze hebben recent grote vorderingen gemaakt met het wijzigen van wetten, het aanpassen van hun systemen, die decennia oud zijn, het tot stand brengen van een realistischere aanpak.
They have progressed greatly in the recent past in changing laws, in amending systems that are decades old, to try and bring about a more realistic approach.
Dat is een van de manieren waarop we ons aan deze prioriteiten aanpassen, en absoluut de manier waarop ik zal proberen onze efficiency te verbeteren, ook als het personeelsbestand hetzelfde blijft.
This is part of our own adjustment to these priorities, and that is definitely the way I will try to improve our efficiency, even on the basis of the given resources.
Alleen maar een aangepast mechanisch systeem, met zeer eenvoudige onderdelen.
It's just working with a tuned mechanical system, with very simple parts, but inspired from the fundamental dynamics of the animal.
Wat het eerste punt betreft hebben we een wetsontwerp opgesteld dat op het ogenblik wordt aangepast aan de hand van het commentaar van de verschillende betrokken partijen.
In relation to the first matter, we have drawn up a draft, which we are now fine-tuning, with the help of the comments of the various interested parties.
Samen willen wij minder barrières en betere toegang tot de markten, een rechtvaardiger handel, regels die duidelijker zijn en tegelijk beter aangepast om de meest behoeftige landen te steunen.
Both sides want fewer barriers and better access to markets, fairer trade and clearer rules that are also appropriately tuned to encouraging the poorest countries.
Bovendien heeft de Commissie dit jaar zelf de ramingen aangepast zodat er 329 miljoen ecu zal zijn die voor het eerst in een speciale reserve worden opgenomen.
Moreover, this year the Commission has itself readjusted the estimates so that we will have ECU 329m for the first time put in a special reserve.
Als de Raad en het Parlement besluiten dat de verordening moet worden aangepast om rekening te houden met aanschafkosten en voorzorgsmaatregelen, kunnen we dat bespreken.
If the Council and Parliament decide that it has to be readjusted to deal with purchases and precautionary measures, then that is something we can discuss.

2. "zich"

aanpassen
Het Hof van Justitie en de Rekenkamer zullen zich eveneens aan de uitbreiding moeten aanpassen.
The Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.
Ten tweede moeten we de capaciteit van de vloot aanpassen aan de vangstmogelijkheden.
Secondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.
Ik vind dat we het economisch beleid ook moeten aanpassen aan het sociale beleid.
In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.

Voorbeeldzinnen voor "aanpassen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit wil zeggen dat wij onze voorstellen van vóór Kyoto drastisch moeten aanpassen.
In other words, there is quite a lot which has to be adjusted to the up to Kyoto.
DutchHoe kunnen we ons aanpassen aan het hoge integratieniveau dat de Unie heeft bereikt?
How can we cope with the high degree of integration which the Union has achieved?
DutchDus vroeg ik me af: Goed, is dit een model voor creatie, zoals we onszelf aanpassen?
So I asked myself: Okay, is this a model for creation, this adaptation that we do?
DutchHoe zou een organisme zich ooit kunnen aanpassen door eigenbelang te overwinnen?
How could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest?
DutchOnze woordenschat aanpassen kan de zaak ook al een heel eind verder vooruithelpen.
Even changing our vocabulary could help move the matter a great deal further forward.
DutchWij vinden dat de markt zich heel goed kan aanpassen aan de huidige situatie.
We believe that the market is perfectly capable of adjusting to the current situation.
DutchDaarom moeten wij het institutioneel kader ook op een aantal punten wijzigen en aanpassen.
Certain parts of the legislative framework therefore need amending and changing.
DutchDaarom is het alleen maar billijk dat we de huidige visumregeling aanpassen.
It is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
DutchEén lidstaat moet zich aanpassen aan de bestaande regelingen voor de posterijen.
This is a question of compliance by just one Member State with existing postal arrangements.
DutchEn dit betekent dat we soms onze keuzes aanpassen om dit te voorkomen.
And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.
DutchAls landen hun rechtsstelsels aan elkaar aanpassen, moet dat altijd behoedzaam gebeuren.
Legal approximation between countries must always be handled very carefully.
DutchMen kan tarieven aanpassen aan tijdstip, dag, gewicht en euro-uitstoot.
Charges can be adapted according to time of day, day, weight and EURO emission class.
DutchCyprus zal zich probleemloos kunnen aanpassen aan het acquis communautaire.
Cyprus will have no trouble adjusting to the acquis communautaire.
DutchHet is dus noodzakelijk dat we ook hier de wettelijke voorwaarden aanpassen.
In other words, it is a question of making adjustments to the legal conditions in this area too.
DutchEn Aristoteles zei dat vaak, als we met andere mensen moeten omgaan, we de regels moeten aanpassen.
And Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
DutchOm ons Europese maatschappijmodel veilig te stellen, zullen we ons verder moeten aanpassen.
In order to safeguard our European social model, we will need to make further adjustments.
DutchDan staat er nog één punt open: het aanpassen van de huidige wetgeving.
There is a remaining issue: the adaptation of existing legislation.
DutchDat is waarom wij ze een betere wereld kunnen laten zien, waarom ze zich aanpassen.
That´s why we can show them a better world, why they convert.
DutchDit betekent dat wij ons moeten inhouden bij het veranderen en aanpassen van de richtsnoeren.
This means that we need to be much more sparing when changing and revising the guidelines.
DutchMaar daarvoor zullen wij onze stelsels moeten aanpassen en moderniseren.
But achieving this involves adapting and modernizing our systems.