NL

aangevuld {voltooid deelwoord}

volume_up
aangevuld
aangevuld
Dat is belangrijk, want als de druk van de visserij hoog is, wordt die populatie niet aangevuld.
Now that's important, though, because if there's a lot of fishing pressure, that population doesn't get replenished.
Het probleem is dat tot nu toe slechts 5589 ton is aangevuld, waardoor de buffervoorraden op een zeer laag peil zijn, te weten 17,24% van de normale hoeveelheid.
The problem is that so far only 5 589 tonnes have been replenished, leaving the buffer stocks very low, at a level of 17.24 % of the full amount.
aangevuld (ook: bijgevuld)

Voorbeeldzinnen voor "aangevuld" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar, we zijn het er over eens dat dit Stabiliteitspact moet aangevuld worden.
We are nonetheless of the opinion that the stability pact must be complemented.
DutchWij hebben het halfhartige voorstel van de Commissie dan ook gewijzigd en aangevuld.
We have therefore amended and supplemented the Commission's half-hearted proposal.
DutchHet op zich goede voorstel van de Commissie is moedig aangevuld door het Parlement.
Parliament has had the courage to add to this excellent proposal by the Commission.
DutchUiteraard moet dit Witboek over de interne markt met andere witboeken worden aangevuld.
Naturally, this White Paper on the internal market will be supplemented by others.
DutchDit wordt aangevuld met verdere lagen technologie zoals verhoogde realiteit.
Now this is being augmented with further layers of technology like augmented reality.
DutchZoals gezegd wordt dat aangevuld met een verscherpte controle van het scheepvaartverkeer.
As I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
DutchIk hoop dat wat ontbreekt nog wordt aangevuld, om zo een echte vulling te krijgen.
I hope that these gaps can still be filled, so that we are talking about a real filling.
DutchDientengevolge zou de tekst moeten worden aangevuld met de woorden: " door de Commissie ".
As a consequence it should be complemented with the words: ' by the Commission '.
DutchWaterkracht moet worden aangevuld met andere energievormen dan afvalverbranding.
Hydroelectric power should be supplemented by forms of energy other than waste incineration.
DutchDe lijst van uitzonderingen op het herroepingsrecht moet ook nog worden aangevuld.
Furthermore, the list of exceptions to the right of withdrawal still needs to be added to.
DutchHet Parlement heeft de definitie van het begrip gebrek zinvol aangevuld.
Parliament has supplemented the term 'lack of conformity ' in a helpful way.
DutchBijgevolg moesten de reeds bestaande bepalingen worden aangevuld en aangepast.
Consequently, the provisions on this matter already in existence needed to be supplemented.
DutchHet reactionair juridisch arsenaal wordt nu nog aangevuld met nieuwe wetsbepalingen.
The reactionary legal arsenal is being reinforced with new provisions.
DutchNiet alleen uit Nigeria zelf, maar aangevuld met islamitische huurlingen uit Tsjaad en Niger.
Not all of them are Nigerian, some are Islamic mercenaries from Chad and Niger.
DutchDeze werkwijze moet echter worden aangevuld met maatregelen in de praktijk.
However, this approach must be complemented by measures on the ground.
DutchHet Stabiliteitspact kan voor ons niet worden opengebroken, maar het moet worden aangevuld.
According to us the stability pact cannot be withdrawn but it should be strengthened.
DutchWe mogen echter niet vergeten dat de transparantie met andere verslagen moet worden aangevuld.
Finally, we must remember, too, that other reports must also follow on transparency.
DutchDeze regeling werd echter al herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd.
But that regulation has been supplemented and amended on several occasions.
DutchHet betreft hier kaderwetgeving die aangevuld zal worden met uitvoeringsverordeningen.
This is a piece of framework legislation that will be supplemented by implementing regulations.
DutchIn 1992 werd het aangevuld met hogere beroepsopleidingen van minder dan drie jaar.
It was supplemented in 1992 in respect of courses involving less than three years ' higher education.