"aangewezen" vertalen - Engels

NL

"aangewezen" in het Engels

NL aangewezen
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Daartoe zullen de aangewezen procedures gevolgd moeten worden.
   – That will have to go through the appropriate procedures.
Ben ik wel het aangewezen doelwit voor de opmerkingen van de heer Von Boetticher?
Am I really the most appropriate target for Mr von Boetticher's words?
Hierbij is samenwerking met het IMF en de Wereldbank aangewezen.
Cooperation with the IMF and World Bank would seem appropriate here.

Voorbeeldzinnen voor "aangewezen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVoor 2003 zijn een aantal projecten op dit terrein aangewezen voor financiering.
For 2003, a number of cancer-related projects have been identified for funding.
DutchVoorzitter Prodi is door de Raad aangewezen en door dit Parlement bekrachtigd.
President Prodi has been appointed by the Council and voted in by Parliament.
DutchDe MOL's blijven vaak aangewezen op de export van slechts een of twee basisproducten.
The LDCs are still, in many cases, exporters of only one or two basic products.
Dutch    De Raad van gouverneurs bestaat uit de door de lidstaten aangewezen ministers.
The Board of Governors shall consist of the ministers designated by the Member States.
DutchWe zijn nog altijd aangewezen op een externe energiebron en externe berekening.
So, we're still using an external power source and external computation.
DutchWij hebben de WTO aangewezen als het voornaamste forum voor het indienen van klachten.
We have identified the WTO as the principle forum to which complaint should be made.
DutchIk denk dat een fatsoenering van de tekst van het Verdrag meer aangewezen was.
I think that tidying up the text of the Treaty might have been a better judged approach.
DutchHet lijkt dat de Verenigde Naties daarvoor toch het meest aangewezen forum zouden zijn.
It appears that the United Nations would be the most suitable forum for this.
DutchDaarom is het aangewezen dat de UNO-Veiligheidsraad een dergelijke maatregel bekrachtigt.
It would also be desirable for the UN Security Council to confirm such a measure.
DutchHet aangewezen podium voor verdere regelgeving is in dit geval de IMO.
The relevant forum for pushing forward the regulations is in this case the IMO.
DutchHet thema levenslang leren is unaniem aangewezen als prioriteitsterrein.
The subject of lifelong training was unanimously adopted as a priority area.
DutchDe plek waar de Autoriteit gevestigd moet worden moet overigens nog aangewezen worden.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
DutchDaarna ben je op jezelf aangewezen, want de pandemie gaat van 18 tot 24 maanden duren.
And then you're on your own because the pandemic is going to last for 18 to 24 months.
DutchMevrouw Roth-Behrendt zei dat het voorzorgsbeginsel de aangewezen benaderingswijze was.
Mrs Roth-Behrendt said that the precautionary principle has to be the right approach.
DutchFinland moet garanderen dat de aangewezen middelen doeltreffend worden gebruikt.
Finland has to ensure that all allocated funds are used effectively.
DutchHet is mij een eer als rapporteur te zijn aangewezen voor dit belangwekkende verslag.
It is an honour to be chosen as the rapporteur for this important report.
DutchDeze VN-organisatie is het aangewezen orgaan voor wereldwijde nucleaire problematiek.
This UN organisation is the designated body for worldwide nuclear issues.
DutchDaarom is het aangewezen de reclame voor tabak ook in andere media te beperken.
Thus, it stands to reason to ban tobacco advertising in other media.
DutchEen daarvan is paragraaf 3, waarin een datum voor referenda wordt aangewezen.
One of these was paragraph 3, indicating the period in which referendums might take place.
DutchWel blijft de aangewezen bevoegde autoriteit in laatste instantie verantwoordelijk.
The single authority would, however, retain ultimate responsibility.