NL

aangezien {voegwoord}

volume_up
De tekst zal van bijzondere betekenis zijn, aangezien hij duidelijk en leesbaar is.
This text will stand out because it is clear and because it is accessible.
Dat was een belangrijk succes, aangezien dit allemaal lastige en gevoelige kwesties zijn.
That was a significant success because these are all difficult and sensitive issues.
Natuurlijk is daar niets op tegen, aangezien dat in het Verdrag is neergelegd.
Clearly there is no objection to that because the Treaty spelled it out.
aangezien (ook: omdat, want, daar, vermits, wijl)
Aangezien er geen verplicht vergunningenstelsel komt, is de balans overduidelijk.
Since there is to be no compulsory system of authorisations, the balance is abundantly clear.
Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, worden de notulen goedgekeurd.
Since there are no further comments, the Minutes are approved.
Er is nu geen reden om deze te beantwoorden, aangezien hij zelf nu niet aanwezig is.
However, there is no point in replying to it now since he is not here himself now.
Aangezien deze verworpen zijn, hebben mijn fractie en ik tegengestemd.
The rejection of these amendments is the reason why I and my group voted against this report.
Aangezien dit niet het geval is, kunnen wij het amendement niet aanvaarden.
That is the reason why we cannot accept this amendment.
Aangezien dit niet de methode is die in dit verslag wordt toegepast, heb ik mij van stemming onthouden.
That is not the approach followed in this report, and for that reason I abstained.

Voorbeeldzinnen voor "aangezien" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
I can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
DutchAan dit mirakel zal snel een einde komen, aangezien het volkomen onhoudbaar is.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DutchAangezien het al laat op de avond is, wens ik daar echter niet dieper op in te gaan.
However, at this time of night I do not wish to go any deeper into the question.
DutchIk vond dat heel vreemd, aangezien Europcar in alle nieuwe lidstaten actief is.
I found that very strange because Europcar operates in all the new member countries.
DutchIk zal het echter toch doen, aangezien wat er is gezegd soms veel te ver ging.
I shall reply, however, because the comments have occasionally been very excessive.
DutchIk zal echter voor het voorstel stemmen, aangezien het over minimumnormen gaat.
However, I shall vote in favour of the proposal, since it establishes minimum rules.
DutchAangezien de heer Collins hier niet aanwezig is, kunnen wij echter niets doen.
But, since Mr Collins has not turned up, there is nothing we can do about it.
DutchAangezien u bij u thuis biomassa probeert te benutten, weet u hoe moeilijk dat is.
You are trying to use biomass in your house and you know how difficult it is.
DutchIk hoef het dus niet in stemming te brengen, aangezien het is ingetrokken.
There is therefore no need to vote on this proposal since it has been withdrawn.
DutchEr is nu geen reden om deze te beantwoorden, aangezien hij zelf nu niet aanwezig is.
However, there is no point in replying to it now since he is not here himself now.
DutchEn aangezien dit beleid zelf ook zeer breed is, was de discussie eveneens breed.
It is indeed a very broad policy and it was therefore a broad discussion.
DutchEn aangezien we enig vertrouwen hadden opgebouwd, geloofden we in elkaars oprechtheid.
And since we had established some trust, we believed in each other's sincerity.
DutchAangezien er zoveel lawaai is, onderbreek ik mijn betoog voor een voorstel van orde.
Given the volume of noise that can be heard, I shall stop to make a point of order.
DutchDat is voor niemand goed geweest, aangezien wij met elkaar handel drijven.
This has been good for nobody because in reality we all trade with one another.
DutchAangezien de opruiming van mijnen nog niet is voltooid, wordt de wederopbouw vertraagd.
Reconstruction has been delayed because mine clearance work is not yet finished.
DutchAangezien de Europese Unie geld van belastingbetalers gebruikt, is dat onze plicht.
Given that the European Union is using taxpayers ' money, this is our duty.
DutchDe hoogste waarden van het lawaai zijn van belang, aangezien die storend zijn.
It is the peak noise values which are of interest as it is those which cause nuisance.
DutchAangezien ik geen opgestoken handen zie, lijkt het dat wat ik zeg waar is.
Well, since I'm not seeing the hand, it appears that what I'm stating is true.
DutchMaar aangezien het systeem het antwoord niet kent, kan het je geen punten geven.
But since it doesn't know the answer for it, it cannot grade it for you.
DutchAangezien ook ik een alpenbewoner ben, concentreer ik mij ietwat meer op dat gebied.
Since I am also a resident of the Alps, I will concentrate rather more on this area.