"aanmelding" vertalen - Engels

NL

"aanmelding" in het Engels

NL

aanmelding {de}

volume_up
Het spijt me, mevrouw, maar ik heb geen aanmelding voor een stemverklaring van u.
I am sorry, Madam, but I have no record here of your application to give an explanation of vote.

Voorbeeldzinnen voor "aanmelding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWanneer is de catch-the-eye-procedure vervangen door een systeem van aanmelding vooraf?
When did the system change from catch – the– eye to putting down names?
DutchHet spijt me, mevrouw, maar ik heb geen aanmelding voor een stemverklaring van u.
I am sorry, Madam, but I have no record here of your application to give an explanation of vote.
DutchBovendien wordt vastgesteld dat bij de aanmelding van slachtoffers discriminerend opgetreden wordt.
There is also evidence of a discriminatory response to victims reporting crime.
DutchIn dat geval moet er gedetailleerde informatie over de aanmelding worden gepubliceerd.
The purpose of that provision is to speed up the procedure.
DutchDergelijke besluiten moeten binnen twee maanden na ontvangst van een volledige aanmelding worden genomen.
Such decisions must be taken within two months following the receipt of a complete notification.
DutchDan zijn er ook goede redenen om, ondanks deze kaart, in een verplichte aanmelding vooraf te voorzien.
There is also an argument for introducing early notification obligations as well as having this card.
DutchEveneens komt men tot de conclusie dat het redelijk is een voorafgaande aanmelding van de werkzaamheden te verlangen.
It was also concluded that it is reasonable to request the preliminary notification of activities.
DutchBovendien wordt vastgesteld dat bij de aanmelding van het slachtoffer discriminerend opgetreden wordt.
In addition, it has been ascertained that when victims report crimes they are subjected to discriminatory behaviour.
DutchWelnu, niet-aanmelding van werk veroorzaakt in de lidstaten omvangrijke economische en maatschappelijke schade.
Major economic and socio-political damage is being caused in the Member States through work not being declared.
DutchDe aanmelding vindt plaats in het ontvangende land en niet - zoals aanvankelijk de bedoeling was - in het land van oorsprong.
They register in their new country, rather than – as originally planned – in the one that they left.
DutchIk vind het erg belangrijk dat de grote interesse die uit deze aanmelding blijkt, ook wordt omgezet in concrete daden.
I think it is very important that this considerable display of interest must now be translated into concrete action.
DutchOok kan ik amendement 24 op artikel 11 aanvaarden, waarbij ik voorstel de term " onmiddellijke " te vervangen door " regelmatige " aanmelding.
I also welcome Amendment No 24 to Article 11, but propose to reformulate, providing for " regular " rather than " immediate " notification.
DutchDe liberale fractie is dan ook blij dat de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid ons steunt in onze eis inzake de aanmelding van individuele steunverlening.
The Liberal group is delighted that the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy has supported us in requiring these subsidies to be made public.
DutchTot slot kan de Commissie amendement 3, waarin verplichte aanmelding van het vervoer van gevaarlijke goederen voor doorvoerschepen voor de kust van de lidstaten wordt geïntroduceerd, niet aanvaarden.
Finally, the Commission cannot accept Amendment No 3, which introduces notification requirements for vessels in transit off the coast of Member States.
DutchDe Raad is zich terdege bewust van de problemen waarmee sommige nieuwe politieke partijen van de etnische minderheden in Roemenië worden geconfronteerd bij hun aanmelding voor de verkiezingen.
The Council is well aware of the problems faced by certain new political parties representing ethnic minorities in Romania in registering themselves to stand for election.
DutchWij zijn echter bereid en achten het wenselijk om bepaalde aspecten van de besluitvorming waar mogelijk te bespoedigen, bijvoorbeeld door standaardformulieren voor aanmelding op te stellen.
However, we are prepared and indeed willing to try to speed up certain aspects of the decision-making wherever possible, for example preparing the standard notification forms.
DutchHet Reglement bepaalt dat als leden het verzoek doen in de hoedanigheid van auteur het woord te voeren, zij spreken in volgorde van aanmelding bij de vergaderdiensten van het Parlement.
The Rules of Procedure are as follows: when Members request to speak as author, their turn to speak depends on the order in which they arrived at Parliament ’ s Sessional Services.