NL aannemen
volume_up
[nam aan|aangenomen] {werkwoord}

Later vandaag zullen wij een resolutie aannemen waarin de benoeming van de president op deze voorwaarden wordt bevestigd.
We will pass a resolution confirming the appointment of the president later today on these terms.
- De Raad bevestigt dat de Europese Raad van 22 en 23 maart een Europees pact voor de jeugd heeft aangenomen.
The Council confirms that the European Council of 22 and 23 March adopted a European Youth Pact.
Sterker nog, deze toezegging zal worden bevestigd in de resolutie die het Parlement ter afsluiting van het hier momenteel aan de gang zijnde debat zal aannemen.
Furthermore, that green light will be confirmed when Parliament votes on the resolution which will conclude the present debate.
En wie hebben destijds de pachters aangenomen? ~~~ De Democraten, nietwaar?
And we should remember who employed the sharecroppers: the Democrats, right?
Dat is waar ambtenaren voor zijn aangenomen.
That is what officials are employed to do.
Deze belofte had betrekking op het aannemen van meer vrouwen zodat de EIB ongeveer evenveel mannen als vrouwen in dienst heeft of daar minstens naar streeft.
This promise related to recruiting more women, so that the EIB employs roughly the same number of men as women, or at least works towards that goal.
Teszler, ik hoop dat u wat zwarte werknemers zult aannemen voor u nieuwe fabriek."
Teszler, I sure hope you're going to hire some black workers for this new plant of yours."
Je moet ze aannemen om heel veel tijd te besteden.
You have to hire them to spend a lot of time.
Wat het wel kan, is de bazen aannemen en ontslaan.
What it can do is hire and fire the bosses.
Ik meen te mogen aannemen dat het voorzitterschap zulke praktijken veroordeelt.
I presume I can accept that the presidency condemns such actions.
Mag ik aannemen dat hij de vraag over de IJzeren Rijn nog schriftelijk gaat beantwoorden?
Can I presume that he will reply in writing to the question regarding the 'IJzeren Rijn '?
Naar ik mag aannemen, wordt ook Turkije uitgenodigd voor het Europese crisisberaad over Irak van volgende week maandag.
I presume that Turkey, too, has been invited to next Monday's European crisis deliberations on Iraq.
Hoe moeten landen als Estland, Polen en Cyprus dat punt anders aannemen?
How will this point be received by Estonia, Poland and Cyprus, for example?
Het gaat er natuurlijk niet om dat de ECB bindende voorschriften van de politieke instellingen zou moeten aannemen.
Obviously it is not a question of the ECB receiving binding instructions from political bodies.
Net zo vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat leden geen geschenken of diensten mogen aannemen bij het verrichten van hun werkzaamheden.
It is equally natural that we should start from the assumption that Members should not receive gifts or services for performing their duties.
Laten we aannemen, laten we bidden, dat het een korte oorlog is.
Let us suppose, let us pray, that it is brief.
Laten we verder aannemen dat alle zorgen die zijn geuit over de gevolgen van de oorlog voor de stabiliteit van het land ongegrond blijken.
Let us further suppose that all the worries expressed about the consequences in terms of the stability of the country prove unfounded.
Hoe komt het toch dat lidstaten die in de Raad richtlijnen aannemen vervolgens aarzelen om ze toe te passen?
So why do Member States, who are supposed to have accepted the Council's directives, drag their feet when it comes to applying them?
Het is belangrijk dat alle EU-landen deze uitdaging aannemen.
It is important that all the EU countries take up this challenge.
Dan kan ik amendement 1 intrekken en kunnen wij amendement 11 aannemen.
Then I can take back No 1 and we could then vote jointly on No 11.
Dit terwijl hij best weet, dat zij geen werk kunnen aannemen.
He said this in spite of knowing better, because they cannot take on work.
Voor de bemiddelingsprocedure van start gaat, moeten we echter opnieuw de amendementen herstellen die in eerste lezing aangenomen waren.
Even so, in order to engage in the conciliation procedure, we have to re-establish the amendments voted on in the first reading.
Als man en vrouw beiden een baan hebben en iemand voor het huishouden aannemen, dan is dat een arbeidsplaats en niet iets dat valt onder privé-genoegen.
If a husband and wife go out to work and someone is engaged to do the housekeeping, that is a job, not a private pleasure.
Als dit voorstel wordt aangenomen door het Europees Parlement, wordt de vangst met behulp van vallen in de praktijk onmogelijk in de Scandinavische landen.
If this proposal is adopted by the European Parliament, it will, in practice, be impossible to engage in trapping in the Nordic countries.
Er is niet veel scherpzinnigheid voor nodig om te raden welke houding die regeringen zullen aannemen als zij zelf de beslissing mogen nemen.
It is not hard to guess what the position of these Governments would be if they were the ones taking the decision.
Daarom zult u, heren commissarissen, die zich hiermee bezig moet houden, ervan moeten uitgaan dat dit Parlement, voor zover ik dat kan overzien, mijn voorstel zal aannemen.
Commissioners - those of you who are involved in this - I guess you will just have to get used to the fact that this Parliament will endorse my recommendation.
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Het is belangrijk dat alle EU-landen deze uitdaging aannemen.
It is important that all the EU countries take up this challenge.
Dan kan ik amendement 1 intrekken en kunnen wij amendement 11 aannemen.
Then I can take back No 1 and we could then vote jointly on No 11.
Dit terwijl hij best weet, dat zij geen werk kunnen aannemen.
He said this in spite of knowing better, because they cannot take on work.
aannemen (ook: opvangen)
Als dit voorstel wordt aangenomen door het Europees Parlement, wordt de vangst met behulp van vallen in de praktijk onmogelijk in de Scandinavische landen.
If this proposal is adopted by the European Parliament, it will, in practice, be impossible to engage in trapping in the Nordic countries.
Alhoewel ik wil aannemen dat hun ontzetting of hun ontroering vandaag echt is.
Though I assume their revulsion and disgust today is genuine.
Samuel Pierpont Langley had, naar we aannemen, het recept voor succes.
And Samuel Pierpont Langley had, what we assume, to be the recipe for success.
Laten we bijvoorbeeld aannemen dat het eerste geval in Zuid-Azië voorkomt.
Let's assume, for example, that the first case occurs in South Asia.

Voorbeeldzinnen voor "aannemen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWat betreft het snel aannemen van richtlijnen gaat de Commissie volledig akkoord.
With regard to the fast adoption of directives, the Commission totally agrees.
DutchOp dit terrein moet Europa een rol spelen, in alle beleidsvormen die wij aannemen.
Europe must play a role in this context, through all the policies that it pursues.
DutchLaten we eens even aannemen dat dit bedrag in zijn geheel naar onderzoek gaat.
Let us imagine for a moment that all of this money were to be invested in research.
DutchOnze positie zal afhangen van het al dan niet aannemen van een aantal amendementen.
Our position will be related to whether or not a number of amendments are accepted.
DutchZo'n houding mogen wij echter niet aannemen, en de Commissie eigenlijk evenmin!
However, that cannot be our position, nor should it be the position of the Commission.
DutchZij was unaniem van mening dat we vandaag toch een resolutie moeten aannemen.
The Group was unanimous in its view that we should in fact frame a resolution today.
DutchGeachte collega's uit het Noorden en het Zuiden, we moeten deze tekst aannemen.
Ladies and gentlemen from both North and South, we must vote in favour of this report.
DutchDaarom hoop ik dat wij met grote meerderheid deze ontwerpresolutie zullen aannemen.
I accordingly hope that we will obtain a large majority in favour of this resolution.
DutchIk denk dat het aannemen van dit verslag een aantal duidelijke pluspunten heeft.
I believe that adoption of this report would entail some clear benefits.
DutchIk hoop dat het Parlement ze net als de amendementen 3 en 4 kan aannemen.
I would hope that Parliament will approve them, as it did Amendments Nos 3 and 4.
DutchHet is niet omdat we ontelbare resoluties aannemen dat Europa een medespeler wordt.
Europe will not become a player by adopting who knows how many resolutions.
DutchIk hoop dat wij de tekst kunnen aannemen zonder de ingediende amendementen.
I hope that we can approve the text without any of the amendments presented.
DutchOok het aannemen van het Handvest van de grondrechten was een goede zaak.
It is also right and proper to have adopted the Charter of Fundamental Rights.
DutchWij zullen dus wanneer wij dit amendement aannemen, de Engelse versie aannemen.
That being so, we will, when voting, be voting for the English version.
DutchAmendement 21, dat hetzelfde beoogt, maar duidelijker is, kunnen wij evenwel aannemen.
However, Amendment No 21, which has the same objective but is clearer, is acceptable.
DutchHoe kon de Raad die verklaring aannemen zonder rekening te houden met de Commissie?
How could the Council have adopted this statement without the support of the Commission?
DutchIndien we deze uitdaging niet aannemen, zullen in Europa arbeidsplaatsen verloren gaan.
If we do not pay attention to these challenges it will cost jobs in Europe.
DutchHet belang van werken op hoogten en het aannemen van deze richtlijn is eveneens duidelijk.
The importance of working at heights and having this directive is clear also.
DutchDaar komt echter nog bij dat de Verenigde Staten een dreigende houding aannemen.
At the same time, the United States have taken a threatening stand.
DutchWat dat betreft zal deze Top enkele politieke verklaringen aannemen.
The summit will be endorsing a number of political declarations in this regard.