NL

aankloppen [klopte aan|aangeklopt] {werkwoord}

volume_up
Om die reden willen wij met man en macht de verantwoordelijkheid delen om hen die aan onze deur aankloppen in ons huis binnen te laten.
Therefore, we have an increased share of the responsibility for opening the door to those who knock, asking to be let in.
Maar één ding is duidelijk: we mogen het niet aan het toeval blijven overlaten in welk land de meeste asielzoekers of vluchtelingen aankloppen.
But one thing is clear: the door on which the majority of asylum seekers or refugees knocks cannot be left to chance.
De Commissie wil bij de landen die deze voorstellen uitdrukkelijk hebben verworpen gaan aankloppen om afzonderlijke vergunningen te krijgen.
As for the countries that have explicitly rejected these proposals, the Commission intends to go round knocking on every door to get individual authorizations.

Voorbeeldzinnen voor "aankloppen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit lijkt erop te wijzen dat steeds meer mensen bij ons aankloppen om de juiste redenen.
This suggests that more and more people are coming to us for the right reasons.
DutchDe heer Moscovici zegt dat we maar bij onze nationale regeringen moeten aankloppen om kritiek te leveren.
Mr Moscovici says that we must turn to our own national governments and criticise them.
DutchAls je echt wilt dat dit liedje er komt, moet je later nog eens aankloppen als ik wel tijd voor je heb.
If you really want to exist, come back at a more opportune moment when I can take care of you.
DutchZij willen duidelijk weten bij wie ze waarvoor moeten aankloppen.
They want to know clearly who to go to for what.
DutchAls wij een concreet engagement willen voor de economische vooruitzichten moeten wij bij de jeugd aankloppen.
We owe it above all to the younger generation to make a practical commitment to the future of our economy.
DutchDe BLNS-landen zijn bij mij reeds komen aankloppen om te vragen wat ons standpunt zal zijn op deze conferentie.
I have had representation from the BLNS countries asking exactly what the position is on that Conference.
DutchAls ze dat echter toch doet, moeten wij met onze gegevens elders aankloppen en dat zou dan de Europese publieke opinie zijn.
Otherwise we will have to deal with these matters in another forum, and that would be before the European public.
DutchOm die reden willen wij met man en macht de verantwoordelijkheid delen om hen die aan onze deur aankloppen in ons huis binnen te laten.
Therefore, we have an increased share of the responsibility for opening the door to those who knock, asking to be let in.
DutchMaar één ding is duidelijk: we mogen het niet aan het toeval blijven overlaten in welk land de meeste asielzoekers of vluchtelingen aankloppen.
But one thing is clear: the door on which the majority of asylum seekers or refugees knocks cannot be left to chance.
DutchDe aanhangig gemaakte zaken worden telkens weer op de lange baan geschoven, waardoor de Europese burgers die voor steun bij ons aankloppen uiteindelijk de moed verliezen.
As a result, cases drag on interminably, to the disappointment of the European citizens seeking our support.
DutchTime Warner komt aankloppen. ~~~ Ze willen ons terug op de sofa hebben en consumeren -- niet produceren, niet delen. ~~~ Wij moeten "Nee" zeggen.
Time Warner has called and they want us all back on the couch, just consuming -- not producing, not sharing -- and we should say, "No."
DutchHet is in dit geval bijzonder nuttig dat de afgevaardigde die zich hier met zoveel ijver mee bezighoudt, rechtstreeks kan aankloppen bij de minister.
It is very useful on this occasion that the Member who is pursuing this so vigorously has the ear and direct access to the Minister.
DutchVelen zijn bij ons, afgevaardigden, komen aankloppen omdat de betrokken organisaties niet meer zeker wisten of ze het geld tijdig zouden krijgen.
We in Parliament received many pleas from organisations affected, which of course could no longer be certain that they would receive the money on time.
DutchDe Commissie wil bij de landen die deze voorstellen uitdrukkelijk hebben verworpen gaan aankloppen om afzonderlijke vergunningen te krijgen.
As for the countries that have explicitly rejected these proposals, the Commission intends to go round knocking on every door to get individual authorizations.
DutchOp dit moment zien we dat het proefproject Hamas van de Moslimbroederschap voor geld bij Iran moet aankloppen, hetgeen de woede wekt van Saoedi-Arabië en Egypte.
We are in a position in which the Muslim Brotherhood pilot project Hamas has to turn to Iran to beg for money, making Saudis and Egyptians furious.
DutchIk hoop dat de heer Gawronski en de zijnen zullen aankloppen bij de nationale hoofdsteden die het kaderbesluit inzake terrorisme nog niet hebben geïmplementeerd.
I hope Mr Gawronski and his friends are knocking on the doors of those national capitals which have not implemented the framework decision on terrorism.
DutchWij verklappen beslist geen geheim als we vermelden dat vooral grote Duitse autoproducenten, Mercedes en BMW, bij ons zijn komen aankloppen.
We are surely not giving away too much by naming names and saying that it was, in particular, a couple of major German car manufacturers, Mercedes and BMW, who knocked on our door.
DutchHet kan niet zo zijn dat wij mensen eerst een wortel voorhouden en vervolgens, als ze bij ons aankloppen, tegen hen moeten zeggen dat wij onze woorden niet kunnen waarmaken.
What we must not do is again dangle a carrot before them and then later have to say that there is no basis capable of supporting what we want to do.
DutchDe lokale autoriteiten, gemeenten en burgemeesters van de armste stedelijke gebieden zullen nu niet meer kunnen aankloppen bij de Europese Unie voor steun.
Now, the local authorities, the municipalities and the mayors of the least-favoured urban areas can no longer go to Brussels to seek solidarity and aid from the European Union.
DutchWie wél uitleent aan regeringen die op deze lijst staan, draait zelf voor de eventuele schuld op en kan niet komen aankloppen bij de internationale gemeenschap.
Those who do lend money to governments on such a list would be exposing themselves to the risk of debt and would be unable to ask the international community to bail them out.