NL

aannemelijk {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aannemelijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen aantal door hen aangestipte problemen vonden wij echter niet erg aannemelijk.
But some of the difficulties raised we found difficult to credit.
DutchHet is aannemelijk dat we van chocoladetaart houden omdat die zoet is.
It stands to reason that we love chocolate cake because it is sweet.
DutchOmdat dit weinig aannemelijk is, zou ik graag weten of dit de waarheid is?
Is that really true because it is very hard to believe?
DutchConsequente informatie-uitwisseling zal daarom voor de nabije toekomst niet zonder meer aannemelijk zijn.
The consistent exchange of information is therefore not very likely in the near future.
DutchDie theorie is heel aannemelijk omdat bijna al de rest van de biologie met vorm werkt.
And that’s a perfectly reasonable theory in the sense that almost everything else in biology works by shape.
DutchEn het maakt alles mogelijk, En alles aannemelijk.
And it makes anything possible, makes anything rationalizable.
DutchNiettemin is het niet aannemelijk dat dit zal leiden tot de enorme besparingen die het Parlement er in 1998 van verwacht.
However, it is unlikely to result in the very important savings expected by Parliament in 1998.
DutchWij kunnen ons tamelijk goed vinden in uw institutionele visie en wat u hebt gezegd over Lissabon is ook aannemelijk.
We substantially agree with your vision for the institutions and we endorse what you have said about Lisbon.
DutchHij hoeft alleen maar naar de rechtbank of een bevoegde instantie te gaan om aannemelijk te maken dat er sprake is van discriminatie.
They need only go to a court or competent authority to establish the facts of discrimination.
DutchDat wordt natuurlijk ook aannemelijk gemaakt door het feit dat momenteel slechts 1% van de bankrekeningen in de Europese Unie eurorekeningen zijn.
A sign of this is of course that only 1 % of banknotes within the European Union have been converted to date.
DutchEn ik stel hier de vraag: is het aannemelijk dat de te controleren instantie uitmaakt waarover en in hoeverre ze gecontroleerd wil worden?
I ask you: can it be right for the institution under audit to determine on what and to what extent it wishes to be audited?
DutchWat mij betreft, ik zal, zodra dit probleem in dit Huis ter sprake komt, trachten aannemelijk te maken dat de prioritaire projecten gerespecteerd moeten worden.
So when this problem is discussed in the House, I shall urge that the priority projects should be respected.
DutchHet is niet aannemelijk dat zich bij deze beperkte stelsels overloopeffecten zullen voordoen, die de stabiliteit van de financiële markt in gevaar kunnen brengen.
These limited schemes are not likely to have any spillover effects which could endanger financial market stability.
DutchDe verwachting dat de werkloosheid - volgens de genoemde studies - van 2, 2 % tot 3, 7 % zal toenemen, lijkt echter zeer aannemelijk te zijn.
However, what does seem to be correct is the information that unemployment may rise - according to the studies - by between 2.2 % and 3.7 %.
DutchFermi's redenering was ongeveer dat het universum zo groot is dat het aannemelijk is dat er ander intelligent leven zou moeten zijn.
Fermi's reasoning, if I may paraphrase badly, is that the universe is so vast that it stands to reason, there should be other intelligent life out there.
DutchHet verband tussen verlies van marktaandeel en te hoge arbeidskosten is inderdaad niet te bewijzen, maar wel degelijk aannemelijk te maken.
The link between the loss in market share and labour costs which are too high cannot be proven, it is true, but a reasonable case can be made for it.
DutchLet wel, niet dat zij " wist ", maar dat het " aannemelijk was dat zij wist " van deze misdaden, een wel heel eigenaardige opvatting van schuld volgens onze juridische normen.
Note, not 'knowledge ' but 'foreseeable knowledge ' - a very peculiar notion indeed of guilt by our standards of justice.
DutchEr wordt helaas nergens aannemelijk gemaakt dat de bestrijding van de criminaliteit en het terrorisme daadwerkelijk zal verbeteren door de voorgestelde maatregelen.
Regrettably, it contains no plausible evidence that the proposed measures will actually serve to improve our collective ability to fight crime and terrorism.
DutchDe Nederlandse regering heeft een rapport uitgebracht waarin aannemelijk wordt gemaakt dat Echelon bestaat en de Raad heeft hier ook gezegd dat hij onze bevindingen onderschrijft.
The Dutch government has issued a report in which a reasonable case is made for the existence of ECHELON and the Council has also said that it supports our findings.
DutchHet klinkt aannemelijk dat de behandeling van kinderen wordt verbeterd met meer onderzoek naar en de ontwikkeling en goedkeurig van voor het metabolisme van kinderen geschikte geneesmiddelen.
It makes sense to improve the treatment of children by increasing the research, development and approval of medicines which are suited to the metabolism of the child.