NL aangeven
volume_up
[gaf aan|aangegeven] {werkwoord}

Kunt u aangeven wanneer u verwacht dat deze verordening van kracht wordt?
Could you indicate to me when you expect this regulation to become effective?
Daarenboven moet de Commissie aangeven welke elementen van de methode zij wil gebruiken.
Moreover, the Commission must indicate the components of the method it wants to use.
Kan de heer Bolkestein aangeven of hij onze amendementen steunt?
Could Mr Bolkestein indicate whether or not he supports our amendments?
Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag aangeven dat ik een belang heb terzake de in het verslag behandelde materie.
Madam President, I would like to declare an interest in the subject of this report.
De Marokkaanse pers beschuldigt deze heren ervan dat zij slechts 60% van hun vangsten aangeven en de winst in eigen zak steken.
It is currently being said in the Moroccan press that they only declare 60 % of their catches and that they are lining their own pockets.
Ook dienen buitenlandse reizen, met uitzondering van West-Europa en Noord-Amerika, aangegeven te worden.
In addition, journeys outside Western Europe and North America should also be declared.
Graag wil ik u aangeven hoe de Commissie over ieder van de drie voorstellen denkt.
Allow me to give the Commission's view on each of the reports on the three proposals.
Ik zal u met twee voorbeelden aangeven waarom dat van groot belang is.
I will give you two examples to illustrate why this is so important.
De richtsnoeren moeten de richting aangeven.
The guidelines need to give pointers here.
Ik wil alleen kort aangeven dat de aardbeving een kracht van 8.3 op de schaal van Richter had.
I just want to point out that the quake reached 8.3 on the Richter scale.
Om die reden zou ik twee beleidsrichtingen willen aangeven die mij absoluut essentieel lijken.
That is why I should like to point out two lines of action that I consider to be absolutely crucial.
Ik wil verder nog aangeven dat we met betrekking tot het immigratievraagstuk nog wel enige twijfels hebben.
I would also like to point out a cause for concern in relation to the question of immigration.
Wij moeten allemaal duidelijk aangeven dat de nieuwe landen welkom zijn.
We must all show that the new countries are welcome.
Nederland en België zijn niet zulke grote nettobetalers als de tabellen aangeven.
Holland and Belgium are not the large net contributors the figures show them to be.
Ik vind dat we moeten aangeven dat we dit onderkennen.
I believe we should show that we recognise this.
De Commissie zal op 16 oktober inderdaad aangeven of dit oordeel al dan niet van kracht blijft.
The Commission will then state on 16 October whether or not this judgment still applies.
Ik zou om te beginnen willen aangeven waar de Commissie momenteel staat ten aanzien van het programma van Tampere.
First of all, I should like to state the Commission's position on the Tampere programme.
We moeten duidelijk aangeven dat dit onze normen en onze beginselen zijn en dat daarover niet valt te onderhandelen.
We must state clearly that these are our standards and our principles, and that they are non-negotiable.
Zo ja, kan hij aangeven hoe men te werk zou kunnen gaan om zo'n stelsel te implementeren?
If so, could he suggest how one might go about implementing it?
De reële werkloosheid is vooral in de nieuwe Duitse deelstaten veel hoger dan de statistieken aangeven.
But real unemployment is far higher in the new Federal German Länder in particular than the statistics suggest.
Aangezien de heer Martin heeft aangegeven dit morgen opnieuw aan de orde te willen stellen, stel ik hem voor die procedure te volgen.
Since Mr Martin has indicated that he intends to raise this again tomorrow, I suggest that he follows that procedure.
Het lijkt me echter wel van belang dat we duidelijk aangeven dat dit Parlement het standpunt van de Commissie en van de Raad zal ondersteunen.
However, I do think it is important to convey the message that Parliament is going to support the position of the Commission and Council.
Ik weet zeker dat de Voorzitter van het Parlement bereid zal zijn haar zienswijze over te brengen aan de desbetreffende autoriteiten volgens de lijnen die u hebt aangegeven.
I am sure the President would be prepared to convey her views to the appropriate authorities in the manner which you indicated.
Dus zou hij zichzelf ook moeten aangeven.
He would therefore also have to denounce himself.
Indien de democratische criteria voor hulp in de toekomst door onze partners worden bepaald, moeten deze niet-nakoming ervan wel aangeven en bestraffen.
If the democratic criteria for aid are from now on defined by our partners, they themselves will be obliged to denounce violations and to apply sanctions.
Hé Angie, kun je mij die blauwe aangeven?
Hey, Angie, can you hand me the blue one?
Daarop heb ik aangegeven dat de EU op het punt van regionale veiligheid en stabiliteit graag behulpzaam wil zijn.
My response to that was that the EU would be very happy to lend a hand to secure regional security and stability.
Daar staat tegenover dat ik, zoals ik al heb aangegeven, de overige 61 amendementen in hun geheel kan aanvaarden.
On the other hand, as I have indicated I can accept in full the remaining 61 amendments.
Alle 25 regeringen en de Commissie hebben aangegeven dat zij alle amendementen die het Parlement heeft aangenomen, zullen overnemen.
All 25 governments and the Commission have indicated that they will accept all the amendments Parliament has passed.
Het gaat erom, mijnheer de Voorzitter, dat wij, ook al vormen wij een minderheid, toch graag willen aangeven dat wij tegenstemmen.
It is the case, Mr President, that even if we are in the minority sometimes, we still want to register the fact that we have voted against something.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil hier alleen aangeven dat mijn naam niet op de presentielijst van gisteren voorkomt, vermoedelijk vanwege nalatigheid mijnerzijds, aangezien ik vergeten heb te tekenen.
Mr President, I should briefly like to point out that my name is not on the attendance register for yesterday, probably through my own fault.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen aangeven dat ik in verband met een financieel belang, waarvan de parlementaire autoriteiten op de hoogte zijn, niet zal meedoen aan deze stemronde.
Mr President, I just wish to declare that, due to a financial interest which has been registered with the parliamentary authorities, I will not be participating in this vote.
Kunt u bij benadering aangeven hoeveel geld wij uitgeven aan de ontwikkeling van de infrastructuur voor het openbaar vervoer in onze steden?
Could you say approximately how much money we spend on the development of public transport infrastructure in our cities?
We zullen over het geld stemmen en we zijn benieuwd naar de verslagen van de Commissie waarin wordt aangegeven waaraan het geld is besteed.
We shall vote the money and we shall look forward to the reports from the Commission on how it has spent the money.
Zoals mijn collega al heeft aangegeven, gaat de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling desondanks geld steken in twee andere reactoren in het kader van afspraken tot sluiting van de centrale.
Yet as my colleague here said, the European Bank for Reconstruction and Development is going to spend our money on two other reactors as a price for the agreement of closure.
aangeven (ook: wijzen op, wijzen, duiden op)
Ik vind dat de voorstellen van het Italiaanse voorzitterschap de goede richting aangeven.
I believe that the Italian Presidency's proposals point in the right direction.
Wij zijn de mensen die de weg vooruit moeten aangeven.
We are the people who have to point the way forward.
Kunt u aangeven of u ook dit vraagstuk ter tafel zal brengen?
Can you say whether you will indeed raise this point as well?

Voorbeeldzinnen voor "aangeven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk wil allereerst aangeven hoezeer ik deze resolutie van het Parlement verwelkom.
The first thing I want to say is how warmly I welcome this Parliament resolution.
DutchIk wil wel graag aangeven wat volgens mij de essentiële punten van dit debat zijn.
I would, however, like to highlight what I feel are the key aspects of the debate.
DutchIk wil tenslotte aangeven dat transparantie op dit gebied van zeer groot belang is.
Let me conclude by emphasising the importance of transparency in this field.
DutchHet is derhalve de vraag waarom deze vrouwen hun souteneurs niet aangeven.
One might wonder, therefore, why these women do not inform against their pimps.
DutchIk zou u dankbaar zijn als u zou aangeven hoe u een en ander denkt vooruit te helpen.
I would be grateful if you could explain how you intend to take that forward.
DutchKan de Commissie aangeven wanneer we dat gemeenschappelijk standpunt kunnen verwachten?
Could the Commission enlighten us as to when we might expect that common position?
DutchKan de Commissie alsnog aangeven waarom destijds die onlogische grondslag is gekozen?
Can the Commission explain why that illogical basis was chosen at the time?
DutchWij zullen de eerste grote lijnen van de financiële vooruitzichten aangeven.
We will be giving the first broad outlines of the financial perspectives.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil eerst even aangeven wat hier nu precies ter discussie staat.
Mr President, I would like to start by explaining exactly what we are discussing.
DutchNu moeten alleen nog wat meer concrete referentie- en richtwaarden worden aangeven.
There should simply be more concrete terms of reference and guidelines.
DutchKan de Raad aangeven of de langs de route gelegen landen daarvan in kennis zijn gesteld?
Can the Council confirm that notification has been given to states en route?
DutchWij verwachten ook dat zij aangeven welk soort actie zij denken te voeren.
We also expect them to say what type of action they are planning to take.
DutchIk dank de rapporteur voor het aangeven van deze effecten in de amendementen 1 en 2.
I am grateful to the rapporteur for spelling out these effects in Amendments Nos 1 and 2.
DutchWij zijn van mening dat de voorstellen van de Commissie de juiste richting aangeven.
We believe that the Commission's proposals are along the right lines.
DutchKan hij aangeven in welke landen van de Europese Unie dit produkt in apotheken verkrijgbaar is?
Will it specify in which EU Member States this product is on sale in pharmacies?
DutchKan hij aangeven wat de prioriteiten voor het Nederlandse voorzitterschap zijn?
Could he share with us his priorities during his tenure of office?
DutchKan de commissaris aangeven hoe het nu staat met de rol van de politiek op dit terrein?
Can the Commissioner explain the current role of politics in this field?
DutchOm te beginnen, vijf symptomen die aangeven dat je wiskundig redeneren foutief doet in de klas.
So first, five symptoms that you're doing math reasoning wrong in your classroom.
DutchHun spreker zou moeten aangeven waarom ze tegen zo'n logische aanpak zijn.
Their speaker should justify why they oppose such a logical approach.
DutchDie kan naar mijn oordeel het beste aangeven wat precies de situatie is achter het amendement.
She is surely in the best position to tell us what exactly is behind the amendment.