NL

aanleggen [legde aan|aangelegd] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Een daarvan was een tunnel onder de rivier de Theems, die ongeveer 20 mijl lang zou moeten worden en die in zo'n tien jaar zou kunnen worden aangelegd.
One was an interceptor tunnel underneath the river Thames, which would be about 20 miles long and would take about ten years to construct.
Ik moet jullie erop wijzen dat de weg die jullie uitgestippeld hebben slecht aangelegd is, teveel scherpen bochten vertoont en geen eindbestemming heeft.
I have to say to you that the road you outlined to us this morning is very badly constructed, has too many sharp bends and shows no ultimate destination.
De minister van Milieu wilde oorspronkelijk EU-fondsen voor de bouw van de inrichting, ook al zou deze worden aangelegd in een speciaal beschermd gebied voor wilde vogels.
The Minister for the Environment originally sought EU funding to construct the plant even though it would be located in a special protection area for wild birds.

Voorbeeldzinnen voor "aanleggen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe lidstaten moeten vrij kunnen beslissen over het aanleggen van veiligheidsvoorraden.
Member States must be able to decide freely on the organisation of security stocks.
DutchHet is belangrijk dat wij geen grotere reserves aanleggen dan noodzakelijk.
It is important for us not to set aside larger reserves than necessary in the budget.
DutchAls een kunstvorm ligt het ergens tussen stillevens schilderen, en sanitair aanleggen.
As an art form it lies somewhere between still-life painting and plumbing.
DutchElke stuk groen dat we aanleggen is een uitnodiging voor dieren om met ons samen te leven.
And every green space we create is an invitation for non-humans to cohabit with us.
DutchDeze wijzigen enkel indien het schip op het grondgebied van een derde land zou aanleggen.
They will be modified only if the vessel were to touch land on third-country territory.
DutchHet is dus zaak dat de EU het rooien en opnieuw aanleggen van oude aanplantingen steunt.
Therefore, it is important that the EU gives support to clear and restructure old plantations.
DutchMoeten we nu een cordon sanitaire aanleggen dat iedere vorm van dialoog onmogelijk maakt?
Do we now need to erect a cordon sanitaire, which effectively means there will be no dialogue?
DutchEuropa moet een databank aanleggen en voor betrouwbare statistieken zorgen.
Europe will get a database and a reliable statistical system.
DutchTot slot ben ik voorstander van het aanleggen van een soort scorebord voor overbodige wetgeving.
Finally, I am an advocate of setting up some kind of scoreboard for redundant legislation.
DutchBij het aanleggen van de funderingen van een huis zouden er wormen de dupe worden.
Digging the foundations for a house would hurt worms.
DutchWe kunnen niet vooraf een vaccin bereiden of een voorraad vaccins aanleggen.
We cannot prepare a vaccine in advance or stockpile it.
DutchOverigens blijft China ook doorgaan met het aanleggen van enorme voorraden antipersoonsmijnen.
I am reminded that China also continues to stockpile enormous quantities of anti-personnel landmines.
DutchHet is belangrijk om te benadrukken dat de lidstaten hun eigen nationale voorraden moeten aanleggen.
It is important to emphasise that Member States will have to create their own national stockpiles.
DutchTen tweede moeten we enorme biodiversiteitreserves op de planeet aanleggen en niet alleen op één plek.
Secondly, we need to create huge biodiversity reserves on the planet, and start moving them around.
DutchDe Commissie vervoer en toerisme is van mening dat de Europese Unie een zwarte lijst moet aanleggen.
The Committee on Transport and Tourism recommends that the European Union should draw up a blacklist.
DutchTot slot wijzen we op het feit dat centrale banken overal ter wereld grotere euroreserves aanleggen.
We also refer to the growing number of central banks around the world that are increasing their euro reserves.
DutchHerbebossing op een plek waar erosie moet worden voorkomen of beschermingsbossen aanleggen is natuurlijk vanzelfsprekend.
It goes without saying that we should reforest in order to prevent erosion or protect woods.
DutchWij mogen echter geen geografische maatstaven aanleggen.
But of course the criteria cannot be geographical.
DutchDat is wat anders dan bruggen bouwen en autowegen aanleggen!
DutchVoorts heb ik er kennis van genomen dat u voorstander bent van het aanleggen van een reserve in de landbouwbegroting voor 1999.
I also noted that you consider it appropriate to provide a reserve in the agricultural budget.