"aanhoren" vertalen - Engels

NL

"aanhoren" in het Engels

NL

aanhoren [hoorde aan|aangehoord] {werkwoord}

volume_up
De bewering dat wij concurrenten van de locale vissers zijn, kan ik niet meer aanhoren.
I cannot listen again to the claim that we are competing with the local fishery.
Dat had betekend dat we de heer Posselt een kwartier lang hadden moeten aanhoren.
This would have meant that we would have had to listen to Mr Posselt for a whole fifteen minutes.
We moeten naar hen luisteren, hen aanhoren en de ontwerprichtlijn dienovereenkomstig herzien.
We should listen to them, we should hear what they have to say and review the proposal for a directive accordingly.

Voorbeeldzinnen voor "aanhoren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe bewering dat wij concurrenten van de locale vissers zijn, kan ik niet meer aanhoren.
I cannot listen again to the claim that we are competing with the local fishery.
DutchDaarna hadden wij het voorrecht de premier van Portugal te mogen aanhoren.
We then had the privilege of the Prime Minister of Portugal speaking.
DutchDat had betekend dat we de heer Posselt een kwartier lang hadden moeten aanhoren.
This would have meant that we would have had to listen to Mr Posselt for a whole fifteen minutes.
DutchHier applaudisseren afgevaardigden wanneer zij voorstellen aanhoren die zij gepast achten.
Here, Members applaud when they hear certain proposals put forward that are deemed appropriate.
DutchNa het aanhoren van vele collegae die wel die opvatting aanhangen was dit werkelijk een opluchting.
Having heard many Members who share the view expressed in the opinion, this was a real relief.
DutchIk zal de rapporteur aanhoren, vervolgens zal ik een beslissing nemen, en van daaruit zullen we verdergaan.
I will hear the rapporteur, I will make a ruling and then we will proceed.
DutchIn de eerste plaats: ik kan het echt niet meer aanhoren.
First of all, I am fed up with hearing that we should learn lessons.
DutchIk wens niet in te gaan op de kern van de zaak noch op al de onzin die ik hier heb moeten aanhoren.
I do not wish to comment on the matter in detail, or on the nonsense I have been subjected to today.
DutchZe zijn niet als jullie allemaal die netjes in een rij kunnen zitten en urenlang gepraat kunnen aanhoren.
They're not like all of you who can sit in rows and hear things said to you for hour after hour.
DutchHet domme gepraat dat wij mochten aanhoren, heeft geen enkele betrekking op datgene wat in het voorstel staat.
The silly talk that we have had to listen to has nothing to do with what is in the proposal.
DutchMaar ik slaap er altijd zo slecht, omdat ik het geblaf van deze zwerfhonden niet kan aanhoren.
But I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
DutchU hebt er vandaag ongetwijfeld reeds veel moeten aanhoren.
Clearly, you have already put up with enough of that today.
DutchIk hoop dat de Raad deze boodschap zal snappen en ons dus zoveel mogelijk zal aanhoren in onze wensen.
I hope that the Council will take our message on board and accommodate our wishes as much as possible.
DutchWe moeten naar hen luisteren, hen aanhoren en de ontwerprichtlijn dienovereenkomstig herzien.
We should listen to them, we should hear what they have to say and review the proposal for a directive accordingly.
DutchIk verzoek hen allemaal de nodige aandacht op te brengen, of anders, als ze de toespraak niet willen aanhoren, de zaal te verlaten.
I invite you all to pay attention or, if you do not wish to listen, to leave the House.
DutchWel zijn de commissaris en zijn medewerkers hier aanwezig, en zij kunnen ons in ieder geval aanhoren.
Still, we do have the Commissioner and his colleagues here, and they at least will be able to hear what we have to say.
DutchIk dacht dat ik al de aanvullende vragen zou aanhoren en dan één totaal aanvullend antwoord zou geven.
I was under the impression that I would listen to all the additional questions first and then respond to them all in one go.
DutchDat moeten we al eeuwenlang aanhoren.
That has always been the case down the centuries.
DutchIk kan het echter niet aanhoren dat men zegt dat er geen gezinsmodel meer is en dat alle gezinsmodellen gelijkwaardig zijn.
But I cannot allow it to be said that there is no longer a family model and that all family models are equally valid.
DutchIk vind echt dat het Bureau in zijn wijsheid, na het aanhoren van deze biecht van vanmorgen, deze zaken opnieuw zou moeten willen bezien.
I do think that the Bureau, in its wisdom, after hearing this confession this morning would wish to reconsider these matters.